С О О П Ш Т Е Н И Е

Министерството за труд и социјална политика започна со воведување на Заедничката рамка за оценка (ЗРП -  CAF – Common Assessment Framework). Ова е втор циклус на воведување на овој европски инструмент и се спроведува согласно  “Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба” (објавен во “Службен весник на Република Македонија”, бр. 69 од 14.5.2013 година).
CAF е наменета за употреба во сите делови на јавниот сектор и е применлива во јавни организации на национално / федерално, регионално и локално ниво. Исто така, може да се користи во широк спектар на различни околности, на пр. како дел од систематска програма за реформи или како основа за рационализација на работата на подобрувања во организациите од јавниот сектор. Во некои случаи, а особено во многу големи организации, самопроценка може да се изврши во некој дел од организацијата, на пр. во избраниот оддел или услуга.


CAF овозможува:

 • проценка во врска со збир на критериуми што стана широко прифатена низ цела Европа, врз основа на докази;
 • можност да се идентификува напредокот и извонредно ниво на достигнување;
 • начин да се постигне конзистентност во правец и консензус за тоа што треба да се направи за да се подобри организацијата;
 • врската помеѓу целите и стратегиите и процесите за нивна реализација;
 • начин да се поттикне ентузијазмот меѓу вработените со нивниот ангажман во процесот на подобрување на организацијата;
 • можност за промовирање и размена на добри практики во различни сфери на организацијата и со други организации;
 • начинот на интегрирање на различни квалитетни иницијативи во редовно работење;
 • метод за мерење на напредокот со текот на времето со периодична самопроценка.

Денес и вчера (4 и 5 октомври 2018 година) се одржа обука на тимот на самопроценка на состојбите во МТСП.

 

KOMUNIKATË

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale filloi me aplikimin e Kornizës së Përbashkët për Vlerësim (KPV - CAF – Common Assessment Framework). Ky është cikli i dytë i këtij sistemi evropian dhe batohet në pajtim me Ligjin për aplikimin e sistemit për menaxhim me cilësinë dhe kornizën e përbashkët për vlerësimin e punës dhe ofrimit të shërbimeve në shërbimin e shtetit (i publikuar  në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë, nr. 69, dt. 14.5.2018).

CAF është dedikuar për përdorimin e të gjithëve sferave të sektorit publik dhe është i zbatueshëm në organizatat publike në nivel nacional, federal, rajonal dhe lokal. Po ashtu, mund të përdoret në spektër të gjerë të rrethanave të ndryshme, si p.sh. si pjesë e programit sistematik për reforma apo si bazë për racionalizimin e punës në përmirësimin e organizatave të sektorit publik. Në disa raste, e posaçërisht në shumë organizata të mëdha, vetëvlerësimi mund të kryet në një pjesë të organizatës, si për shembull për një departament apo shërbim të zgjedhur.

CAF mundëson:

 • vlerësimin në lidhje me përmbledhjen e kritereve – që u pranuan në tërë Evropën, në bazë të dëshmive;
 • mundësinë të identifikohet përparimi i niveli i arritjes;
 • mënyrën si të arrihet konzistencë në drejtim të konsensusit lidhur me atë se çfarë duhet bërë që të përmirësohet organizata;
 • lidhjen midis synimeve dhe strategjive dhe proceseve për realizimin e tyre;
 • mënyrën si të nxitet entuziazmi midis të punësuarve në angazhimin e tyre në procesin e përmirësimit të organizatës;
 • mundësinë për promovimin dhe shkëmbimin e praktikave të mira në sfera të ndryshme të organizatës edhe me organizata tjera;
 • mënyrën e integrimit të iniciativave të ndryshme cilësore në punën e rregullt;
 • metodën e matjes së progresit gjatë kohës së vetëvlerësimit periodik.

Sot dhe nesër (4 dhe 5 tetor 2018) do të mbahet trajnim me ekipin e vetëvlerësimit të gjendjes në MPPS.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }