Царовска: Го јакнеме кадарот во детска заштита - за неполна година обезбедени вкупно 1.025 вработувања во градинките

Министерството за труд и социјална политика последниот месец обезбеди 126 нови вработувања во градинките низ Македнија, од кои поголемиот дел се на неопределено време. Со ова последна согласност, од почетокот на годината до сега, МТСП преку Министерството за финасии, обезбеди средства општините да вработат вкупно 1.025 воспитувачки, негователки и друг персонал во детската заштита. Од нив, 975 се на неопределено, а само 68 на определено време.Ова го изјави министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, која денеска со градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, ја посети градинката „Орце Николов“. Ова е една од установите каде што има 24 нови вработувања. Од нив 18 се на неопределено време, а 6 се замена на вработени кои користат породилно, или подолготрајно боледување и се на определено време.

„Бројките говорат дека оваа Влада посветено работи на подобрување на условите и на кадарот каде што се згрижуваат најмалите. Драстично ги намаливме договорите на дело и трајно го вработуваме пероналот кој ги чува децата, затоа што секое дете ни е важно, но важен ни е и кадарот на кој сакаме да му го вратиме достоинството. Со ваквиот чекор ја прекинуваме праксата од минатото, кога изигрувајќи ги позитивните прописи илјадници лица беа ангажирани со договори на определено време , договори за дело или ангажирани заради итни и неодложни работи, држани во неизвесност за да се користат за политички цели“, изјави министерката Мила Царовска.

Освен што се работи на зајакнување на кадарот, МТСП ги проширува и капацитетите. Од почетокот на годината до сега се отворени 11 градинки, а заклучно со декември планирано е во функција да се стават уште 13, со што годината ќе се заврши со вкупно 24 новоотворени градинки низ Македонија. Буџет за изградба и опремување  изнесува 41,6 милиони денари и е за 44% поголем од парите искористени лани за истата намена. Заклучно со август, е реализиран 42 % од планираниот буџетот за оваа намена за 2018, односно веќе се инвестирани 17,5 милиони денари во детски градинки. Оваа сума е речиси иста со сумата која била инвестирана од претходната власт за цела 2015 година, а е за околу 3 милиони денари поголема од потрошениот годишен буџет наменет за градинки во 2016 година.Исто така, МТСП интензивно работи на градење на систем на вработени преку кој би се постигнал професионале и кариерен развој на вработените. Со овој систем перманентно ќе работиме на подобрување на квалитетот на услугата на вработените во областа на детска заштита. Системот на работни места на вработените е поврзан и со  зголемување на  нивните плати и соодветно вреднување за секое е постигнато ниво на профеионален развој на секој вработен. Обезбедено и е зголемување на платите, односно сите 4.338 вработени, со септемвриската плата исплатена во октомври добија и покачување од 5%. 

Carovska: Jemi duke përforcuar stafin në mbrojtjen e fëmijëve – për gjysmë viti janë siguruar gjithsej 1.025 punësime në çerdhe

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale muajin e fundit ka siguruar 126 punësime të reja në kopshtet në Maqedoni, nga të cilët pjesa më e madhe janë në kohë të pacaktuar. Me këtë pëlqim të fundit, nga fillimi i vitit deri më tani, MPPS-ja përmes Ministrisë së Financave ka siguruar mjete që komunat të punësojnë gjithsej 1.025 edukatore, përkëdhelëse dhe personel tjetër në mbrojtjen fëmijërore. Prej tyre, 975 në kohë të pacaktuar dhe vetëm 68 në kohë të caktuar. Këtë e deklaroi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, e cila sot së bashku me kryetarin e komunës së Karposh Stefan Bogoev e vizitoi kopshtin “Orce Nikollov”. Ky kopsht është njëri nga institucionet ku ka 24 punësime të reja. Prej ty 18 janë në kohë të pacaktuar, ndërsa 6 janë zëvendësim i punonjësve që shfrytëzojnë pushime mjekësore në kohë më të gjatë dhe janë në kohë të caktuar.

“Shifrat flasin se kjo Qeveri punon me përkushtim në përmirësimin e kushteve dhe të kuadrit, siç kujdesen më të vegjlit. Në mënyrë drastike i kemi zvogëluar marrëveshjet e kontratës në vepër dhe e punojmë përgjithmonë personelin, që kujdeset për fëmijët, për shkak se çdo fëmijë është i rëndësishëm për ne, por është i rëndësishëm edhe kuadri, të cilit duam t’ia kthejmë dinjitetin. Me këtë hapë e ndërpresim praktikën nga e kaluara, kur duke lajthitur dispozitat pozitive mijëra persona u angazhuan me kontrata me kohë të caktuar, kontrata mbi vepër dhe ngjashëm që mbaheshin në pasiguri që të keqpërdoren për qëllime politike”, deklaroi ministrja Milla Carovska

Përveç që punohet në përforcim të kuadrit, MPPS i zgjeron edhe kapacitetet. Nga fillimi i vitit deri më tani janë hapur 11 kopshte, ndërsa përfundimisht me dhjetorin është planifikuar që të vendosen në funksion edhe 13, me çka viti do të përfundojë  me gjithsej 24 kopshte  të sapo-hapura nëpër Maqedoni. Buxheti për ndërtimin dhe pajisje arrin 41.6 milionë denarë dhe për 44% është më i madh nga mjetet e shfrytëzuara vjet për këtë qëllim. Përfundimisht me gushtin, është realizuar 42% e buxhetit të planifikuar për këtë qëllim për vitin 2018, respektivisht tanimë janë investuar 17.5 milionë denarë në kopshtet e fëmijëve. Kjo shumë është thuajse e njëjtë me shumën e investuar nga pushteti paraprak për tërë vitin 2015, dhe është për rreth 3 milionë denarë më e madhe nga buxheti vjetor i shpenzuar dedikuar për kopshtet në vitin 2016. Po ashtu, MPPS-ja punon intensivisht në ndërtimin e sistemit të punonjësve përmes të cilit mund të arrihet zhvillim profesional dhe karriere i punonjësve. Me këtë sistem në mënyrë permanente do të punojmë në përmirësimin e kualitetit të shërbimeve të punonjësve në sferën e mbrojtjes fëmijërore. Sistemi i vendeve të punës i të punësuarve është i lidhur edhe me rritjen e pagave të tyre dhe me vlerësimin adekuat për secilin nivel të arritur në zhvillimin profesional për secilin punonjës. Është siguruar edhe rritja e pagave, respektivisht të gjithë 4.338 punonjësit me pagën e shtatorit që është paguar në tetor kanë pasur rritje për 5%.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }