Предлог законот за спречување и заштита  од насилство врз жените и семејно насилство на јавни дебати, со новиот Закон целосно се усогласуваме со меѓународните стандарди

Министерството за труд и социјална политика  денеска во Струмица, а вчера во Битола одржа јавни дебати за предложениот текст на Законот за спречување и заштита  од насилство врз жените и семејно насилство. На дебатите беа поканети и присуствуваа претставници на локалните институции, здруженијата на граѓани и заинтересирани граѓани кои ќе придонесат во процесот на донесувањето на законската регулатива.

Донесувањето на овој Закон треба да овозможи сеопфатен пристап, односно интегриран мултидисциплинарен одговор во справувањето со насилството врз жената и семејното насилство, почитувајќи ги човековите права во согласност со меѓународните стандарди. 

Со овој Закон се уредува постапувањето на институциите со должно внимание при заштитата на жените од сите форми на родово-базирано насилство и жртвите на семејно насилство, меѓусебната координација на институциите и организациите. Законот ги опфаќа мерките за превенција од родово-базирано насилство врз жените и жртвите на семејно насилство, собирањето на податоци за родово-базираното насилство врз жените, вклучувајќи го и семејното насилство.

Предлог законот за којшто се дебатираше е во согласност со надлежностите и стратешките определби за унапредување на еднаквите можности, недискриминација, превенција и заштита од секаков вид на насилство. Истиот е целосно усогласен со Програмата на Владата за 2017-2020 година и е во насока на реализација на Акцискиот план за спроведување на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба со насилство спрема жената и домашно насилство 2018-2023 година.

Министерството за труд и социјална политика до крајот на месецот планира да одржи уште две јавни дебати за предложениот текст на Законот од кои едната ќе биде во Скопје.

Propozim-ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje në debate publike, me Ligjin e ri plotësisht harmonizohemi me standardet ndërkombëtare

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale sot në Strumicë, ndërsa dje në Manastir zhvilloi debate publike për tekstin e propozuar të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhunën në familje. Në debate ishin të ftuar edhe morën pjesën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale, shoqatat civile dhe qytetarët e interesuar që do të kontribuojnë në procesin e miratimit të rregullativës ligjore.

Miratimi i këtij ligji duhet të mundësojë qasje gjithëpërfshirëse, respektivisht përgjigje e integruar multidiciplinare në ballafaqimin me dhunën ndaj gruas dhe dhunën në familje, duke i respektuar të drejtat e njeriut në përputhje me standardet ndërkombëtare. 

Me këtë Ligj rregullohen veprimet e institucioneve, me vëmendje të veçantë për mbrojtjen e grave nga të gjitha format e dhunës së bazuar në gjini dhe viktimat e dhunës në familje, koordinimi i ndërsjellë i institucioneve dhe organizatat. Ligji i përfshinë masat për parandalimin e dhunës së bazuar në gjini ndaj grave dhe viktimave të dhunës në familje, grumbullimi i të dhënave për dhunën e bazuar në gjini ndaj grave, duke përfshirë edhe dhunën në familje.

Propozim-ligji, i cili u debatua, është në përputhje me kompetencat dhe përcaktimet strategjike për avancimin e mundësive të barabarta, mosdiskriminimi, parandalimi dhe mbrojtja nga çdo lloj dhune. I njëjti është plotësisht i harmonizuar me Planin e veprimit për zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën me dhunën ndaj grave dhe dhunës në shtëpi 2018-2023.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale deri në fund të muajit planifikon të zhvillojë edhe dy debate për tekstin e propozuar të Ligjit dhe një prej këtyre debateve do të  mbahet në Shkup.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }