Царовска: Сите заедно да се избориме против насилството врз децата

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, го отвори настанот на кој беше промовирана Студијата за идентификување и проценка на институционалните механизми за превенција, идентификување, пријавување, упатување и заштита во случаи на насилство врз деца, изработена од страна на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство и Канцеларијата на УНИЦЕФ во Република Македонија.

Во своето воведно обраќање министерката се осврна на предизвиците со кои се соочува Македонија и активностите кои се преземаат со цел намалување на оваа негативна појава во општеството. „Она кое што секој од нас го гледа секојдневно е насилство на детето во семејството на кое ние едноставно си ќутиме.. сите ние, јас, милион пати сум била сведок кога родител ќе го потчукне, поткскубне, ќе го потклоцне детето. Тоа се случува во трговски центри, на автобуски станици, тоа се случува во училиштата. И тоа не е есктремното насилство. Ама тоа е насилство кое што остава последици врз секое дете.“ – истакна Царовска.

Министерката вели дека треба да се работи да се подигне свеста кај родителите за штетните последици врз развојот на детето од ваквото родителство и да се стимулираат позитивни промени. Царовска истакна дека насилството врз децата од рани години креира насилна општествена култура кој се пренесува низ генерациите. 

Царовска истакна дека е една од најраспространетите форми на насилство е занемарување на децата, а со занемарување со соочуваат сите деца кои живеат и растат во институциите. Затоа, истакна Царовска, МТСП започнува со обемна реформа и деинституционализација. Целта е до 2020 година да нема ниту едно дете сместено во институција. Состојбата треба да се подобри и во градинките каде што децата ги имаат првите чекори во социјализацијата. Токму затоа со Светска банка, УНИЦЕФ и со Делегацијата на ЕУ во 2019 започнува голема програма која што ќе значи создавање капацитет за повеќе деца да одат во градинка, но и подобрување на квалитетот со нови современи програми кои што ќе ги пресретнат предизвиците на современото живеење – додаде Царовска.

Carovska: Të luftojmë të gjithë së bashku kundër dhunës ndaj fëmijëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska hapi ngjarjen ku u promovua Studimi mbi identifikimin dhe vlerësimin e mekanizmave institucionalë për parandalimin, identifikimin, paraqitjen, udhëzimin dhe mbrojtjen në rastet e dhunës kundër fëmijëve - përpiluar nga Rrjeti nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje dhe nga Zyra e UNICEF-it në Republikën e Maqedonisë.

Në fjalën e saj hyrëse, ministrja ka folur për sfidat me të cilat përballet Maqedonia dhe aktivitetet që ndërmerren me qëllim të reduktimit të këtij fenomeni negativ në shoqëri. “Gjëja që secili prej nesh e sheh çdo ditë është dhuna ndaj fëmijëve në familje, për të cilën ne thjeshtë heshtim. Ne të gjithë, unë, një milion herë kam qenë dëshmitare kur prindi e qëllon lehtë ose e shqelmon. Kjo ndodh në qendrat tregtare, në stacionet e autobusëve, kjo ndodh në shkolla. Dhe kjo nuk është dhunë ekstreme, po ama është dhunë që lë pasoja për çdo fëmijë”, ka theksuar Carovska. 

Ministrja thotë se duhet punuar për të rritur ndërgjegjësimin e prindërve rreth pasojave të dëmshme mbi zhvillimin e fëmijës nga këto veprime të prindërve dhe të stimulohen ndryshime pozitive. Carovska theksoi se dhuna ndaj fëmijëve nga vitet e hershme krijon një kulturë të dhunshme shoqërore që bartet përmes gjeneratave.

Carovska theksoi se një nga format më të përhapura të dhunës është neglizhenca e fëmijëve, dhe me neglizhencë ballafaqohen të gjithë fëmijët që jetojnë dhe rriten në institucione. Prandaj, theksoi Carovska, MPPS-ja fillon me reformë voluminoze dhe de-institucionalizim. Qëllimi është që deri në vitin 2020 të mos ketë fëmijë të vendosur në një institucion. Situata duhet të përmirësohet në çerdhet ku fëmijët kanë hapat e parë të socializimit të tyre. Pikërisht për këtë Banka Botërore, UNICEF dhe Delegacioni i BE-së në vitin 2019 fillon një program të madh që do të krijojë kapacitetet për më shumë fëmijë për të shkuar në kopsht, por edhe përmirësim të cilësisë me programe të reja moderne që do të plotësojnë sfidat e jetesës moderne – shtoi ministrja Carovska.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }