Намалувањето на сиромаштијата почнува од децата

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, се обрати на Конференција за детска сиромаштија која ја организираа Министерството за труд и социјална политика во соработка со Светска банка и Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје. Експерти од областа на детската сиромаштија, претставници од владини и академски институции на конференцијата дискутираа за решенија кои ќе помогнат да се стави крај на детската сиромаштија во земјата. Со оглед на тоа што 100,000 деца – секое четврто дете – живеат во сиромаштија, учесниците се согласија дека овој проблем бара преземање итни мерки.

„Социјалната реформа, која ја најавивме пред неколку дена, а ќе стартува од почетокот на наредната година, треба да го преобрази целото општество и да помогне во справувањето со детската сиромаштија. Бидејќи секое дете ни е важно, за сите домаќинства и за оние кои примаат гарантиран минимален приход и за оние со минимална плата обезбедуваме детски и образовен додаток. Ова го правиме за да им дадеме шанса на децата од сиромашните семејства да се вклучат во образовниот процес и да имаат еднаков старт со децата од семејствата со повисоки примања“, изјави министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска.

Истражувањата покажуваат дека сиромаштијата во детството влијае на сите аспекти од животот и може да има долгорочни последици врз физичкиот, когнитивниот и социјалниот развој на децата. Според податоците од Мулти-индикаторското кластерско истражување (2011) во земјата само едно од 300 сиромашни деца посетува предучилишна програма, а една третина од сиромашните деца не одат во средно училиште. Шест пати е поголема веројатноста девојчињата кои живеат во сиромаштија да се омажат пред својот осумнаесетти роденден, а двојно поголема е веројатноста сиромашните деца да  бидат физички дисциплинирани од страна на своите родители во споредба со другите деца.

Негативните ефекти од сиромаштијата се посилни кога децата трпат долготрајна сиромаштија и штетните последици опстојуваат долгорочно не само за засегнатите лица, туку и за општеството, економијата на земјата и идните генерации. 

На конференцијата се обратија и претставникот на УНИЦЕФ, Бенџамин Перкс и директорот на канцелариите на Светска банка за Косово и Македонија, Марко Мантованели.

“За да ставиме крај на сиромаштијата мора да почнеме од децата. Децата кои растат во сиромаштија имаат поголема веројатност да бидат сиромашни кога ќе пораснат и така да продолжат да го повторуваат меѓугенерацискиот круг на сиромаштија,” рече Бенџамин Перкс.

Мантованели пак, потенцираше дека: “Вистинска промена може да се случи ако работиме заедно на три паралелни стратегии – подобрување на социјалната помош така што ќе обезбедиме да ја примаат оние деца и семејства на кои им е најпотребна; поддршка на семејствата за да можат да подигаат успешни членови на општеството и обезбедување универзален опфат со предучилишни програми за сите деца“. 

Ulja e varfërisë fillon nga fëmijët

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, ka mbajtur fjalim në Konferencën për varfërinë e fëmijëve, që e organizoi Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe Zyrën e UNICEF-it në Shkup. Ekspertët nga sfera e varfërisë së fëmijëve, përfaqësuesit e institucioneve qeveritare dhe akademike në këtë konferencë diskutuan për zgjidhjet që do të ndihmojnë që t’i jepet fund varfërisë së fëmijëve në vend. Duke pasur parasysh faktin se 100.000 fëmijë – secili i katërti fëmijë – jetojnë në varfëri, pjesëmarrësit ishin dakord që ky problem kërkon të ndërmerren masa të shpejta. 

“Reforma sociale, të cilën e paralajmëruar pak ditë më parë dhe që do të startojë nga fillimi i vitit të ardhshëm, duhet të transformojë tërë shoqërinë dhe të ndihmojë në trajtimin e varfërisë së fëmijëve. Për shkak se çdo fëmijë është i rëndësishëm për ne, për të gjitha familjet dhe për ata që marrin të ardhura minimale të garantuara dhe për ata me pagë minimale sigurojmë shtesë arsimore dhe fëmijërore. Ne e bëjmë këtë për t’u dhënë fëmijëve të familjeve të varfra një shans për që të përfshihen në procesin arsimor dhe për të filluar një fillim të barabartë me fëmijët nga familjet me të ardhura më të larta”, tha ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska.

Hulumtimet tregojnë se varfëria në fëmijëri ndikon në të gjitha aspektet e jetës dhe mund të ketë pasoja afatgjata për zhvillimin fizik, kognitiv dhe social të fëmijëve. Sipas të dhënave nga hulumtimi i vitit 2011 në vendin tonë vetëm një nga 300 fëmijë të varfër ndjekin program parashkollor, kurse një e treta e fëmijëve të varfër nuk shkojnë në shkollë të mesme. Gjashtë herë janë më të mëdha gjasat që jetojnë në varfëri të martohen para ditëlindjes së tyre të tetëmbëdhjetë, dhe gjasat janë të dyfishta që fëmijët e varfër të disiplinohen fizikisht nga prindërit e tyre në krahasim me fëmijët e tjerë.

Efektet negative të varfërisë janë më të forta kur fëmijët vuajnë nga varfëria e vazhdueshme dhe pasojat e dëmshme vazhdojnë jo vetëm për njerëzit në fjalë, por edhe për shoqërinë, ekonominë e vendit dhe gjeneratat e ardhshme.

Konferencës iu drejtua edhe përfaqësuesi i UNICEF-it, Benxhamin Perks dhe drejtori i zyrave të Bankës Botërore për Kosovën dhe Maqedoninë Marko Mantovanelli.

“Për t’i dhënë fund varfërisë, ne duhet të fillojmë me fëmijët. Fëmijët që rriten në varfëri kanë më shumë gjasa të jenë të varfër kur rriten dhe kështu vazhdojnë të përsërisin rrethin e ndër-gjeneratave të varfërisë”, tha Benxhamin Perks.

Mantovanelli, nga ana tjetër, potencoi se: “Një ndryshim i vërtetë mund të ndodhë nëse punojmë së bashku në tre strategji paralele – përmirësimi i ndihmës sociale, duke siguruar që do të marrim ata fëmijë dhe familje që u nevojitet; mbështetje për familjet në mënyrë që ata të mund të rrisin anëtarë të suksesshëm të shoqërisë; dhe sigurimi i përfshirjes universale me programe parashkollore për të gjithë fëmijët”.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }