МТСП: До крајот на годината ќе отвориме 10 сервиси за жртви од родово базирано насилство 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска го посети новиот Центар за жртви на семејно насилство во Велес. 

„До крајот на годината ќе имаме вкупно 10 специјализирани сервиси за жртви од родово базирано насилство во 6 плански региони на територијата на РСМ, Скопје, Куманово, Тетово, Штип, Кавадарци, Битола Прилеп и овој во Велес. Наш приоритет е да обезбедиме заштита и поддршка за секоја жена и девојка. Паралелно работиме и на превенција, бидејќи наша крајна цел е трајно да ги искорениме овие појави од општеството“, истакна Царовска. 

Владата на РСМ го усвои Националниот акциски план за имплементација на Истанбулската Конвенција за период 2018-2023. Во неговата изработка беа вклучени релевантни институции, граѓанскиот сектор, претставници од законодавниот дом и судии. Со цел усвојување на единствена правна рамка што ги уредува сите форми на родово базирано насилство се изготвува нов Предлог закон, кој ќе ги опфати сите форми на родово базирано насилство.  

За оваа година имавме издвоено  двојно повеќе средства, односно 6 милиони и 400 илјади денари за имплементација на Конвенцијата и отворање на сервиси за поддршка на жртви од родово базирано насилство. До крајот на годината е предвидено отворање на кризни центри за жртви на семејно насилство во Прилеп и Штип. Во моментот во скопскиот регион има воспоставено СОС линија, кризен центар за 24-48 часа сместување, долгорочно сместување до 6 месеци во шелтер центар, психо-социјална поддршка во прв семеен центар за жртви сторители и деца и правно зајакнување. 

Исто така, со Законот за социјална заштита, освен што се унапредуваат социјалните права и трансфери кон граѓаните, се дава основа за плурализација или развој на социјалната заштита. Ова се постигнува преку пренесување на услугите на локално ниво и вклучување на социјални партнери, како здруженија на граѓани или приватни компании коишто можат да нудат услуги во име на државата.

MPPS: Deri në fund të vitit do të hapim 10 servise për viktimat e dhunës së bazuar në gjini  

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot e ka vizituar Qendrën e re për viktimat e dhunës familjare në Veles.  “Deri në fund të vitit do të kemi gjithsej 10 servise të specializuara për viktimat e bazuar në gjini në 6 rajone planore në territorin e RMV, Shkup, Kumanovë, Tetovë, Shtip, Kavadarci, Manastir, Prilep dhe kjo në Veles. Prioritet i ynë është të sigurojmë mbrojtje dhe mbështetje për çdo grua dhe femër. Paralelisht jemi duke punuar edhe në parandalimin, sepse qëllimi ynë final është që përgjithmonë ta çrrënjosim këtë fenomen nga shoqëria”, theksoi Carovska. 

Qeveria e RMV ka miratuar Planin nacional të veprimit për implementimin e Konventës së Stambollit për periudhën 2018-2023. Në përpilimin e të njëjtit u përfshinë institucione relevante, sektori civil, përfaqësues nga kuvendi dhe gjykatës. Me qëllim që të miratohet korniza e vetme juridike, që i rregullon të gjitha format e dhunës së bazuar në gjini, është duke u përgatitur propozim-ligj i ri që do t’i përfshijë të gjitha format e dhunës së bazuar në gjini.

Për këtë vit kemi ndarë dyfish më shumë mjete, respektivisht 6 milionë e 400 mijë denarë për implementimin e Konventës dhe hapjen e serviseve për mbështetjen e viktimave të dhunës së bazuar në gjini. Deri në fund të vitit është paraparë hapja e qendrave të krizës për viktimat e dhunës familjare në Prilep dhe Shtip. Aktualisht në rajonin e Shkupit është vendosur SOS linja, qendra e krizave për vendosje 24-48 orë, vendosje afatgjate për vendosje deri 6 muaj në shelter qendrat, mbështetje psiko-sociale në qendrën e parë familjare për viktimat kryerës dhe fëmijët dhe fuqizim juridik.

Po ashtu, me Ligjin për mbrojtje sociale përveçse do të avancohen të drejtat sociale dhe transferet ndaj qytetarëve, jepet bazë për pluralizmin ose zhvillimin e mbrojtjes sociale. Kjo arrihet nëpërmjet bartjes së shërbimeve në nivel lokal dhe përfshirjes së partnerëve socialë, si shoqata qytetarësh ose kompani private që mund të ofrojnë shërbime në emër të shtetit.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }