Во новата градинка „Јасмин“ во Карпош згрижени 95 деца

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска присуствуваше на отворање на новите простории во објектот „Јасмин“ во населбата Тафталиџе во општина Карпош.

„Ги прошируваме капацитетите на градинките, но со повисоки стандарди и со цел да ги подобруваме условите за нашите најмлади. За следната година Буџетот за нови градинки и подобрување на предучилшното образование го зголемивме за 300%. Работиме посветено и во следните четири години се стремиме да го зголемиме опфатот на деца во градинките на 50%. Истовремено, го менуваме начинот на кои државата се грижи за децата. Градинките ги трансформираме од место во кое децата јадат и спијат во организации кои работат на развој на децата“, изјави министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска.

Новиот објект, кој има капацитет од 382 м2, во изминатиов период се реконстрираше и се приспособи со работни простории со повисоки стандарди за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст.

Објектот претрпе измени во главниот влез. Се изведе пред простор, ходник со гардероби за деца, 4 занимални, пред простор на санитарни простории за деца, 2 санитарни простории за деца, административна просторија со простор за изолација на болни деца, гардероба за негователи и воспитувачи, пред простор на санитарна просторија за вработениот кадар, пред простор за кујна и котлара. Со извршената измена објектот „Јасмин“ ќе функционира со капацитет за згрижување на 95 деца.

Министерството за труд и социјална политика посветено работи на изградба на нови градинки и проширување на капацитетите за згрижување на предучилишни деца. Во изминатиов период се отворија 11 градинки со капацитет од 600 деца поради што се обезбедени 68 вработувања. До крајов на годинава ќе се отворат нови 11 градинки со што бројот на незгрижени деца во градинките значително ќе се намали. Тоа се 24 градинки кои за неполни две години колку што министерката Царовска е во министерството за труд и социјална политика ќе бидат отворени. Ова покажува дека власта освен што инвестира повеќе пари во детската заштита, посветено работи и на подобрување на условите за згрижување на деца од предучилишна возраст, дури и во општините кои со години беа запоставувани.

Kopshti ri “Jasmin” në Karposh përkujdeset për 95 fëmijë 

Ministrja e Punës dhe Politikës, Sociale Milla Carovska, sot mori pjesë në hapjen e hapësirave të reja në objektin "Jasmin" në lagjen Taftalixhe në komunën e Karposhit.“Jemi duke i zgjeruar kapacitetet e kopshteve, por me standarde më të larta dhe për të përmirësuar  kushtet e më të vegjëlve tanë. Për vitin e ardhshëm Buxheti për kopshtet e reja dhe përmirësimin e arsimit  e kemi rritur për 300%. Punojmë të përkushtuar dhe në katër vitet e ardhshme synojmë të rrisim përfshirjen e fëmijëve në 50%. Njëkohësisht, e ndryshojmë mënyrën se si shteti kujdeset për fëmijët. Kopshtet i transformojmë nga një vend ku fëmijët ushqehen dhe flenë në organizata që punojnë për zhvillimin e fëmijëve”, deklaroi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska. 

Objekti i ri, që ka kapacitet prej 382 m2, në periudhën e kaluar u rekonstruktua dhe u adaptua me hapësira pune me standarde më të larta përkujdesjen dhe edukimin e fëmijëve të moshës parashkollore.

Objekti në fjalë ka pësuar disa ndryshime  në hyrjen kryesore. Është krijuar para-hyrje, korridor me gardërobë për fëmijët, hapësirë sanitare për fëmijët, 2 hapësira të veçanta për fëmijët, hapësirë administrative me hapësirë për izolimin e fëmijëve të sëmurë, gardërobë për edukatoret dhe përkëdhelëset, hapësirë sanitare për stafin punonjës, si hapësirë për kuzhinë dhe ngrohje. Me ndryshimin e kryer, objekti “Jasmin”  do të funksionojë për përkujdesjen e 95 fëmijëve.    

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale punon me përkushtim në ndërtimin e kopshteve të reja dhe në zgjerimin e kapaciteteve për përkujdesjen e fëmijëve parashkollorë. Në periudhën e kaluar janë hapur 11 kopshte me kapacitet prej 600 fëmijëve, ku gjatë kësaj janë siguruar 68 punësime. Deri në fund të vitit do të hapen 11 kopshte të reje, me çka numri i fëmijëve të pa-përkujdesur në kopshte do të zvogëlohet në mënyrë të konsiderueshme. Këto janë 24 kopshte, që për më pak se dy vjet sa është ministrja Carovska në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, do të hapen. Kjo tregon  se pushteti përveç që investon më shumë të mjete financiare për mbrojtjen e fëmijëve, punon me përkushtim edhe në përmirësimin e kushteve për përkujdesjen e fëmijëve të moshës parashkollorë, madje edhe në komunat që me vite janë lënë anash.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }