МТСП: Дополнителни мерки, активности и препораки за превенција од ширење на болеста КОВИД-19

Министерството за труд и социјална политика (МТСП) информира дека согласно дополнителните мерки, активности и препораки на Владата за превенција од ширење на болеста КОВИД-19,  следните категории на лица треба да бидат ослободени од работа и работни активности, врз основа на приложена потврда од матичен лекар за следниве состојби:

-Хронични респираторни заболувања
-Тешки  кардиоваскуларни заболувања
-Дијабет ТИП 1
-Малигни заболувања и
-Имуно-компромитирачки состојби.За вработените лица во институции и фирми кои имаат малолетно дете со навршена возраст до 10 години или активно четврто одделение за кого е неопходна домашна грижа, еден родител да биде ослободен од работа и работни активности и отсуството за време на овој период да биде евидентирано како оправдано од работодавачот.

Овој заклучок се однесува и на самохраните родители.

За регулирање на отсуството, надлежните организациони единици за човечки ресурси во институции/фирми да побараат од овие лица да достават доказ/потврда за основот на користење на ова оправдано отсуство (потврда издадена од детската градинка или уплатница за платен надомест за престој во детска градинка, копија од патна исправа за возраста на детето или копија од извод од матична книга на родени, потврда за редовен ученик од образовните институции или копија од сведителство).

Дополнително, до надлежните организациони единици за човечки ресурси во институции /фирми да достават своја лична писмена изјава под морална, материјална и кривична одговорност дека во секое време ќе бидат достапни на работодавачот за вршење на службени работни задачи и обврски од својот дом, преку комуникација со електронска пошта или пак, во текот на денот во итни ситуации да бидат и физички на своето работно место, во период од два до три часа. Образецот за Изјава е во прилог на заклучоците.Родителите на децата кои не посетуваат детска градинка или не се вклучени во институционално воспитно-образовни процеси не се ослободени од работа и извршување на работни активности.

Вработените лица во Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството за одбрана, Армијата на Република Северна Македонија, противпожарните територијални единици, Царинската управа, како и домовите за нега на стари лица и мали групни домови да се изземат од сите заклучоци, мерки и препораки на Владата.

Повторно се укажува на потребата од почитување на препораките од страна на приватниот сектор во однос на сите донесени заклучоци, мерки и препораки од Владата за моменталната ситуација.

 

MPPS: Masa, aktivitete dhe rekomandime shtesë për parandalim të përhapjes së sëmundjes COVID-19

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) informon se në përputhje me masat, aktivitetet dhe rekomandimet e Qeverisë për parandalim të përhapjes së sëmundjes COVID-19, kategoritë në vijim të qytetarëve duhet të lirohen nga puna dhe aktivitetet e punës në bazë të vërtetimit të lëshuar nga mjeku amë për këto sëmundje:

 
- sëmundjet kronike respiratore
- sëmundjet e rënda kardiovaskulare
- diabet TIP1
- sëmundjet malinje
- gjendja imuno-komprometuese.
 
Për të punësuarit në institucionet dhe kompanitë që kanë fëmijë të mitur deri në moshën 10-vjeçare ose janë në klasën e katërt, për të cilin nevojitet kujdes i domosdoshëm në shtëpi, një prind duhet të lirohet nga puna dhe aktivitetet e punës dhe mungesa gjatë kësaj periudhe të evidentohet si e arsyeshme nga punëdhënësi.
 
Ky konkluzion ka të bëjë edhe me prindin-kryefamiljar.
 
Për të rregulluar mungesën, njësitë organizative kompetente për resurse njerëzore në institucione/kompani duhet t’u kërkojnë këtyre personave të japin dëshmi/vërtetim të arsyeve të përdorimit të kësaj mungese të justifikuar (vërtetim të lëshuar nga kopshti ose fletëpagesë për pagesën e kompensimit për qëndrim të fëmijës në kopsht, një kopje dokumenti për moshën e fëmijës ose kopje të certifikatës së lindjes, vërtetim nga shkolla se nxënësi është i rregullt në institucionin arsimor ose kopje të dëftesës).
 
Për më tepër, këta persona në njësitë organizative kompetente për resurse njerëzore në institucionet/kompanitë të dorëzojnë deklaratë me shkrim se nën përgjegjësinë morale, materiale dhe penale në çdo kohë do të jenë të disponueshëm për punëdhënësin për kryerjen e detyrave zyrtare të punës nga shtëpia e tyre, përmes komunikimit me postë elektronike ose, nga ana tjetër, brenda ditës, për raste urgjente, të jenë edhe fizikisht në vendin e tyre të punës, në periudhë prej dy deri tre orë. Formulari për Deklaratën është bashkëngjitur me konkluzionet. Prindërit e fëmijëve që nuk ndjekin kopsht të fëmijëve ose nuk janë të përfshirë në proceset institucionale edukativo-arsimore nuk janë të liruar nga puna dhe kryerja e obligimeve të punës.
 
Të punësuarit në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Mbrojtjes, Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, njësitë territoriale zjarrfikëse, Drejtorinë e Doganave, si dhe entet për përkujdesjen e të moshuarve dhe shtëpitë e vogla në grup të përjashtohen nga këto kolizione, masa dhe rekomandime të Qeverisë.
 
Sërish rekomandohet që të respektohet këto rekomandime, masa dhe konkluzione të Qeverisë nga sektori privat lidhur me gjendjen aktuale.​ 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }