Царовска: Започна практичната имплементација на персонална асистенција за лица со попреченост

Започна практичната имплементација на персонална асистенција за лица со попреченост. 92 невработени лица добија сертификати за персонални асистенти на лица со попреченост преку обуката што ја организираше Министерството за труд и социјална политика во соработка со Агенцијата за вработување и Црвениот крст на Македонија.

Владата на Р. Македонија во март годинава ја усвои Програмата за персонална асистенција на лица со попреченост за 2018 година, чија цел е да придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со попреченост, како и за нивно активно и рамноправно учество во заедницата и општеството. Со оваа програма освен што им се помага на лицата со попреченост, се обезбедува и работа за 92 невработени лица.

“Денеска со доделувањето на сертификатите, заокружуваме една многу важна активност. Со воведување на програмата за персоналната асистенција одговараме и ги исполнуваме долгогодишните барања на лицата со попреченост за ваков индивидуализиран тип на сервис. Услугата која ја нудат асистентите ќе биде во делот на извршувањето на секојдневните лични и домашни активности, помош при образованието и работењето и други активности, кои лице без попреченост вообичаено би ги извршило без ничија помош „ рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска,  која во владата свечено им ги додели сертификатите на обучените персонални асистенти.

Програмата  за која средствата за обука се обезбедени преку активните мерки за вработување, веќе се спроведува во Битола, Струга, Куманово, Неготино, Гостивар, Струмица и Скопје, а услугата е понудена на сите лица со попреченост кои се пријавија.

Обучените перонални асистети ќе бидат пионерите кои треба да го пренесат искуството на целата територија на државата, со што ќе се изгради пракса во испораката на перосналната асистенција, која понатаму ќе стане и дел од новиот закон за социјална заштита.

Министерството за труд и социјална политика ќе прави напори идната година да ја развие и услугата  за помош и нега во домот, која недостасува во моментот, а која исто така ќе помогне во поддршката пред се на биолошките семејства кои се грижат за деца/лица со попреченост.

Carovska: Filloi implementimi praktik i asistencës personale për personat me aftësi të kufizuara

Ka filluar implementimi praktik i asistencës personale për personat me aftësi të kufizuara. 92 persona të papunë morën certifikata për asistentë personalë për personat me aftësi të kufizuara përmes trajnimit të organizuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me Agjencinë e Punësimit dhe Kryqin e Kuq të RM-së.

Qeveri a R. së Maqedonisë në mars të këtij viti e ka miratuar Programin për asistencë sociale të personave me pengesa aftësi të kufizuara për vitin 2018, qëllimi i të cilit është të kontribuojë për jetë të pavarur të personave me pengesa, si dhe për pjesëmarrjen aktive dhe të barabartë në bashkësi dhe shoqëri. Me këtë program, përveç se u ndihmohet personave me aftësi të kufizuara, sigurohen edhe vende pune për 92 persona të papunë. 

“Sot me ndarjen e certifikatave po finalizojmë një aktivitet shumë të rëndësishëm. Me implementimin e programit të asistencës personale u përgjigjemi dhe i plotësojmë kërkesat shumëvjeçare të personave me aftësi të kufizuara për këtë lloj të shërbimit të individualizuar. Shërbimi i ofruar nga asistentët do të jetë i fokusuar në kryerjen e aktiviteteve të përditshme personale dhe shtëpiake, të cilat një person pa pengesa të kufizuara mund t’i kryejë pa ndihmën e askujt”, deklaroi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, gjatë ndarjes së certifikatave në Qeveri. 

Programi, për të cilin mjetet janë siguruar përmes masave aktive të punësimit, është duke u zbatuar në Manastir, Strugë, Kumanovë, Negotinë, Gostivar, Strumicë dhe Shkup dhe ky shërbim ofrohet për të gjithë personat me aftësi të kufizuara që kanë aplikuar.

Asistentët e trajnuar personalë do të jenë pionierët të cilët duhet të bartin përvojën në të gjithë territorin e vendit, me çka do të ndërtohet praktika ofrimin e asistencës personale, që më tej do të bëhet pjesë e ligjit të ri për mbrojtjen sociale.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale do të bëjë përpjekje vitin e ardhshëm për të zhvilluar edhe shërbimin e kujdesit dhe ndihmës në shtëpi që aktualisht mungon, e cila gjithashtu do të ndihmojnë në mbështetjen e, kryesisht, familjeve biologjike që kujdesen për fëmijët/personat me aftësi të kufizuara.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }