Зголемен посебниот додаток за лица со посебни потреби 

Со одлука на Влада денеска се донесени измени и дополнувања на Законот за заштита на децата. Со измените е предвидено зголемување на корисниците на право на посебен додаток за дете со специфични потреби коешто има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години. Освен зголемувањето на сумата за посебен додаток овие лица ќе бидат и здравствено осигурани, ако не се осигурани согласно со Закон.

Предложените измени и дополнувања на Законот за заштита на децата ги содржи следниве решенија:

Износот на утврдената висина на правото на посебен додаток со Законот за заштита на децата се зголемува од 4.202 денари  на 5.021 денари. Исто така самохраните родители коишто  имаат дете со специфични потреби со пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години наместо досегашните 6.303 денари  ќе добиваат сума од 7.351 денар. За материјално необезбедени родители, кои се корисници на социјална помош и постојана парична помош, а коишто имаат дете со специфична потреба до 26 години  додатокот се зголемува од 5.252,50 денари  на 6.276 денари.

Овие измени се само дел од стратегијата на Министерството за труд и социјална политика за подобрување на финасиската состојба и условите за живот на најранливите групи на граѓани.

Është rritur shtesa e veçantë për personat me aftësi të kufizuara

Me vendimin e Qeverisë sot u miratuan ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve. Me ndryshimet është parashikuar rritja e shtesës së veçantë për përfituesit e së drejtës për fëmijë me nevoja specifike që ka pengesa të kufizuara fizike ose mendore ose kufizime të kombinuara në zhvillim deri në moshën 26 vjeçare. Përveç rritjes së shumës për shtesën e veçantë, këta persona do kenë edhe sigurim shëndetësor, nëse nuk janë të siguruar sipas Ligjit.

Ndryshimet e propozuara dhe ndryshimet në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve përmbajnë zgjidhjet si vijon:Shuma e lartësisë së përcaktuar për të drejtën e shtesës së posaçme me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve rritet nga 4,202 denarë në 5,021 denarë. Gjithashtu, prindërit kryefamiljarë që kanë fëmijë me nevoja të veçanta me aftësi të kufizuara fizike apo mendore ose pengesa të kombinuara në zhvillim në 26 vjet në vend të 6.303 denarëve do të marrë shumën prej 7351 denarëve. Për prindërit financiarisht të pasiguruar që janë përfitues të ndihmës sociale dhe ndihmë së përhershme financiare e që kanë fëmijë me nevoja të veçanta deri në 26 vjet rritet shtesa prej 5,252.50 denarë 6.276 denarë.

Këto ndryshime janë vetëm pjesë e strategjisë së Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për të përmirësuar gjendjen financiare dhe kushtet e jetesës për grupet më të prekshme të qytetarëve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }