Во велешко Караслари отворена градинка за 40 деца, обебзедуваме  поголеми плати за вработените и услови за подобар раст и развој на децата

Министрите за труд и социјална политика и за финасии, Мила Царовска и Драган Тевдовски  заедно со градоначалникот на Велес, Аце Коцевски, денеска ја отворија првата градинка во велешкото село Караслари. Објектот „Пинокио“ е со капацитет за 40 деца, а од буџетот за негово опремување се издвоени околу 850 илјади денари.

„Нашата цел е континуирано да ги зголемуваме просторните капацитети на детските градинки во земјава и во предшколските програми да ги вклучиме и дечињата од руралните средини кои досега немаа таква можност. Затоа како Влада посевтено работиме на секое дете да му обезбедиме  услови за подобар раст и развој “, рече Царовска на отворањето на градинката во Караслари. 

Министерот за финансии Тевдовски истакна дека се вложува во градинките, но и во кадарот кој работи со децата. „Од септемвриската плата исплатена во октомври предвидено е покачување од 5%, за сите околу 4.300 вработените во градинките”, изјави Тевдовски.Тевдовски додаде дека се работи на проект вреден 35 милиони евра за изградба на градинки, во соработка со Светската Банка.

Владата продолжува посветено да работи на подобрување на условите во градинките и јакнење на капацитетите и кадарот. Од  01 јануари годинава досега МТСП ,  обезбеди финансиска согласност за вработување на над 900 лица во од кои поголемиот дел се на неопределено време. Низ Македонија од јуни лани до јули годинава се отворени 11 нови објекти.До крајот на годината е предвидено  да се отворат уште 11 нови градинки. За изградба, опремување и одржување на градинките за годинава од Буџетот на државата се обезбедени 41,6 милиони денари.

 

Në Karasllari të Velesit u hap kopshti për 40 fëmijë, sigurojmë paga më të mëdha për të punësuarit dhe kushte për rritje dhe zhvillim më të mirë të fëmijëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale dhe ai i Financave, Milla Carovska dhe Dragan Tevdovski së bashku me kryetarin e komunës së Velesit, Ace Kocevski, sot kanë hapur kopshtin e parë në fshatin Karasllari të Velesit. Objekti “Pinokio” është me kapacitet për 40 fëmijë, kurse nga buxheti për pajisjen e këtij objekti janë ndarë 850 mijë denarë.

“Qëllimi ynë është në vazhdimësi t’i rrisim kapacitetet hapësinore të kopshteve të fëmijëve në vend, dhe në programet parashkollore t’i përfshijmë edhe fëmijët nga mjediset rurale të cilët deri tani nuk kishin mundësi. Prandaj, si Qeveri punojmë të përkushtuar që secilit fëmijë t’i sigurojmë kushte për rritjet dhe zhvillim më të mirë”, theksoi Carovska në hapjen e kopshtit në këtë vendbanim.

Ministri i Financave, Tevdovski theksoi se investohet në kopshte për edhe në kuadrin që punon më fëmijët. “Nga paga e shtatorit që do të paguhet në tetor është paraparë rritje prej 5% për të gjithë 4.300 punonjësit në kopshte”, theksoi Tevdovski. Ai shtoi se është duke u punuar në një projekt që kushton 35 milionë euro për ndërtimin e kopshteve, që do të realizohet në bashkëpunim me Bankën Botërore. 

Qeveria vazhdon të punojë me përkushtim në përmirësimin e kushteve në kopshte dhe në përforcimin e kapaciteteve dhe kuadrit. Prej 1 janarit të këtij viti, MPPS ka siguruar pëlqim financiar për punësimin e mbi 900 personave, prej të cilëve pjesë më e madhe e tyre janë në kohë të pacaktuar. Nëpër Maqedoni prej qershorit të vitit të kaluar deri në korrik të këtij vitit janë hapur 11 objekte. Deri në fund të vitit është paraparë të hapen edhe 11 kopshte. Për ndërtimin, pajisjen dhe mirëmbajtjen e kopshteve për këtë vit nga Buxheti i shtetit janë siguruar 41.6 milionë denarë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }