www.zanimanja.mk -Модел за преглед на занимања


Моделот за преглед на занимања е специјализираната веб-платформа (www.zanimanja.mk) за прегледот на занимања, на која може да се пребарува по заработувачка, ниво на образование и занимање и која на годишно ниво  ќе се ажурира со најнови статистички податоци. Информациите кои се презентирани во прегледите за занимањата на информативниот портал се однесуваат на: активностите на занимањата, задолженија на работното место, повреди и болести на работното место, потребното образование, просечна месечна нето заработувачка, работната средина, распоред на работата, слободни работни места и други податоци за конкретното занимање. 

На веб страната младите лица  од 15 до 29 години, можат да се информираат со информации за занимањата кои се најпобарувани на пазарот на трудот за нивна подобра професионална ориентација односно за избирање на занимање со кое полесно ќе најдат работно место на пазарот на трудот или нивна преквалификација и доквалификација. 

Целта на моделот е обезбедување поверодостојни информации за побарувачката на работна сила и влијание на среден и долг рок врз намалувањето на несовпаѓањето на понудата и побарувачката на работна сила.  

Моделот за преглед на занимања – заснован врз  податоци од: Анкетата на работна сила,  Анкета за структура на заработувачката, Анкета за побарувани занимања, анкетни истражувања на работодавачите, податоци за слободните работни места и податоци за образованието го изработија Министерството за труд и социјална политика и Меѓународната организација на трудот (МОТ) со експертска и техничка помош, во рамките на првиот приоритет „Подобрување на усогласеноста на понудата на вештини со барањата на пазарот на трудот“ од Националниот акциски план за вработување на млади лица 2020 година,  преку проектот „Решенија за вработување на младите преку локален социјален дијалог“. 

 

www.zanimanja.mk - Modeli për t’i parë profesionet 

Modeli për profesione është platformë e specializuar ueb (www.zanimanja.mk) për shqyrtimin e profesioneve, në të cilën mund të kërkohet sipas të ardhurave, nivelit arsimor dhe profesionit dhe e cila çdo vit do të azhurnohet me të dhënat e fundit statistikore. Informacionet që janë paraqitur në platformën e profesioneve të portalit informativ janë në lidhje me: aktivitetet e profesioneve, detyrat në vendin e punës, lëndimet dhe sëmundjet në vendin e punës, arsimimin e nevojshëm, pagën mesatare mujore, mjedisin e punës, orarin e punës, vendet e lira të punës dhe të dhëna të tjera për profesionin konkret.

Në këtë ueb faqe të rinjtë nga mosha 15 deri 29 vjeç mund të informohen për profesionet që janë më të kërkuara në tregun e punës, për orientimin e tyre më të mirë profesional, respektivisht për zgjedhjen e profesionit të cilët më lehtësisht do të gjejnë vend pune në tregun e punës ose rikualifikimin apo kualifikimin shtesë të tyre.

Qëllimi i modelit është të sigurojë informata më të besueshme mbi kërkesën e fuqisë punëtore dhe ndikimin në afat të mesëm dhe afatgjatë për zvogëlimin e mospërputhjes së ofertës dhe kërkesës së fuqisë punëtore.

Modelin për kontrollimin e profesioneve – i bazuar në të dhënat nga: Anketa e fuqisë punëtore, anketa mbi strukturën e të ardhurave, anketa e profesioneve të kërkuara, anketa e hulumtimeve të punëdhënësve, të dhënat mbi vendet e lira të punës dhe të dhënat për arsim e ka përgatitur Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Organizata Ndërkombëtare e Punës (ONP) me ndihmë teknike dhe teknike, në kuadër të prioritetit të parë “Përmirësimi i përputhjes së ofertës së shkathtësive me kërkesat e tregut të punës” nga Plani nacional i veprimit për punësimin e të rinjve 2020, përmes projektit “Zgjidhje për punësimin e të rinjve përmes dialogut social lokal”. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }