Директна помош за раст на платите до 18.000 денари во трудоинтензивните дејности

Денеска министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска во општина Свети Николе ја презентираше новата мерка за финансиска поддршка за раст на платите во трудоинтензивните фирми за што од Буџетот се издвоени 360 милиони денари.

Преку оваа мерка државата ќе обезбеди директна финансиска поддршка од 30% од растот на бруто плата на работници, за исплата на повисоки плати до 18.000 денари. Мерката е наменета за фирми кај кои трошоците за вработени сочинуваат повеќе од 50% од вкупните трошоци и не прават високи профити, односно фирми кои имаат добивка како процент од вкупните расходи помала од 10%. Спред пресметките на МТСП околу 15.000 компании и 50.000 работници ги исполнуваат условите за користење на оваа мерка.

Пред претставниците од мали фирми од Свети Николе, Штип и Куманово, Царовска појасни дека со оваа мерка дополнително се поттикнува спиралата на севкупниот пораст на платите за работниците во Република Македонија.  Министерката посочи дека целта на овие владини мерки е да се овозможи раст на платите, како предуслов за поквалитетен животен стандард, но истовремено да се задржи кондицијата на фирмите и да се подобри продуктивноста на работниците.

Претседателот на Организација на работодавачи  Ангел Димитров, со присутните сподели дека покрај мерката која денеска се промовира,  важно е да се знае дека и активните мерки за вработување преку АВРМ  се подобрени во споредба со минатите години. Голема дополнителна форма на поддршка може да се добие и преку Фондот за иновации, кој финансира и до 70% од проектите и притоа обезбедува бесплатна консултација за подготовка на проекти.

Во рамки на посетата на Св. Николе, министерката Царовска ја посети и фабриката ,,Мода’’ каде со работниците разговараше за условите за работа.

Ndihmë të drejtpërdrejtë për rritjen e pagave deri në 18.000 denarë për veprimtaritë e punës intensive

Sot, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Mila Carovska në komunën e Sveti Nikollës ka prezantuar masën e re për mbështetje financiare për rritjen e pagave në kompanitë me intensitet të lartë të punës, për të cilat 360 milionë denarë janë ndarë nga buxheti.

Përmes kësaj mase, shteti do të sigurojë mbështetje financiare të drejtpërdrejtë prej 30% të rritjes së pagës bruto të punëtorëve, për të paguar paga më të larta deri në 18,000 denarë. Kjo masë është dedikuar për firmat tek të cilat shpenzimet për të punësuarit përbëjnë më shumë se 50% të shpenzimeve totale dhe nuk kanë fitime të larta, respektivisht kompani që kanë fitim më pak se 10% nga përqindja e shpenzimeve totale. Sipas përllogaritjeve të MPPS-së, rreth 15.000 kompani dhe 50.000 punëtorë i përmbushin kushtet për shfrytëzimin e kësaj mase.

Para përfaqësuesve të firmave të vogla nga qyteti i Sveti Nikollës, Shtipit dhe Kumanovës, ministrja Carovska shpjegoi se me këtë masë në mënyrë shtesë inkurajon edhe spiralen e rritjes së përgjithshme të pagave për punëtorët në Republikën e Maqedonisë. Ministrja vuri në duke dje se qëllimi i këtyre masave qeveritare është të mundësohet rritja e pagave, si parakusht për standard më cilësor, por njëkohësisht duke ruajtur kondicionin e kompanive dhe për t’u përmirësuar produktivitetin e punëtorëve.

Kryetari i Organizatës së Punëdhënësve Angell Dimitrov me të pranishmit ka ndarë informacionin se përpos masës që sot promovohet, është e rëndësishme të dihet se edhe masat aktive për punësim përmes APRM-së janë përmirësuar në krahasim me vitet e mëparshme. Formë të madhe shtesë të mbështetjes mund të merret përmes Fondit të Inovacionit i cili financon deri në 70% të projekteve dhe ofron konsultime falas për përgatitjen e projektit. Në kuadër të vizitës në këtë qytet, ministrja Carovska ka vizituar fabrikën “Moda”,  ku me punëtorët e kësaj kompanie diskutoi për kushtet e punës. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }