Завршната конференција од ИПА проектот ,,Унапредување на социјалното претприемништво”

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска се обрати на завршната конференција од ИПА проектот ,,Унапредување на социјалното претприемништво”, финансиран од ЕУ, при што се осврна за идната улога на социјалното претприемништво во земјата. 

 Една од главните цели на Министерството за труд и соццијална политкка и на оваа Влада е да воспостави систем на социјална заштита кој делува превентивно врз социјалните ризици и токму затоа министерството пристапи многу сериозно кон социјалното претприемништво и го прошири обемот на социјалното претприемништво за доставување на услуги и продукти за најранливите категории во општеството, што ќе води кон  разрешување на општествени проблеми.

Во таа насока, а согласно и со предвидените чекори во програмата на Владата, во план е да се подготви Закон за социјално претприемништво, преку кој ќе се олесни пристапот до пазарот на труд за социјално ранливи категории на граѓани. 

Целта  е преку социјалното претприемништво да се  зголеми обемот на мерки на вклучување на пазар на труд на сите ранливи категории (бездомни лица, лица со попреченост /со лесна до умерена ментална попреченост и помал физички инвалидитет, поранешни штитеници на казнено поправни домови, поранешни корисници на дрога и психотропни супстанци, социјално загрозени семејства и др.) Овие лица се особено ранливи и е потребно да се дефинираат мерки за подобрување на состојбата со нивната невработеност или нивното вклучување преку разни мерки и услуги, продукти за нивна општествена интеграција.

"Социјалното претприемништво не го гледаме само како можност за отворање на нови работни места. Тоа е само едната страна на паричката. Другата страна на паричкката е дека навистина на Македонија и се потребни социјални услуги и развој на истите, поради тоа што ,,care economy’’ e економија што се развива врз основа на понудени услуги, а тоа е нешто што во Македонија го нема", потенцираше министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. 

Во нашата земја веќе постојат социјални претпријатија кои се развиваат и тие се одличен пример и поттик за други иницијативи на ова поле. 

,,Како Министерство, но  и како Влада размислуваме како да создадеме еко простор во кој што социјалните прeтпијатија ќе бидат безбедни. И Владата и локалните самоуправи треба да размислуваат како да бидат купувачи на услугите, производите, се она што го нуди едно социјално претпријатие”, рече Царовска во своето обраќање.

На конференцијата беа промовирани резулатите постигнати во периодот од 18 мај 2016 година до 17 ноември 2017 година кога се реализираше проектот и со кој се воспостави прва база на податоци на социјални претпријатија во земјата, но и вмрежување меѓу сите институции вклучени во креирањето на политиките за социјално претприемништво, како и вклучување на социјалните претпријатија во активните мерки на пазарот на трудот, и зајакнување на потенцијалот на постоечките социјални претпријатија во државата.

За имплементацијата и резултатите говореше Барбара Садовска, проектен тим лидер која информираше дека во рамки на проектот беа спроведени голем број активности за ангажирање на млади луѓе и студенти во социјалното претприемништво и подигнување на свеста за социјалните претпријатија меѓу јавните институции, приватните претпријатија, универзитетите, граѓанското општество и пошироката јавност.

Проектот беше и во насока на охрабрување на идните партнерства меѓу локалните граѓански организации и општините, како и приватните компании со цел да се откријат потенцијалите за развој на моделите за социјално претприемништво.

Konferencë përfundimtare e projektit IPA “Avancimi i sipërmarrjes sociale” 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot kishte fjalim në konferencën e projektit të IPA “Avancimi i sipërmarrjes sociale”, që u financua nga BE-ja. Gjatë fjalimit të saj ajo iu përkushtua rolit të ardhshëm të sipërmarrjes sociale në vend.

Një nga objektivat kryesore të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe të kësaj qeverie është krijimi i sistemit të mbrojtjes sociale që vepron në mënyrë parandaluese në rreziqet sociale dhe prandaj Ministria iu qas shumë seriozisht sipërmarrjes sociale dhe e zgjeroi vëllimin e sipërmarrjes sociale në ofrimin e shërbimeve dhe produkteve për kategoritë më të rrezikuara në shoqëri, duke çuar në zgjidhjen e problemeve sociale.

Në këtë drejtim, e në përputhje me hapat e parashikuar në programin e Qeverisë, është planifikuar të përgatitet një Ligj për sipërmarrjen sociale, përmes të cilit do të lehtësohet qasja në tregun e punës për kategoritë sociale të ndjeshme të qytetarëve.

Qëllimi është që me anë të sipërmarrjes sociale të rritet volumi i masave të përfshirjes në tregun e punës për të gjitha grupet e ndjeshme (të pastrehët, personat me aftësi të kufizuar/me pengesa mentale dhe invaliditet të vogël fizik, ish-përdoruesit e drogës dhe substancave psikotrope, familje të rrezikuara sociale etj). Këta njerëz janë veçanërisht të ndjeshëm dhe duhet të definohen masa për përmirësimin e gjendjes sa i përket papunësisë së tyre apo përfshirjes së tyre përmes masave dhe shërbimeve të ndryshme - produkte për integrimin e tyre social.

“Sipërmarrjen sociale nuk e shohim vetëm si mundësi për hapjen e vendeve të reja të punës. Kjo është vetëm njëra anë e medaljes. Ana tjetër e medaljes është se vërtetë Maqedonisë i nevojiten shërbime sociale dhe zhvillim i të njëjtëve, element ky që i mungon Maqedonisë”, ka potencuar Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska.

Në vendin tonë tani më ekzistojnë ndërmarrje sociale që janë duke u zhvilluar dhe ato janë shembull i shkëlqyer dhe nxitje për iniciativa tjera në këtë sferë.

Si Ministri, por edhe si Qeveria mendojmë se si të krijojmë eko-hapësirë në të cilën ndërmarrjet sociale do të jenë të sigurta. Edhe Qeveria edhe vetëqeverisja lokale duhet të mendojnë si të jenë blerës të shërbimeve, produkteve, e ajo është që e ofron një ndërmarrje sociale”, theksoi ministrja Carovksa.

Në këtë konferencë u promovuan rezultatet e arritura në periudhën prej 18 maj 2016 deri më 17 nëntor 2017 – kur u realizua projekti dhe me të cilin u vendos baza e parë e të dhënave të ndërmarrjeve sociale në vend, por edhe rrjetëzimi ndërmjet institucioneve të përfshira në krijimin e politikave për sipërmarrje sociale, si dhe inkuadrimi i ndërmarrjeve sociale në masat aktive në tregun e punës, dhe përforcimi i potencialit të ndërmarrjeve aktuale në vend.

Për implementimin e rezultatet e këtij projekti ka folur Barbara Sazdovska, udhëheqëse e ekipit të projektit, e cila informoi se në kuadër të projektit janë kryer një numër i madh i aktiviteteve për angazhimin e të rinjve dhe studentëve në sipërmarrjen sociale dhe në rritjen e vetëdijes për ndërmarrjet sociale ndërmjet institucioneve publike, ndërmarrjeve private, universiteteve, shoqërisë civili dhe opinionit më të gjerë.

Projekti në fjalë kishte për qëllim inkurajimin e partneriteteve të ardhshme midis organizatave civile lokale dhe komunale, si dhe të kompanive private me qëllim që të zbulohen potencialet për zhvillim të modeleve për sipërmarrje sociale.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }