Со темелни социјални реформи, работиме на намалување на сиромаштијата

Министерството за труд и социјална политика подготви темелна реформа на социјалниот систем и детската заштита. На овој начин нудиме ефикасни и долгорочни решенија и се бориме со сиромаштијата во Македонија. Државниот завод за статистика, денеска ги објави податоците од Лаекен анкетата според кои стапката на сиромашни лица во Република Македонија во 2017 година изнесувала 22,2 %, а како основа за пресметките на сиромаштијата се користени приходите од 2016 година. Ова е уште еден показател за неопходноста од итни промени на погубните политики на претходната власт и  доказ дека социјалните реформи што ги прави оваа Влада се во вистинска насока.

Со новите реформи кои стартуваат од почетокот на идната година социјалната помош се зголемува за 300%, односно 70% од корисниците ќе добиваат повисока социјална помош. Воведуваме гарантираната минимална помош и неколку нови надоместоци, но истовремено градиме способна и продуктивна работна сила, преку преквалификација на лицата кои се невработени. На овој начин директно им помагаме да се вработат, односно им овозможуваме трајно решение и можност да се извлечат над линијата на сиромаштија.

Исто така го отвораме социјалниот систем и за лицата со ниски примања, што не беше случајот досега. Конкретно, го олеснуваме пристапот до надоместокот, на дополнителни 11.000 домаќинства, но и на постојаните 24.000 домаќинства кои во моментот се приматели на социјална помош. Според новиот социјален систем, правото на детскиот додаток за првпат е достапно за домаќинствата со ниски примања.  Така, бројот на деца корисници на детски додаток во 2018 година е 3.200, а се предвидува истиот да порасне на 73.500. Дополнително, бројот на корисници на образовен надоместок се предвидува да порасне од 3.800 на 64.316 деца.

Со реформите во социјалнот систем и детската заштита поттикнуваме крупни општествени промени, чии резултати ќе придонесат за зголемување на стандардот и квалитетот на живот на нашите граѓани. Се грижиме за секое дете и работиме посветено да обезбедени поволни услови за раст и развој на младите. Дополнително, оваа Влада го решава проблемот со стечајните работници. Со последните законски измени околу 8.100 стечајни работници ќе добиваат месечен надоместок во висина од 7.596 денари до пензионирање.

Анкетата за приходи и услови за живеење Државниот завод за статистика ја спроведува во согласност со препораките на Европската унија. Според истата анкета објавена лани, стапката на сиромаштија во 2016 година изнесувала 21,9 %, а како основа за пресметка се користеле податоците за приходите од 2015 година.  

Me reformë bazike sociale punojmë për të ulur varfërinë 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka përgatitur një reformë të plotë të sistemit social dhe mbrojtjes së fëmijëve. Në këtë mënyrë ne ofrojmë zgjidhje efektive dhe afatgjata dhe e luftojmë varfërinë në Maqedoni. Enti Shtetëror i Statistikës sot i publikoi të dhënat nga sondazhi i “Laeken”, sipas të cilave shkalla e varfërisë në Republikën e Maqedonisë në vitin 2017 ishte 22.2%, ndërsa si bazë për llogaritjet e varfërisë janë përdorur të dhënat e vitit 2016. Ky është një tregues tjetër i domosdoshmërisë së ndryshimeve urgjente në politikat e dëmshme të qeverisë së mëparshme dhe dëshmi se reformat sociale që i bën Qeveria janë në drejtimin e duhur.

Me reformat e reja që startojnë në fillim të vitit të ardhshëm ndihma sociale do të rritet për 300%, respektivisht 70% e përfituesve do të marrin ndihmë sociale të rritur. Do të vendosim ndihmë sociale të garantuar dhe disa kompensime, por njëkohësisht ndërtojmë fuqi punëtore produktive dhe të aftë, përmes rikualifikimit të personave që janë të papunë. Në këtë mënyrë drejtpërdrejtë u ndihmojmë të punësohen, respektivisht u sigurojmë mundësi dhe zgjidhje të përhershme për të dalë nga pragu i varfërisë.

Gjithashtu hapim sistemin social edhe për personat me të ardhura të ulëta, gjë që nuk ka qenë deri më tani. Konkretisht, ne lehtësojmë qasjen në kompensim, për 11.000 familje shtesë, por edhe për 24.000 amvisëri që aktualisht janë përfitues të ndihmës sociale. Sipas sistemit të ri social, e drejta për shtesë fëmijërore është e disponueshme për familjet me të ardhura të ulëta. Kështu që, numri i fëmijëve përfitues të shtesës fëmijërore në vitin 2018 është 3,200 familje, kurse parashikohet që ky numër të rritet në 73,500 familje. Përveç kësaj, numri i përfituesve të kompensimeve arsimore të rritet nga 3.800 në 64.316 fëmijë.

Me reformat në sistemin social dhe mbrojtjen e fëmijëve, po inkurajojmë ndryshime të mëdha shoqërore - rezultatet e të cilave do të kontribuojnë në rritjen e standardit dhe cilësisë së jetës së qytetarëve tanë. Kujdesemi për çdo fëmijë dhe punojmë me përkushtim për të siguruar kushte të favorshme për rritjen dhe zhvillimin e të rinjve. Përveç kësaj, kjo Qeveri e ka zgjidhur problemin e punëtorëve të falimentuar. Me ndryshimet e fundit ligjore, rreth 8,100 punonjës të falimentuar do të marrin kompensim mujor në vlerë prej 7,596 denarë deri në pension. 

Anketën për të hyrat dhe kushtet për jetesë Enti Shtetëror i Statistikës e zbaton në pajtim me rekomandimet e Bashkimit Evropian. Sipas anketës së njëjtë, të publikuar vitin e kaluar, shkalla e varfërisë në vitin 2016 arrinte 21.0%, kurse si bazë për përllogaritjen e të dhënave janë përdorur të dhënat për të hyrat të vitit 2015.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }