Прилеп доби нов објект за згрижување на 100 деца од предучилишна возраст

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска го посети новиот наменски адаптиран простор за детска градинка во ООУ „Рампо Левката“ подрачно училиште во Општина Прилеп. МТСП  во рамките на својот буџет обезбеди средства во износ од 1.642.176,00 денари за опремување на овој простор.

Во Општина Прилеп континуирано се забележува недостаток на капацитети за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст. За таа цел, Министерството за труд и социјална политика во соработка со општината заеднички пристапија кон решавање на оваа ситуација со адаптирање на простор во кој ќе се згрижуваат до 100 деца од предучилишна возраст.

Се работи за објект од 331 м2, со посебен влез, 4 занимални, дистрибутивна кујна, 4 санитарни простории за деца, санитарна просторија за возрасни, кујна, ходник, просторија за вработени,  соба за изолација и пацио/внатрешен двор. 

„Главната задача која ја имаме наследувајќи еден разрушен систем е да ги зголемиме капацитетите преку изградба и адаптација на објекти. Многу ме радува што се интензивира отворањето на нови капацитети за згрижување на деца, што значи дека ги гледаме резултатите од нашата посветеност за остварување на Програмска цел на оваа Влада - да се зголеми офатот на деца во предучилишно образование  за  50% до крајот на мандатот. “ изјави Царовска. 

Градоначалникот Илија Јованоски дополни дека капацитетите ќе се зголемуваат и во наредниот период. ,,Во постапка е изработка на проектна документација за изградба на градинка во населбата „Точила“. Се надевам дека до крајот на оваа година документацијата ќе биде комплетно изработена и дека следната година ќе ја изградиме градинката. Сакам да напоменам и дека две компании од нашиот град бараат дозвола и законска можност, заедно со Општината да изградат детски градинки за потребите на нивните вработени’’

Prilepi, me objekt të ri për përkujdesjen e 100 fëmijëve të moshës parashkollore

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska vizitoi sot hapësirën e re të adaptuar për kopshtin ë fëmijëve në SHKF "Rampo Levka" - shkollë periferike në Komunën e Prilepit. MPPS-ja në kuadër të buxhetit të saj ka siguruar fonde në shumë prej 1.642.176,00 denarëve për pajisjen e kësaj hapësire.

Në Komunën e Prilepit në vazhdimësi vërehet mungesë e kapaciteteve për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve të moshës parashkollore. Për këtë qëllim, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në bashkëpunim me komunën së bashku iu qasen zgjidhjes së kësaj situate, duke adaptuar një hapësirë në të cilën do të përkujdesen deri në 100 fëmijë të moshës parashkollore.

Bëhet fjalë për objekt prej 331 m2, me hyrje të veçantë, 4 klasa, kuzhinë për distribuim, 4 dhoma sanitare për fëmijë, dhomë sanitare për të rriturit, kuzhinë, korridor, zyrë për punonjësit, dhomë për izolim dhe oborr.

“Detyrën kryesore që ne e kemi, duke trashëguar një sistem të shkatërruar, është që të rrisim kapacitetet tona duke ndërtuar dhe përshtatur objektet. Jam shumë e kënaqur që u intensifikua hapja e hapësirave të reja për kujdesin ndaj fëmijëve, që do të thotë i shohim rezultatet e angazhimit për realizimin e Synimit programor të Qeverisë – për të rritur numrin e fëmijëve në arsimin parashkollor për 50% deri në fund të mandatit”, deklaroi ministrja Carovska.

Kryetari i komunës Ilija Jovanoski ka shtuar se do të rriten kapacitetet në periudhën e ardhshme. “Në procedurë e sipër është përgatitja e dokumentacionit të projektit për ndërtimin e kopshtit në lagjen Toçilla. Shpresoj që deri në fund të këtij viti dokumentacioni të jetë plotësisht i përfunduar dhe se vitin e ardhshëm do të ndërtojmë kopshtin. Dua të theksoj se edhe dy kompani nga qyteti ynë po kërkojnë leje dhe mundësi ligjore së bashku me Komunën për të ndërtuar kopshte për nevojat e punonjësve të tyre”.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }