Царовска: Работиме на тоа најранливите да ги активираме на пазарот на трудот

Справување со проблемот сиромаштија, деинституционализацијата и растот на платите во Македонија, беа само дел од темите на кои министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, зборуваше на вчерашното интервју за „Макфакс“.

Зборувајќи за немилите настани во домот „25 Мај“ и за загинатите дечиња во Велес, Царовска рече дека ова се драстични примери што излегуваат во јавност,  но и дека секојдневно има многу случаи, зашто системот не реагира навреме, бидејќи нема превенција, а центрите беа оставени да се распаѓаат. 

„Системот за социјална заштита многу години беше употребуван за да ги злоупотребува граѓаните што се во ризик. Нашата намера не е да носиме популистички мерки и да речеме дека сите граѓани се згрижени. Тоа е невозможно“, рече Царовска.Според министерката, државата може да го подобри живот на овие граѓани  само со достоинствен приход, квалитетни услуги и нивно активирање на пазарот на трудот.

Одговарајќи на прашање за Тимјаник министерката Царовска рече дека главна заложба на Владата е да ги трансформира нехуманите големи институции и на тоа забрзано работи цела година. Стратегијата за деинституционализација, вели Царовска, ќе се вика Тимјаник, затоа што Тимјаник е секаде околу нас.

Во интервјуто министерката посочи дека се подготвува нов закон за работни односи. Работодавачите, синдикатите, министерството и здруженијата на граѓани веќе ја направија првата верзија од законот и тој сè уште се усогласува зашто тоа е трипартитен дијалог кој мора да го има.

Министерката во интервјуто за „Макфакс“ зборуваше и за измените на Законот за заштита и спречување на дискриминација, како и за редефинирањето на центрите за социјална заштита и минималниот адекватен приход. 

Carovska: Angazhohemi që ata që janë më të rrezikuar t’i aktivizojmë në tregun e punës

Ballafaqimi me problemin e varfërisë, de-institucionalizimi dhe rritja e pagave në Maqedoni ishin një pjesë e temave që ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, ka folur dje në intervistën për “Makfaks”.

Duke folur për ngjarjet e pakëndshme në shtëpinë “25 Maji” dhe për fëmijët e vdekur në Veles, Carovska tha se këto janë shembuj drastikë që dalin në opinion, por se ka shumë raste çdo ditë, sepse sistemi nuk reagon me kohë, sepse nuk ka parandalim, kurse qendrat ishin lënë të shkatërrohen.

“Sistemi i mbrojtjes sociale shumë vite ishte përdorur që t’i keqpërdor qytetarët që janë në rrezik. Qëllimi ynë nuk është të ndërmarrim masa populiste dhe të themi se të gjithë qytetarët janë të trajtuar. Kjo është e pamundur”, theksoi Carovska. 

Sipas ministres, shteti mund të përmirësojë jetën e këtyre qytetarëve vetëm me të hyra dinjitoze, shërbime cilësore dhe aktivizimin e tyre në tregun e punës.

Duke u përgjigjur në çështjen e Timjanikut, ministrja Carovska theksoi se synimi kryesor i Qeverisë është t’i transformojë institucionet e mëdha johumane dhe për këtë çështje punon me intensitet të lartë tërë vitin. Strategjia e de-institucionalizimit, thotë Carovska, do të titullohet Timjanik, sepse Timjanikun e kemi gjithkund rreth nesh.

Në intervistën në fjalë, ministrja thekson se është duke u hartuar ligj i ri për marrëdhënie pune. Punëdhënësit, sindikatat, Ministria dhe shoqatat e qytetarëve tani më kanë kryer versionin e parë të ligjit dhe ai akoma është duke u harmonizuar sepse ky është dialog trepalësh që duhet të ekzistojë.

Ministrja në intervistën për “Makfaks” ka folur edhe për ndryshimet e Ligjit për mbrojtjen dhe parandalimin e diskriminimit, si dhe për ridefeinimin e Qendrave për mbrojtje sociale dhe për të hyrat minimale adekuate. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }