Иновативни решенија за просперитет и солидарност

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, беше претседавач на сесијата на тема „ Иновативни решенија за просперитет и солидарност “, во рамките на меѓународната конференција во Талин, Естонија, насловена „Здравствени системи за просперитет и солидарност“.

На сесијата се дискутираше за искуствата во планирање и спроведување на иновативни решенија во различни системи за здравствена заштита. Учесници беа претставници од повеќе земји, како и од Европската комисија и Европската опсерваторија за здравствени системи и политики. Целта на сесијата беше да се идентификуваат факторите кои го спречуваат или поттикнуваат развојот на иновативните решенија кои водат до просперитет и благостојба во едно општество.

Иновативните решенија отвораат можности за трајни системски промени и креирање услуги по мерка на граѓаните. Искуството од нашите меѓународни партнери е од големо значење за креирање стратегии и механизми за реализација на овие промени. Градење на хумано општество за сите е приоритет за оваа Влада и Министерството за труд и социјална политика. 

 

Zgjidhje inovative për prosperitet dhe solidaritet

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovask, kryesoi sesionin në temën “Zgjidhjet inovative për prosperitet dhe solidaritet”, në kuadër të konferencës ndërkombëtare në Talin – Estoni me titull “Sistemet shëndetësore për prosperitet dhe solidaritet”.

Në sesionin në fjalë u diskutua për përvojat në planifikimin dhe zbatimin e zgjidhjeve inovative në sisteme të ndryshme të mbrojtjes shëndetësore. Pjesëmarrës ishin përfaqësues nga më shumë vende, si dhe nga Komisioni Evropian dhe Observatori Evropian për Sistemet dhe Politikat Shëndetësore. Qëllimi i sesionit ishte identifikimi i faktorëve që pengojnë ose inkurajojnë zhvillimin e zgjidhjeve inovative që çojnë në prosperitet dhe mirëqenie në një shoqëri.

Zgjidhjet inovative krijojnë mundësi për ndryshime sistematike të qëndrueshme dhe krijimin e shërbimeve miqësore për qytetarët. Përvoja e partnerëve tanë ndërkombëtarë është me rëndësi të madhe për krijimin e strategjive dhe mekanizmave për realizimin e këtyre ndryshimeve. Ndërtimi i një shoqërie humane për të gjithë është prioritet i kësaj qeveri dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }