Прв состанок на Координативното тело за подготовка и имплементација на Гаранцијата за млади

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска имаше воведно излагање на првиот состанок на Координативното тело за подготовка и имплементација на Гаранцијата за млади, тело кое има одговорна задача да работи на една од приоритетните цели на Владата младите да ја проектираат и градат својата иднина во својата татковина. Имено, стапката на невработени млади од 15 до 29 години  во Република Македонија е 40,1 % во вториот квартал од 2017 година или во апсолутна бројка 85.308 лица.

Околу 130.000 млади лица од 15-29 години, не се ниту во образовен процес, ниту во евиденцијата на Агенција за вработување на Република Македонија, ниту во работен однос.

Tокму тие ќе бидат една од главните таргет групи за вклучување во Младинската гаранција.  Активирањето и промовирањето на вработувањето на младите и нивно интегрирање на пазарот на трудот може во голема мера да го подобри преминот на младите од училиште на работа.

Квалитетната понуда за вработување, натамошно образование, стажирање и практикантство се клучни за успешното интегрирање на младите во пазарот на трудот и намалување на одливот на образован кадар од земјата. 

,,Со последната ревизија на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година, најголем дел од новите активни мерки за вработување се однесуваат на младите невработени лица до 29 години со што се потврдува стремежот на Владата на Република Македонија и согласно со дефинираните активности што ги содржи Младинската гаранција за зголемен опфат и вклучување на младите невработени лица на пазарот на трудот во Република Македонија.

Иселувањето на младите е една од поголемите трауми на нашата земја и таа носи големи последици и за иднината. Затоа мораме посветено да работиме на создавање перспектива за младиот човек, да ги зголемиме шансите за пристоен живот, а да ги минимизираме причините поради кои младиот човек го напушта својот дом и земја”,  рече во своето излагање министерката за труд и социјална политика Мила Царовска.

Спроведувањето на Гаранцијата за млади во Европската унија генерираше многу научени лекции и искуства, кои треба да ги имаме предвид при имплементацијата во нашата земја.

Во таа насока,  на состанокот со своја презентација настапи Вали Корбанезе, експерт на Меѓународната организација на трудот.  На состанокот учествуваа и претставници на Националниот младински совет на Македонија, ИМЕ Програмата/Swisscontact, Швајцарската амбасада, претставник на Министерството за труд на Црна Гора,  Меѓународната организација на трудот, Агенцијата за млади и спорт, како и претставници од министерствата при Владата на Република Македонија. 

 

Takimi parë i Trupit koordinues për përgatitjen dhe zbatimin e Garancisë për të rinjtë

Ministrja e Punës dhe Politikë Sociale, Milla Carovska, kishte paraqitjen e saj hyrëse në takimin e parë të Trupit koordinues për përgatitjen dhe zbatimin e Garancisë për të Rinjtë – trup ky që ka detyrë përgjegjëse për të punuar në një nga qëllimet me prioritet të Qeverisë - që të rinjtë të projektojnë dhe ndërtojnë të ardhmen e tyre në atdheun e vet.

Në fakt, shkalla e të rinjve të papunë prej 15 deri 29 vjet në Republikën e Maqedonisë është 40.1% në tremujorin e dytë të vitit 2017 ose në një numër absolut prej 85.308 personash. Rreth 130,000 të rinj të moshës 15-29 vjeçare nuk janë as në procesin arsimor, as në regjistrat e Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë e as në marrëdhënie pune. Pikërisht këta do të jenë një nga grupet kryesore të synuara për përfshirje në Garancinë për të Rinjtë.

Aktivizimi dhe promovimi i punësimit të të rinjve dhe integrimi i tyre në tregun e punës në masë të madhe mund të përmirësojë shumë kalimin e të rinjve nga shkolla në punë.

Oferta cilësore për punësim, arsimimi i mëtejshëm, stazhi dhe praktika janë vendimtare për integrimin e suksesshëm të të rinjve në tregun e punës dhe për zvogëlimin e largimit të kuadrit të arsimuar nga vendi.

“Me rishikimin e fundit të Planit operativ për masat dhe programet aktive për punësim dhe shërbime në tregun e punës për vitin 2017, shumica e masave të reja aktive të punësimit kanë të bëjnë me të rinjtë të papunë deri në moshën 29 vjet -  me çka konfirmohet synimi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe në përputhje me aktivitetet e përcaktuara që i përmban Garancia për të Rinjtë për përfshirje më të madhe dhe inkuadrimi i të rinjve të papunë në Republikën e Maqedonisë.

Shpërngulja e të rinjve është një nga traumat më të mëdha të vendit tonë dhe kjo sjellë pasoja të mëdha për të ardhmen. Prandaj duhet të punojmë me përkushtim për krijimin e perspektivave për të rinjtë, t’i rrisim shanset për jetë dinjitoze dhe t’i minimizojmë arsyet për shkak të të cilave të rinjtë e braktisin shtëpinë dhe vendin e tyre”, tha në fjalën e saj Milla Carovska, Ministre e Punës dhe Politikës Sociale.

Zbatimi i Garancisë për të Rinjtë në Bashkimin Evropian ka gjeneruar shumë përvoja dhe leksione, që duhet t’i kemi parasysh gjatë implementimit në vendin tonë.
Në këtë drejtim, në këtë takim prezantim kishte edhe Vali Korbaneze, ekspert i Organizatës Ndërkombëtare të Punës.

Në këtë takim morën pjesë edhe përfaqësues nga Këshilli Nacional i të Rinjve i Maqedonisë, nga Programi IME/Sëisscontact, Ambasada e Zvicrës, përfaqësues nga Ministria e Punës e Malit të Zi, nga Organizata Ndërkombëtare e Punës, nga Agjencia e Rinisë dhe sportit, si dhe përfaqësues nga ministritë pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }