Насловна линкови контакт мапа
Институции
Навигација
Насловна
Министер
За министерството
Мисија
Други раководни органи
Сектори
Односи со јавност
Слободен пристап до информации
Документи
Проекти
Медиа Центар
Програма Progress
Декада на Ромите
Новости
Претседавање со Декадата на Ромите
Документи
Ромски информативни центри
Проект Поддршка за имплементација на Стратегијата на Ромите
Проект Ревидирање на Стратегијата за Ромите
Меѓународна соработка
Европска интеграција
Соработка со Совет на Европа
Европска Социјална Повелба
Соработка со Меѓународната организација на трудот
Билатерална соработка
Регионална и мултилатерална соработка
Еднакви можности
Родова рамноправност
Заштита и превенција од секаков вид на дискриминација
Директиви/резолуција
Национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе
Публикации од областа на еднаквите можности
Пазар на труд
Невработеност
Вработеност
Социјално партнерство
Плати
Трудова инспекција
Државен инспекторат за труд
Акции и активности
Социјална заштита
Услуги и права
Институции
Вонинституционална заштита
Социјално вклучување
Социјални реформи
Социјална инспекција
Детска заштита
Права од детска заштита
Детски градинки
Детски одморалишта
Договори за социјално осигурување
Пензиско и инвалидско осигурување
Пензиско и инвалидско осигурување
Пензиски реформи
Боречко-инвалидска заштита
Прописи
Закони
Правилници
Предлог закони
Донации
Контакти

Центар за социјална работа

Надлежности на центрите за социјална работа

Центрите за социјална работа, во однос на делокругот на работа влегуваат во рамките на секторот за социјална заштита при Министерството за труд и социјална работа. Согласно законската регулатива, центарот за социјална работи функционира како стручна установа со јавни овластувања заради вршење работи од социјалната заштита.

Како јавни овластувања, центарот за социјална работа ги врши следните работи:

  • решава за правата од социјална заштита,
  • решава за работите утврдени со семејно-правните прописи,
  • постапува по работите утврдени со кривично-правните прописи,
  • врши други работи утврдено со закон.

При спроведување на социјалната заштита и стручната работа, центарот:

  • открива, следи и проучува социјални појави и проблеми,
  • применува и спроведува соодветни облици на социјална заштита и непосредно помага на граѓанин, семејство или група на население,
  • ја развива превентивната работа,
  • развива и спроведува вонинституционални опблици на социјална заштита,
  • поттикнува, организира и координира волонтерски на граѓани, нивни здруженија, хуманитарни организации, организации во спроведување на програми за социјална заштита,
  • врши и други работи утврдени со закон.

Контакти со центрите за социјална работа

  Стоп педофилија

 

 

 

  
Copyright(c) 2008 Министерство за труд и социјална политика