МТСП: Ги повикуваме сите пратеници да гласаат за социјалната реформа, со неа се извлекуваат од сиромаштија околу 400 илјади граѓани

Законите од социјалната и детската заштита со кои Министерството за труд и социјална политика ја спроведува социјалната реформа влегоа во собраниска процедура. По нивното донесување кое се очекува после новогодишните празници стартува суштински процес за извлекување на околу 400 илјади граѓани над линијата на сиромаштија.

Со овие реформи гарантираме подобар живот, намалување на сиромаштијата и еднакви шанси за секое дете, но и активација на невработените на пазарот на труд. Ги повикуваме пратениците да гласаат за социјалната и детската реформа со што ќе покажат дека општеството е зрело за позитивни промени кои ќе значат многу за намалување на детската сиромаштија. Со реформите пристапот до детскиот и образовниот додаток се зголемува за 20 пати. Од идната година детскиот додаток место досегашните 3.200 деца ќе го користат 73.500 деца, а место образовниот наместо 3.800 деца, 64.316 деца. Исто така типично четири члено семејство место досегашните 3.000 денари социјална помош ќе зема гарантиран минимален приход од над 10.000 денари, односно секое домаќинство ќе добива паричен надомест според социјалниот ризик во кој што се наоѓа.

Изминатата година беше исполнета и многу успешна за Министерството за труд и социјална политика. Реализацијата на процесите со коишто градиме праведно и хумано општество, а коишто ги почнавме во 2018 продолжуваме посветено да ги спроведуваме и идната година.

МТСП посакува среќна Нова година и Божиќни празници. Во 2019 продолжуваме да работиме со исто темпо. Секој ден од годината е важен, а празниците да ни останат инспирација да направиме што повеќе еден за друг и за општеството во кое живееме.

MPPS: U bëjmë thirrje deputetëve të votojnë për reformën sociale, shpëtojnë nga varfëria rreth 400 mijë qytetarë

Ligjet për mbrojtjen sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve, me të cilat Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e zbaton reformën sociale, kanë hyrë në procedurë parlamentare. Pas miratimit të tyre, që pritet të kalojnë pas festave të Vitit të Ri, fillon procesi thelbësor për të shpëtuar rreth 400 mijë qytetarë nga varfëria.

Me këto reforma garantojmë jetë më të mirë, uljen e varfërisë dhe shanseve të barabarta për çdo fëmijë, por edhe aktivizim të të papunëve në tregun e punës. U bëjmë thirrje deputetëve të votojnë për reformën sociale dhe të fëmijëve, me çka do të tregojmë se shoqëria është e pjekur për ndryshime pozitive, që do të thonë shumë për reduktimin e varfërisë së fëmijëve. Me reformat aksesi në shtesat arsimore dhe e fëmijëve do të rritet për 20 herë. Nga viti ardhshëm shtesën fëmijërore do ta shfrytëzojnë 73.500 fëmijë në vend të 3.200 fëmijëve siç ishte deri me tani, kurse shtesën së arsimit në vend të 3.800 nxënësve siç ishte deri më tani,  të njëjtën do ta shfrytëzojnë 64.316 fëmijë. Po ashtu, një familje tipike katëranëtarëshe në vend të shumës së deritanishme prej 3.000 denarëve asistencë sociale, shuma e të hyrave minimale e garantuar do të jetë mbi 10.000 denarë, respektivisht secila familje do të ketë kompensim në të holla sipas rrezikut social që gjendet. 

Viti i kaluar ishte shumë i suksesshëm për Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. Realizimi i proceseve, me të cilat ndërtojmë shoqëri të barabartë dhe humane, të cilat i filluam në vitin 2018, do të vazhdojmë me përkushtim t’i zbatojmë edhe vitin e ardhshëm.    

MPPS-ja ua uron festat e Vitit të Ri dhe të Krishtlindjeve. Në vitin 2019 vazhdojmë të punojmë me tempon e njëjtë. Çdo ditë e vitit është e rëndësishme, ndërsa festat le të na mbeten si frymëzim të bëjmë më shumë për njëri-tjetrin dhe për shoqërinë ku jetojmë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }