МТСП: Обезбедуваме поддршка за раст на платите

Министерството за труд и социјална политика ја засилува поддршката за работниците да добијат повисока минимална плата, но истовремено ги штити и нивните работнички права. Со предложените измени и дополнувања на Законот за минимална плата што вчера ги изгласаа пратениците, фирмите коишто на вработените ќе им ја покачат минималната плата ќе добиваат државна помош.

Финансиската поддршка  по работник изнесува 30 отсто од разликата помеѓу бруто платата на работникот во тековниот месец и просечната бруто плата на работникот исплатена во месеците октомври, ноември и декември лани. Оваа поддршка може да изнесува, најмногу до 1.200 денари месечно по работник.

Истовремено, мерката е одговор на барањето на работодавците за адресираниот проблем со т.н. уравниловка, а тоа е потребата да растат преостанатите плати блиски со минималната плата, за да не ги изгубат или демотивираат попродуктивните работници.

Преку финансиската поддршка ќе се поттикне спиралата за покачување на платите во трудоинтензивните сектори што  позитивно ќе влијае на растот на продуктивноста на компаниите и на растот на животниот стандард на работниците. Средствата за исплата на финансиската поддршка се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. Финансиската поддршка ќе се исплаќа за периодот од јули годинава, до декември 2019 година.

MPPS: Sigurojmë mbështetje për rritjen e pagave

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e përforcon mbështetjen e punëtorëve për të marrë pagë minimale më të lartë, por në të njëjtën kohë mbron edhe të drejtat e tyre. Me plotësimet dhe ndryshimet e propozuara të Ligjit për pagën minimale, që dje u miratuan në Parlament, kompanitë që do të rrisin pagën minimale për punëtorët e tyre, do të marrin ndihmë shtetërore.

Mbështetja financiare për një punëtor është 30 për qind e diferencës midis pagës bruto të punëtorit në muajin aktual dhe pagës mesatare bruto të punëtorit, të paguar në muajt tetor, nëntor dhe dhjetor të vitit të kaluar. Kjo mbështetje mund të arrijë deri në 1.200 denarë në muaj për çdo punëtor.

Në të njëjtën kohë, masa është përgjigje ndaj kërkesave të punëdhënësve për problemin e ashtuquajtur barazim. E kjo është nevoja për të rritur pagat tjera me pagën minimale, në mënyrë që të mos humbasin apo t’i demotivojnë punëtorët më produktivë.

Përmes mbështetjes financiare do të inkurajohet spiralja e rritjes së pagave në sektorët e punëve intenzive që do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e produktivitetit të kompanive dhe në rritjen e standardeve të jetesës së punëtorëve. Mjetet për pagesën e mbështetjes financiare sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. Mbështetja financiare do të paguhet për periudhën nga korriku i këtij viti deri në dhjetor të vitit 2019. 

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }