Царовска во Њујорк: Македонија го почитува принципот на отворено владино партнерство и создава силни институции кои им служат на граѓаните 

„Македонија е земја која го почитува принципот на отворено владино партнерство што директно значи создавање на силни институции во дијалог со граѓанското општество кои  им служат на граѓаните. Градењето правда на сите нивоа во државата значи и создавање на демократски капацитет кој е неопходен за сите општетсва во развој“, рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска во обраќањето на  настанот „Време е за акција -Правда за сите 2030“, што се одржува во Њујорк  во организација на Фондацијата Отворено Општество.

Царовска истакна дека правдата во општествата не е само во судскиот и во правниот систем, туку и во ресорите кои се важни за секојдневното живеење. Македонија работи на намалување на сиромаштијата преку социјалната реформа што дирекно ќе влијае на зголемувањето на правдата, но истовремено се работи на едукација на граѓаните за нивните права.

„Важно е да обезбедиме правда во образованието, здравството , социјалната заштита. Токму за таа цел МТСП ги институционализра системите за правна поддршка и за зајакнување на граѓаните кои се на работ на нашето општество со цел тие да имаат подобро знаење и разбирање за нивните права, но и да можат институциите да им ги обезбедуваат тие права“, рече министерката Царовска во своето обраќање.

На настанот говореа основачот на фондацијата Отворено Општество, Џорџ Сорос, Претседателот на Република Сиера Леоне, Џулиус Маада Био, Кристалина Георгиева, извршнa директоркa на Светска банка и Мери Робинсон, поранешна претседателка на Ирска и висока претсавничка за човекови права на Обединетите нации.  

Carovska në Nju-Jork: Maqedonia e respekton parimin e partneritetit të hapur qeveritar dhe krijon institucione të fuqishme që u shërbejnë qytetarëve

“Maqedonia është vendi  që e respekton parimin e partneritetit të hapur qeveritar që drejtpërdrejt do të thotë krijim të institucioneve të fuqishme në dialog me shoqërinë civile të cilat u shërbejnë qytetarëve. Ndërtimi i drejtësisë në të gjitha nivelet në shtet do të thotë do të thotë edhe krijim të kapacitetit demokratik i cili është i nevojshëm për të gjitha shoqëritë në zhvillim”, tha ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska në fjalimin në ngjarjen “Koha është për aksion - Drejtësi për të gjithë 2030”, që po mbahet në Nju-Jork në organizim të Fondacionit Shoqëri e Hapur.

Carovska theksoi se drejtësia në shoqëritë nuk është vetëm në sistemin gjyqësor dhe në atë juridik, por edhe në dikasteret të cilat janë të rëndësishme për jetën e përditshme. Maqedonia punon në uljen e varfërisë përmes reformës sociale, që drejtpërdrejt do të ndikojë në rritjen e drejtësisë, por në të njëjtën kohë punohet në edukimin e qytetarëve për të drejtat e tyre.

“Është me rëndësi të sigurojmë drejtësi në arsim, shëndetësi, mbrojtjen sociale. Pikërisht për këtë qëllim MPPS-ja i institucionalizon sistemet për mbështetje juridike dhe për përforcimin e qytetarëve të cilët janë në prag të shoqërisë sonë me qëllim ata të kenë njohuri dhe mirëkuptim më të madh  për të drejtat e tyre, por edhe të mund që institucionet t’ua sigurojnë ato të drejta”, vazhdoi ministrja Carovska në fjalim e saj.

Në këtë ngjarje kanë folur themeluesi i Fondacionit Shoqëri e Hapur, Xhorxh Soros, kryetari i Republikës së Sierra Leonies, Xhulis Maada Bio, Kristalina Georgieva, drejtoreshë ekzekutive e Bankës Botërore dhe Meri Robinson ish-kryetare e Irlandës dhe përfaqësuese e lartë për të Drejtat e Njeriut në Kombet e Bashkuara. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }