Трета седница на Советот за следење на состојбите во пензискиот систем

На трета седница на Советот за следење на состојбите во пензискиот систем членовите на Советот ги разгледаа податоците кои се однесуваат на распределбата на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на индивидуалните сметки на членовите во вториот пензиски столб при што констатираа дека од септември 2017 година средствата по овој основ без задоцнување се пренесуваат на личните сметки на  470.000 членови.

Оваа состојба е резултат на претходно преземени активности на Министерството за труд и социјална политика и Министерството за финансии за законско постапување на институциите (Фонд на ПИОМ и МАПАС) во однос на роковите за пренесување на средствата од придонесот на индивидуалните сметки на членовите во двете пензиски друштва.На седницата членовите на Советот  разгледаа Анализа на системска функционалност на интегрален пензиски систем и предизвици за повисоки комбинирани пензии.

Анализата опфаќа пресек на актуелната формално-правна поставеност и системско функционирање на системот на двата пензиски столба, слабостите на постојниот пензиски систем, евидентирани системски проблеми поврзани со двата пензиски столба и предизвиците за кои ќе се предложат решенија на краток и среден рок.

Членовите на Советот ја усвоија Анализата како добра основа за дефинирање на предлог законски решенија за обезбедување на одржлив пензиски систем и  стабилни пензии од двата пензиски столба.

Инаку, Советот за следење на состојбите во пензискиот систем, кој беше формиран со одлука на Владата на Република Македонија на 19 јуни годинава е составен од осум члена: министерката за труд и социјална политика Мила Царовска-претседавач; проф. д-р Драган Тевдовски, министер за финансии; проф. д-р Кочо Анѓушев, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и координација со економските ресори; м-р Крешник Бектеши, министер за економија; Зорица Апостолска, министер без ресор задолжен за странски инвестиции; д-р Булент Дервиши, претседател на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување; Шаип Зенели, директор на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија; Весна Стојановска, генерален директор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Давор Вукадиновиќ, генерален директор на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје.

Seanca e tretë e Këshillit për monitorimin e gjendjes në sistemin pensional

Në seancën e tretë të Këshillit për monitorimin e gjendjes në sistemin pensional, anëtarët e Këshillit i shqyrtuan të dhënat lidhur me shpërndarjen e kontributit për sigurim pensional dhe invalidor në llogaritë individuale të anëtarëve të shtyllës së dytë, ku konstatua se që nga shtatori i vitit 2017 mjetet sipas kësaj baze transferohen pa vonesë në llogaritë personale të 470,000 anëtarëve.

Kjo situatë është rezultat i aktiviteteve të ndërmarra paraprakisht nga ana e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Ministrisë së Financave për veprimet juridike të institucioneve (Fondi SPIM dhe MAPAS) në lidhje me afatet për transferimin e mjeteve nga kontributi i llogarive individuale të anëtarëve të dy shoqërive pensionale Në këtë seancë, anëtarët e Këshillit e shqyrtuan Analizën e funksionalitetit sistematik të sistemit pensional integral dhe sfidat për pensione më të larta të kombinuara.

Analiza përfshin një zbërthim të paraqitjes formalo-juridike dhe aktuale dhe funksionimit sistematik të sistemit të dy të dyjave shtyllave pensionale, dobësitë e sistemit ekzistues pensional, problemet sistematike të evidentuara lidhur me dy shtyllat pensionale dhe sfidat për të cilat do të propozohen zgjidhje në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme.

Anëtarët e Këshillit e miratuan Analizën si bazë e mirë për përcaktimin e zgjidhjeve ligjore të propozuara për sigurimin e një sistemi të qëndrueshëm pensional dhe pensioneve të qëndrueshme nga të dyja shtyllat pensionale.

Përndryshe, Këshilli për monitorimin e gjendjes në sistemin pensional, që u formua me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë më 19 qershor të këtij viti, përbëhet nga tetë anëtarë: ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska – kryesuese, Prof. dr. Dragan Tevdovski, ministër i Financave; prof. dr. Koço Angjushev, zëvendëskryeministër i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, i ngarkuar për çështjet ekonomike dhe koordinim me sektorët ekonomik; Mr. Kreshnik Bekteshi, Ministër i Ekonomisë; Zorica Apostolska, ministre  pa portofol, e ngarkuar për investime të huaja; Dr. Bulent Dervishi, Kryetar i Këshillit për Mbikëqyrjen e Sigurimit Kapital të Sigurimit Pensional; Shaip Zeneli, Drejtor i Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë; Vesna Stojanovska, drejtore e përgjithshme e KB Shoqëria e parë pensionale SHA Shkup dhe Davor Vukadinoviq, drejtor i përgjithshëm i NLB Fondi i Ri Pensional SHA Shkup.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }