Царовска: Ќе се намалува старосната граница за пензионирање на рударите

Министерството за труд и социјална политика, преку Владата на Македонија ќе предложи законски измени и дополнувања со кои ќе се намалува старосната граница за пензионирање на рударите. Оваа промена, денеска во Македонска Каменица, ја соопшти, минситерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, на средба со рударите, менаџментот на рудникот САСА, дел од Синдикатите и градоначалничката Соња Стаменкова.

„Согласно ветеното во програмата за работа,  Министерството за труд и социјална политика преку Владата на Р.Македонија изготви законско решение со кое рударите ќе можат да остврат право на старосна пензија и со навршување на 40 години пензиски стаж за мажи, односно 35 години пензиски стаж за жени„, изјави министерката Царовска, по средбата.

Со предлогот измените и дополнувањата на Законот за пензиско и инвалидско осигурување се овозможува на осигурениците кои работат на работни места на кои стажот на осигурување им се смета со зголемено траење да им се намалува возраста за пензионирање пропорционално на времето поминато на работа со бенефициран стаж.

Ова решение во моментот се однесува само за рударите, но со него се создава можност истата формула за пропорционално намалување на возраста да се применува на сите работници кои работат на работни места со бенефициран стаж.

Министертсвото за труд и социјална политика ќе продолжи со ветените активности во делот на бенефицираниот стаж за што веќе е подготвена анализа со поддршка на Светска банка, а ќе се прави и ревизија на сите работни места за кои стажот на осигурување се смета со зголемено тарење.

Carovska: Do të zvogëlohet kufiri i moshës për pensionimin e minatorëve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, përmes Qeverisë, do të propozojë ndryshime dhe plotësime ligjore me të cilat zvogëlohet kufiri i moshës për pensionim të minatorëve. Këtë ndryshim, sot në Makedonska Kamenicë, e paralajmëroi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska në takim me minatorët, menaxhmentin e minierës SASA, një pjesë të Sindikatave dhe kryetaren e komunës, Sonja Stamenkova.

“Në pajtueshmëri me premtimin në programin për punë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale përmes Qeverisë përgatiti zgjidhje ligjore me të cilën minatorët do të mund të realizojnë të drejtën e pensionit sipas moshës dhe me mbushjen e 40 viteve stazh pensional për meshkuj, gjegjësisht 35 vite stazh pensional për gratë”, deklaroi pas takimit ministrja Carovska.

Me propozim-ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor u mundësohet të siguruarve të cilët punojnë në vend pune në të cilat stazhi i sigurimit u llogaritet me kohëzgjatje të rritur, t’u zvogëlohet mosha për pensionim në mënyrë proporcionale me kohën e kaluar në punë me stazh të privilegjuar. Kjo zgjidhje aktualisht është vetëm për minatorët, por me atë krijohet mundësia që formula e njëjtë për të aplikuar të njëjtën formulë proporcionale të zvogëlimit të moshës për të gjithë punëtorët që punojnë në vende pune me stazh të privilegjuar.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale do të vazhdojë me aktivitetet e premtuara në pjesën e këtij lloji të stazhit, për të cilin tanimë është përgatitur analizë, me mbështetjen e Bankës Botërore, dhe do të bëhet revizion i të gjitha vendeve të punës për të cilat stazhi i sigurimit llogaritet me kohëzgjatje të rritur.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }