Царовска: Македонија засилено работи на интеграција на Ромите

Македонија ја подобрува интеграцијата на Ромската заедница, а во следниот период уште позасилено ќе работи на намалување на јазот меѓу Ромите и сите други заедници во земјата. Тоа се гледа и преку посебната ставка за Ромите во Буџетот, со средства кои се наменети за најважните четири ресори- образование, вработување,  домување и здравство.Ова го рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска на денешната презентација на Извештајот за спроведување на јавните политики за интеграција на Ромите во Република Македонија за 2017 година.

„Македонија е една од првите држави кои што пристапи во регионалните процеси за планирање и превземање на конкретни мерки за подготовка на Стратегија за Ромите и национални акциски планови, но е и челенка на иницијативата Интеграција на Ромите 2020.  Оваа иницијатива има за цел да го подобри социо економскиот статус и социјалната инклузија на Ромите, но и да ја зголеми соработката помеѓу владите и граѓанскиот сектор за решавање на ова прашање . Исто така се мобилизираат сите национални и меѓународни ресурси за остварување на приоритетите како што е ИПА инструментот, координацијата на надворешната помош“ , истакна министерката Царовска.

Од 2009 година до денес за проектите и целите поврзани со Стратегијата на Ромите одвоени се вкупно околу 5,7 милиони евра, или по 630 илијади евра на годишно ниво.Владата забрзано работи и на социјалната реформа со која се зголемува гарантираниот минимален приход за најранливите граѓани. Целта на оваа реформа е социјалните лица да се извлечат над линијата на сиромаштијата преку дообука, преквалификација и активирање на пазарот на трудот. Со оваа реформа се воведува и детски и образовен додаток кој освен примателите на гарантираниот минимален приход ќе може да го користат и домаќинствата со минимална плата.

Настанот беше организиран од Владата на Република Македонија и Рома интеграција 2020.

Carovska: Maqedonia punon në mënyrë të përforcuar për integrimin e romëve

Maqedonia po e përmirëson integrimin e bashkësisë rome, ndërsa në periudhën në vijim, në mënyrë akoma më të përforcuar do të punojë në pakësimin e hendekut mes romëve dhe të gjitha bashkësive të tjera në vend. Kjo shihet edhe përmes zërit të posaçëm për romët në Buxhet, me mjete të cilat janë të dedikuara për katër resorët më të rëndësishëm - arsim, punësim, banim dhe shëndet. Kete e theksoi ministrja e punës dhe politikes sociale Milla Carovska ne prezantimin e sotëm te Raportit per zbatimin e politikave publike per integrimin e romeve ne Republiken e Maqedonise per vitin 2017.

“Maqedonia është një ndër shtetet e para me qasje në proceset rajonale për planifikim dhe ndërmarrje të masave konkrete për përgatitje të Strategjisë për romët dhe planeve nacionale të aksionit, por është edhe anëtare e nismës Integrimi i romëve 2020. Kjo nismë ka për qëllim ta përmirësojë statusin socio-ekonomik dhe inkluzionin social të romëve, por edhe ta rrisë bashkëpunimin mes qeverive dhe sektorit civil për zgjidhje të kësaj çështje. Gjithashtu, mobilizohen të gjitha resurset nacionale dhe ndërkombëtare për realizim të prioriteteve siç është instrumenti IPA, koordinimi i ndihmës së jashtme, theksoi ministrja Carovska.

Prej vitit 2009 deri më sot për projektet dhe qëllimet lidhur me Strategjinë e romëve janë denarë gjithsej rreth 5,7 milionë euro, apo nga 630 mijë euro në nivel vjetor. Qeveria në mënyrë të përshpejtuar po punon edhe në reformën sociale me të cilën rriten të ardhurat e garantuara minimale për qytetarët më të ndjeshëm. Qëllimi i kësaj reforme është personat social të nxirren mbi linjën e varfërisë përmes ri-trajnimit, rikualifikimit dhe aktivizimit të tregut të punës. Me këtë reformë vendoset edhe shtesa për fëmijë dhe ajo arsimore, të cilën përveç marrësve të të ardhurave të garantuara minimale do të mund ta shfrytëzojnë edhe amvisëritë me rrogë minimale.

Ngjarja u organizua nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe “Roma integrimi 2020”. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }