МТСП:Во Кавадарци отворена градинка со капацитет за 75 деца

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, денеска присуствуваше на свеченото отворање на новата градинка, “Буба Мара”, која функционира како дел од ЈОУДГ “Рада Поцева” во Кавадарци.

Министерството за труд и социјална политика за опремување на овој објект од својот буџет обезбеди над 1.4 милиони денари, а во адаптацијата на просторот со свои средства се вклучи и Општина Кавадарци.

“Главната задача која ја имаме наследувајќи еден разрушен систем е да ги зголемиме капацитетите преку изградба и адаптација на објекти. Со оглед на тоа што Кавадарци е една од општините каде има голем недостиг на градинки за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, министерството за труд и социјална политика во соработка со општината заеднички пристапија кон решавање на оваа ситуација со адаптирање на простор во кој ќе се згрижуваат до 75 деца”, изјави министерката Царовска на свеченото отворање.

Програмска цел на оваа Влада e да се зголеми опфатот на деца во предучилишно образование за 50% до крајот на мандатот.

Министертвото за труд и социјална политика посветено продолжува да работи на изградба на нови, но и реконструкција и адаптација на веќе постоечките градинки за да ги подобри условите за згрижување на децата. Обезбедени се 931 вработување во градинките.

До крајот на годината вкупната инвестиција во изградба, опремување и адаптирање ќе биде 71 милион денари.

MPPS: Në Kavadarci u hap kopshti me kapacitet për 75 fëmijë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot mori pjesë në hapjen solemne të kopshtit të ri “Buba Mara”, që funksionon si pjesë e JUDE “Rada Poceva” në Kavadarci.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka siguruar më shumë se 1.4 milionë denarë për pajisjen e këtij objekti nga buxheti i saj, kurse në adaptimin e hapësirës së kopshtit me mjete vetanake ka kontribuar edhe Komuna e Kavadarcit.

"Detyra kryesore që kemi, duke trashëguar një sistem të shkatërruar, është  t’i rrisim kapacitetet duke ndërtuar dhe përshtatur kopshte. Duke pasur parasysh faktin se Kavadarci është një nga komunat ku ka mungesë të madhe të kopshteve për përkujdesjen dhe edukimin e fëmijëve të moshës parashkollore, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me komunën iu qasën bashkërisht zgjidhjes së kësaj situate, duke adaptuar hapësirën në të cilën do të përkujdesen deri në 75 fëmijë”, deklaroi ministrja Carovska.

Qëllimi programor i Qeverisë është rritja e përfshirjes së fëmijëve në arsimin parashkollor me 50% deri në fund të mandatit.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në mënyrë të përkushtuar vazhdon të punojë në ndërtimin e kopshteve të reja, por edhe në rikonstruktimin dhe adaptimin e kopshteve ekzistuese për të përmirësuar kushtet për fëmijët. Janë siguruar 931 punësimi në kopshte.

Deri në fund të vitit, investimi i përgjithshëm në ndërtim, pajisje dhe adaptim të kopshteve do të jetë 71 milionë denarë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }