Нова градинка со капацитет дa згрижи 140 деца ќе се гради во Стајковци

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска која присуствуваше на отпочнувањето на изградбата на градинката во Стајковци рече дека Владата е посветена да инвестира во младите затоа што само таа инвестиција во државата може да ја развие економијата до ниво сите да живееме достоинствено со достоинстевени плати.

,,Токму затоа инвестираме и го зголемивме буџетот за 2019 година за инвестиција во предучилишно образование. Но, дополнително работиме на зголемување на кадарот во градинките затоа што наследивме систем во кој недостигаа 2.000 воспитувачки ни негувателни. Ние за само една година обезбедивме над 1.000 вработувања”, рече Царовска.

Потенцираше дека се работи и на зголемување на квалитетот и стручноста на кадарот во градинките затоа што, според неа, тие се оние кои треба да ги подготват децата за предизвиците со кои ќе се соочуваат во животот.

На отпочнувањето на изградбата на нов објект од Детската градинка „25 Мај“ во Стајковци присуствуваше и заменик – претседателот на Владата на РМ и министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, како и градоначалникот на Општина Гази Баба, Борис Георгиевки. 

Спасовски рече дека принципот на работа на Владата што го ветила пред изборите е дека секој во Македонија е подеднакво важен и оти мора да се создадат услови во сите средини подеднакво, и во урбаните и во руралните средини.

Градоначлникот Георгиевски, истакна дека со изградбата на оваа градинка родителите повеќе нема да имаат потреба да патуваат со километри за да ги носат своите деца во градинка. Најави дека општината и натаму ќе продолжи со изградба на нови градинки во Трубарево, Синѓелиќ Керамидница и Инџиково, но и со реконструкција и проширување на други детски градинки како градинките во Јурумлери и во населбата Железара.

Инаку, нова градинка ќе биде со капацитет да згрижи околу 140 деца, ќе има шест занимални за деца од две до шест години и една група јасли за деца до две години. Вредноста на проектот е во висина од 30 милиони денари, средства обезбедени од општина Гази Баба. Изградбата на градинката треба да заврши до октомври наредната година.

Në Stajkovc do të ndërtohet kopsht i ri me kapacitet për 140 fëmijë
 
Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, e cila mori pjesë në fillimin e ndërtimit të kopshtit në Stajkovc, theksoi se Qeveria është e përkushtuar të investojë tek të rinjtë sepse vetëm ky investim në shtet mund ta zhvillojë ekonominë në nivel që të gjithë të jetojmë me dinjitet dhe me paga dinjitoze.
 
“Pikërisht për këtë investojmë dhe e rrisim buxhetin për vitin 2019 për investim në arsimin parashkollor. Por, në mënyrë plotësuese punojmë edhe në rritjen e kuadrit në kopshte, sepse trashëguam sistem në të cilin mungonin 2.000 edukatore dhe përkdhelëse. Ne, vetëm për një vit siguruam mbi 1.000 punësime”, theksoi Carovska.

Ajo potencoi se punohet edhe në rritjet e cilësisë dhe profesionalitetit të kuadrit në kopshte sepse, sipas saj, pikërisht ata duhet t’i përgatitin fëmijët për sfidat me të cilat do të ballafaqohen në jetë.
 
Në fillimin e punimeve për objektin e ri të Kopshtit të fëmijëve “25 Maji” në Stajkovc mori pjesë edhe zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe ministër i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski, si dhe kryetari i Komunës së Gazi Babës, Boris Georgievski.

Spasovski tha se parimi i punës së Qeverisë, që e ka premtuar para zgjedhjeve, është se secili në Maqedoni është i rëndësishëm njëjtë dhe se duhet të krijohen kushtet në të gjitha mjediset në mënyrë të barabartë, edhe në mjediset urbane edhe në ato rurale.

Kryetari i Komunës së Gazi Babës, Georgievski theksoi se me ndërtimin e këtij kopshti të ri, prindërit nuk do të kenë më nevojë të udhëtojnë me kilometra për t’i dërguar fëmijët e tyre në kopshte. Ai ka paralajmëruar se edhe më tej do të vazhdohet me ndërtimin e kopshteve të reja në Trubarevë, Singeliq dhe Inxhikovë, por edhe me rikonstruktimin dhe zgjerimin e kopshteve tjera për fëmijë, si kopshtet në vendbanimin Jurumleri dhe në lagjen Hekuranë.

Përndryshe, kopshti i ri do të jetë me kapacitet për rreth 14o fëmijë, do të ketë 6 kënde për fëmijët të moshës prej 2-6 vjet dhe një kënd për fëmijët deri në moshën dyvjeçare. Vlera e këtij projekti është 30 milionë denarë – mjete këto që janë siguruar nga komuna e Gazi Babës. Ndërtimi i këtij kopshti duhet të përfundojë deri në tetor të vitit të ardhshëm.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }