Се продолжува важноста на претходно обезбедените потврди на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години

Согласно Заклучокот на Владата од 25-тата седница од 21 март 2020, дека сите заклучоци, мерки, насоки и препораки во функција на преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 важат до завршување на периодот на постоење на вонредна состојба, ги известуваме сите вработени и работодавачи дека претходно обезбедените потврди издадени од градинките, основните училишта и центрите за социјална работа за корисниците на услугата дневен центар за деца/лица со попреченост, на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години (или активно 4 одделение), продолжуваат да важат и по 24 март 2020 година, односно нивната важност се продолжува до завршување на вонредната состојба.

Истото се однесува и на вработените со хронични состојби и бремени жени, кои се опфатени со мерките. 

Јавното здравје е заедничка одговорност, само заеднички можеме да се заштитиме, апелираме сите да ги почитуваат препораките.

 

Vazhdojnë lejet e siguruara paraprakisht për prindin shfrytëzues i masës për lirim nga puna për shkak të përkujdesjes për fëmijën deri në moshën 10 vjet

Në përputhje me Konkluzionin e Qeverisë, të seancës së 25-të të mbajtur më dt. 21 mars 2020, se të gjitha konkluzionet, masat, udhëzimet dhe rekomandimet në funksion të ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve për parandalimin e përhapjes së sëmundjes COVID-19 vlejnë deri në përfundimin e periudhës së gjendjes së jashtëzakonshme, i informojmë të gjithë të punësuarit dhe punëdhënësit se lejet e siguruara paraprakisht që i kanë lëshuar kopshtet, shkollat fillore dhe Qendrat për punë sociale për përfituesit e shërbimit qendër ditore për fëmijët/personat me aftësi të kufizuara, në emrin e prindit shfrytëzues i masës për lirim nga puna për shkak të përkujdesjes për fëmijën deri në moshën 10 vjet (ose deri në klasën e 4) vazhdojnë të vlejnë edhe pas 24 marsit të vitit 2020, respektivisht vlefshmëria e tyre vazhdohet deri në përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme.

E njëjta vlen edhe për të punësuarit me gjendje kronike dhe gratë shtatzëne, që janë përfshirë me masat.

Shëndeti publik është përgjegjësi e përbashkët, vetëm së bashku mund të mbrohemi, dhe apelojmë që të gjithë t’i respektojnë rekomandimet.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }