Царовска: Градиме општество еднакво за сите! 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска презентирајќи ги измените на новиот текст на Законот за спречување и заштита од дискриминација рече дека тој има за цел да обезбеди принцип на еднаквост во заштитата од  дискриминација и во остварување на човековите права и слободи. Во него се прошируваат основите, се менува и подобро се дефинира поимникот и дефиницијата за дискриминација. 

,,На овој начин се доближуваме до меѓународните стандарди, усвоени од страна на ООН и Европската унија, а нашите граѓани добиваат соодветна правна заштита и општество кое ги негува различностите и овозможува услови за развој за сите. Остануваме посветени на зајакнување на владеењето на правото и унапредување на квалитетот на животот за сите, а преговорите за членство во ЕУ ќе ни дадат дополнителна енергија и поддршка за тие реформи”, подвлече Царовска. 

Во новиот текст на Законот за првпат сексуалната ориентација и родовиот идентитет се воведуваат како основи за дискриминација. Во поимникот се вметнуваат нови термини, меѓу кои „лице со попреченост“, „соодветно приспособување“ и „пристапност до инфраструктурата, добрата и услугите“. Понатаму, се додава нов облик на дискриминација – сегрегацијата, како и „инструкцијата” за дискриминација.  

Исто така, називот на „Комисијата за заштита од дискриминација“ се менува во „Комисија за спречување и заштита од дискриминација“, а нејзините надлежности се прошируваат во насока на превенција. Новиот Закон предвидува јасни критериуми за избор на членови на Комисијата, а истите добиваат статус на функционери, со цел да се професионализира Комисијата.

Во однос на судската заштита, се воведува „Тужба за заштита од дискриминација од јавен интерес” и се укинува потребната писмена согласност од странките во вакви случаи, доколку се работи за група. Со ова дополнување, здруженија, фондации, или други организации од граѓанското општество, како и неформални групи кои имаат оправдан интерес за заштита на одредена група, или во рамките на својата дејност се занимаваат со заштита од дискриминација, можат да поднесат тужба, ако со постапувањето на тужениот се дискриминирани поголем број лица. 

Исто така, се ослободуваат од судски трошоци лицата коишто ќе поведат судска постапка за заштита од дискриминација и се зголемува износот на прекршочните одредби за правни и физички лица за кои ќе се докаже дека сториле дискриминација.

Со промените во Законот за спречување и заштита од дискриминација обезбедуваме подобри механизми, мерки и актвивности за правна заштита. Новиот  Закон е целосно усогласен со правото на ЕУ и меѓународните стандарди и за него е добиено позитивно мислење од Венецијанската комисија, како и од сите граѓански организации кои работат во областа.

Carovska: Ndërtojmë shoqëri të barabartë për të gjithë!

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, duke paraqitur ndryshimet në tekstin e ri të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, tha se ky Ligj synon të sigurojë parimin e barazisë në mbrojtjen kundër diskriminimit dhe në ushtrimin e të drejtave dhe lirive të njeriut. Në këtë ligj zgjerohet baza, ndryshohet dhe përcaktohet termi dhe përkufizimi për diskriminimin.

“Në këtë mënyrë ne u afrohemi standardeve ndërkombëtare, të miratuara nga OKB dhe Bashkimi Evropian, ndërsa qytetarët tanë fitojnë mbrojtjen e duhur ligjore dhe një shoqëri ku kultivohet diversiteti dhe mundëson kushte për zhvillimin e të gjithëve. Ne mbetemi të përkushtuar në forcimin e sundimit të ligjit dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës për të gjithë, kurse negociatat për anëtarësim në BE do të na japin mbështetje dhe energji shtesë për ato reforma”, nënvizoi Carovska.

Në tekstin e ri të Ligjit, për herë të parë orientimi seksual dhe identiteti gjinor inkorporohen si baza për diskriminim. Në fjalorin e termeve inkorporohen terme të reja, duke përfshirë “person me aftësi të kufizuara”, “aftësim adekuat” dhe "qasje në infrastrukturë, të mira dhe shërbime”. Më tej, shtohet një formë e re e diskriminimit – segregacioni, si dhe “instruksioni” për diskriminim.

Gjithashtu, emri i “Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi” ndryshohet në “Komisioni për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi”, kurse kompetencat e këtij komisioni zgjerohen në drejtim të parandalimit. Ligji i ri siguron kritere të qarta për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit, dhe të njëjtit marrin statusin e funksionarëve, me qëllim që Komisioni të profesionalizohet.  

Sa i përket mbrojtjes gjyqësore, inkorporohet “Padia për mbrojtje nga diskriminimi në interes publik” dhe shfuqizohet pëlqimi i nevojshëm me shkrim i palëve në raste të tilla, në rastin e një grupi. Me këtë plotësim, shoqatat, fondacionet ose organizatat e tjera të shoqërisë civile, si dhe grupet joformale që kanë interes të ligjshëm për mbrojtjen e një grupi të caktuar ose në kuadër të aktivitetit të tyre merren me mbrojtjen kundër diskriminimit, mund të ngrenë padi, nëse me veprimin e të pandehurit janë diskriminuar një numër më i madh personash.

Gjithashtu, lirohen nga shpenzimet gjyqësore personat që do të iniciojnë procedura gjyqësore për mbrojtjen nga diskriminimi, dhe rritet shuma e dispozitave për kundërvajtje për personat juridikë dhe fizikë për të cilët do të dëshmohet se kanë kryer diskriminim.

Me ndryshimet në Ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi sigurojmë mekanizma, masa dhe aktivitete më të mira për mbrojtjen ligjore. Ligji i ri është harmonizuar plotësisht me të drejtën e BE-së dhe standardeve ndërkombëtare, dhe për këtë ligj është marrë mendim pozitiv nga Komisioni i Venedikut, si dhe nga të gjitha organizatat e shoqërisë civile që punojnë në këtë sferë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }