МТСП: Започнаа обуките за интегрирано управување со случаеви во системот на социјалната заштита

Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување, во партнерство со УНИЦЕФ и УНДП, денес започнаа со интензивни обуки за интегрирано управување со случаеви. Ова е една од клучните алки во реформата на социјалната заштита, со што се воспоставува систем на социјални услуги во заедницата кои нудат услуги и поддршка по мерка на поединецот. Ова значи дека едно стручно лице ќе управува со случајот и ќе има обврска да го следи семејството. На овој начин, социјалниот работник многу подобро ќе ги знае состојбите во семејството, ќе го следи нивниот напредок но и проблемите во секојдневнието. Ова дирекно ќе влијае на превенција од многу потенцијални ризици, но и ќе придонесе кон побрзо извлекување на семејствата од ризик со нивна активација на пазарот на труд. 

„Системот за социјална заштита и социјалните услуги постојат за граѓаните и треба да се дизајнирани согласно нивните потреби. Токму затоа работиме на јакнење на капацитетите на стручните работници во системот, но и нови вработувања. Во тек се огласи за вработување на нови 138 лица“,  – изјавија од Министерството. 

“Интегрираното водење на случаеви отвара можност за поголема поддршка на корисниците, а со тоа и подобри резултати во работењето”, изјави Арбен Зибери, заменик директор на агенцијата за вработување. 

“Водењето предмети може да има огромен позитивен потенцијал во сите аспекти на социјалната работа и во посредувањето при вработување. Ја подржуваме оваа клучна промена во начинот на кој корисниците се поврзуваат со најсоодветната услуга, со цел семејствата и децата да имаат квалитетен и исполнет живот”, потенцираше Бенџамин Перкс, претставник на УНИЦЕФ.

“За Програмата за развој на Обединетите нации хоризонталната координација помеѓу Центрите за социјална работа и Центрите за вработување е круцијален фактор за успешноста на проектот. Од огромно значење е јасното дефинирање на улогите на институциите во секој чекор на новиот пристап на интегрирано менаџирање на случаевите, и тоа почнувајќи од самиот старт на советување и проценка, па се до успешно вклучување на пазарот на трудот”, рече Нарин Сахакиан, заменик претставничка на УНДП.

Во наредните месеци сите стручни работници од центрите за социјална работа и 30 отсто од вработените во агенцијата за вработување ќе поминат обуки за интегрирано управување со случаеви, како дел од подготовките за имплементација на новиот закон за социјална заштита.

MPPS: Filluan trajnimet për menaxhim të integruar me rastet në sistemin e mbrojtjes sociale

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Agjencia e Punësimit, në partneritet me UNICEF dhe UNDP, sot i kanë filluar trajnimet intensive për menaxhim të integruar me rastet. Kjo është një nga format për reformë në mbrojtjen sociale, me çka vendoset sistem i shërbimeve sociale në bashkësi, që ofrojnë shërbime dhe përkrahje sipas nevojës së individit. Kjo do të thotë se një punonjës profesional do të udhëheq me rastin në fjalë dhe do të ketë për obligim të ndjekë familjen. Në këtë mënyrë, punonjësi social shumë më mirë do të dijë gjendjen e familjes, do të përcjellë avancimin e familjes por edhe problemet e saj të përditshme. Kjo drejtpërdrejt do të ndikojë në parandalimin e rreziqeve sociale, por gjithashtu do të kontribuojë në daljen e familjeve nga rrezikut, duke i aktivizuar ata në tregun e punës.

“Sistemi i mbrojtjes sociale dhe shërbimeve sociale ekzistojnë për qytetarët dhe ato duhet të dizajnohen në përputhje me nevojat e tyre. Pikërisht për këtë punojmë në përforcimin e kapaciteteve të punonjësve profesional në sistem, por edhe punësime të reja në rrjedhë e sipër janë shpalljet për punësimin e 138 personave të ri”, deklaruan nga Ministria. 

“Udhëheqja e integruar e rasteve hap mundësi për përkrahje më të madhe të përfituesve, e me këtë edhe rezultate më të mira në punën e tyre”, deklaroi Arben Zyberi, zëvendësdrejtori i Agjencisë së Punësimit. 

“Udhëheqja e lëndëve mund të ketë potencial të madh pozitiv në të gjitha aspektet e punës sociale dhe në ndërmjetësim gjatë punësimit. E përkrahim këtë ndryshim kryesor lidhur me mënyrën se si përfituesit lidhen me ndonjë shërbim, me qëllim që familjet dhe fëmijët të kenë jetë cilësore”, deklaroi Benxhamin Perks, përfaqësues i UNICEF-it.

“Për Programin për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara, koordinimi midis Qendrave për punë sociale dhe Qendrave të Punësimit, është faktor kryesor për suksesin e projektit. Me rëndësi të madhe është përcaktimi i qartë i roleve të institucioneve në çdo hap në qasjen e re të menaxhimit të integruar të rasteve, edhe atë duke filluar nga starti i këshillimit dhe vlerësimit deri në inkuadrimin e suksesshëm në tregun e punës”, theksoi Narin Sahakian, zëvendëse/përfaqësuese e UNDP.

Në muajt në vijim të gjithë punonjësit profesionalë nga Qendra për punë sociale dhe 30 për qind e të punësuarve nga Agjencia e Punësimit do të ndjekin trajnime për menaxhim të integruar me rastet, si pjesë e përgatitjeve për implementimin e ligjit të ri për mbrojtje sociale.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }