60 годишен јубилеј на кумановската градинка ,,Ангел Шајче’’

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска се обрати на прославата по повод 60 години од отворањето на една од најстарите установи за згрижување на деца во Република Македонија, кумановската градинка ,,Ангел Шајче’’.

Честитајќи го јубилејот, Царовска посочи дека оваа установа која згрижува 1790 деца е една од најуспешните приказни во земјава и ја одразува мултиетничноста во Куманово, создавајќи две билингвални паралелки уште во деведесеттите години од минатиот век, а истовремено работи со проектните групи на интеграција на деца Роми во јавни предучилишни установи.

Таа најави дека во рамките на „Ангел Шајче“ во текот на овој месец ќе биде пуштен во употреба новиот адаптиран простор во кој ќе се згрижат  уште 62 деца, од 9 месеци од 6 годишна возраст . За таа цел, Министерството за труд и социјална политика издвојува 3.789.000,00 денари за изведување на градежно-занаетчиски работи и 1.513.112,00 денари за опремување на просторот. Инаку, во рамки на оваа установа, а како резултат на меѓуопштинска соработка, неодамна беше отворена и градинката во Старо Нагоричане, согласно целите за рамномерен развој и инвестирање и во руралните средини.

На прославата на јубилејот која се одржа во спортската сала во Куманово, присуствуваше и вицепремиерот Оливер Спасовски, како и градоначалниците на општина Куманово и Старо Нагоричане.​

U shënua Jubileu 60 vjeçar i kopshtit kumanovar “Angell Shajçe”

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska mbajti fjalim në ngjarjen e organizuar me rastin e 60 vjetorit të hapjes së një prej institucioneve më të vjetra për fëmijët në Republikën e Maqedonisë, kopshtin kumanovar “Angell Shajçe”.

Ministrja Carovska, duke uruar Jubileun ka theksuar se ky institucion, që merr në përkujdesje 1,790 fëmijë, është një nga historitë më të suksesshme në vend dhe reflekton multietnicitetin në Kumanovë, duke krijuar dy klasa bilinguale në fillim të viteve nëntëdhjeta të shekullit të kaluar, dhe njëkohësisht punon me grupet projektuese të integrimit të fëmijëve romë në institucionet parashkollore publike.

Ajo njoftoi se në kuadër të “Angel Shajçe” gjatë këtij muaji do të vihet në përdorim hapësira e re e adaptuar me kapacitet prej 62 fëmijëve, nga mosha 9 mujore deri në 6 vjeç. Për këtë qëllim, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka ndarë 3,789,000.00 denarë për kryerjen e punëve ndërtimore dhe 1,513,112.00 denarë për pajisjen e hapësirës. Përndryshe, në kuadër të këtij institucioni dhe si rezultat i bashkëpunimit ndër-komunal, kohë më parë u hap edhe kopshti në Staro Nagoriçane, në përputhje me synimet për zhvillim të barabartë dhe investime në zonat rurale.

Në kremtimin e këtij jubileu, që u mbajt në sallën sportive në Kumanovë, ishte i pranishëm edhe zëvendëskryeministri Oliver Spasovski, si dhe kryetari i komunës së Kumanovës dhe ai i Staro Nagoriçanes. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }