МТСП: Охрабрувачки резултати од Гаранцијата за млади, за два месеца вработени 123 млади лица во трите пилот општини


Во насока на промовирање на целите и можностите што ги нуди проектот Гаранција за млади, министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска ќе се обрати на Отворениот ден со млади невработени лица, кој ќе се одржи денеска (вторник, 15 мај 2018) со почеток во 17 часот, во Домот на АРМ во Струмица. На настанот ќе се обратат и градоначалникот на општина Струмица Коста Јаневски, претставници на Младинскиот совет Струмица, Националниот младински совет на Македонија и Агенцијата за вработување на Македонија.

Гаранцијата за млади започна да се имплементира во март 2018 година како пилот проект во три општини: Град Скопје, Гостивар и Струмица и планирано е да трае во текот на целата година. Врз основа на анализа на постигнатото во пилот фазата, проектот ќе се се имплементира на целата територија на Република Македонија. ГМ има за цел на млади лица од 15 до 29 години,  во период од четири месеци, да им обезбеди шанса за вработување, континуирано образование и обука или практикантство. Гаранцијата за млади е проект на Владата на Република Македонија со цел да се изгради системски пристап во решавањето на проблемот со невработеноста.

Првичните резултати од пилотирањето на проектот се охрабрувачки. За само два месеца, речиси 700 млади од 15-29 години се вклучиле во Гаранцијата за млади.  За 640 од нив, направен е индивидуален план за вработување, 220 веќе биле вклучени во други услуги за вработување како што се: мотивациски обуки, обуки за барање работа, професионална ориентација и кариерно советување. Од пријавените, 123 млади лица веќе се во работен однос, а од останатите 60% аплицирале за некои од програмите/ мерките за вработување како на пример: 59 во Програмата самовработување со грант, 86 во Програмата за субвенционирање на плати, 73 во Обуки за побарувани занимања на пазарот на трудот, 73 во Практикантство и сл. 

Проектот се спроведува од Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување на Македонија и Националниот младински совет на Македонија, а е финансиски поддржан од Швајцарската амбасада во Скопје. 

 

MPPS: Rezultate inkurajuese nga Garancia e të Rinjve, për dy muaj janë punësuar 123 të rinj në tre pilot komuna

Në drejtim të promovimit të qëllimeve dhe mundësive të ofruara nga Projekti i Garancisë për të Rinj, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska do të mbajë fjalim në Ditën e Hapur me të Rinjtë e Papunë, që do të mbahen sot (e martë, 15 maj 2018) duke filluar në ora 17, në Shtëpinë e ARM-së në Strumicë. Kësaj ngjarje do t’i drejtohen edhe kryetari i komunës së Strumicës Kosta Janevski, përfaqësuesit e Këshillit Rinor Strumicë, nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë dhe nga Agjencia e Punësimit të Maqedonisë.

Garancia për të Rinjtë ka filluar të zbatohet në mars të vitit 2018, si projekt pilot në tri komuna: Qyteti i Shkupit, Gostivarit dhe Strumicë dhe është planifikuar të zgjasë gjatë gjithë vitit. Në bazë të analizës lidhur me atë se çfarë është arritur në fazën pilot, projekti do të zbatohet në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë. GR synon që të rinjve të moshës nga 15- 29 vjet, për katër muaj, t’u sigurojë shans për punësim, arsimim të vazhdueshëm dhe trajnim ose punë praktike. Garancia për të Rinjtë është projekt i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë me qëllim që të ngritët qasje sistematike në zgjidhjen e problemit të papunësisë.

Rezultatet fillestare të pilotimit të projektit janë inkurajuese. Në vetëm dy muaj, pothuajse 700 të rinj të moshës 15-29 vjeç u bashkuan me Garancisë për të Rinjtë. Për 640 prej tyre është përpiluar plan individual për punësim, 220 janë përfshirë tashmë në shërbime të tjera të punësimit, si: trajnime motivuese, trajnime për kërkim pune, orientim profesional dhe këshillim i karrierës. Nga të paraqiturit, 123 të rinjtë tashmë janë në marrëdhënie pune, kurse pjesa e mbetur 60% kanë aplikuar për disa nga programet/masat e punësimit, si për shembull: 59 të rinj në Programin e granteve të vetëpunësimit, 86 në Programin për subvencionimin e pagave, 73 në trajnimet të profesioneve të kërkuara në tregun e punës, 73 në punë praktikë etj.

Projekti zbatohet nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Agjencia e Punësimit të Maqedonisë dhe Këshilli Rinor Nacional, kurse financiarisht nga Ambasada Zvicerane në Shkup.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }