Премиерот Заев и министерката Царовска на работна средба во Штип - Оперативниот план за вработување отвора можности и за работниците и за деловната заедница

Во рамки на работната посета на Штип денеска Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, на работен состанок со работодавачите од штипскиот регион ги презентираа мерките и програмите од Оперативниот план за активни мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот. 

На работниот состанок беа споделени размислувања, идеи и предлози од работодавачите за нивните потреби од квалификуван кадар и работници, а се разговараше и за можностите кои ги отвора Оперативниот план за активни мерки за вработување за надминување на проблемите на недостиг на квалификувана работна сила. Премиерот Заев и министерката Царовска ги повикаа работодавачите да ги искористат мерките и поддршката од Владата што им е на располагање и да бидат дел од процесот на креирање стручен и квалификуван кадар за развој на економијата и отворање нови работни места.

По завршување на работниот состанок премиерот Заев и министерката Царовска дадоа кратки изјави за медиуми.

„Ги претставивме мерките од Оперативниот план за вработување со кои ќе решиме едно прашање кое станува се поактуелно во Македонија. Процентот на невработеност во државата е 22.4 проценти, а работодавачите бараат работници и тешко наоѓаат. Оттука државата мора да ја заврши својата улога, а тоа е да ја покрие таа празнина. Преку овие мерки со коишто се алоцирани преку 1 милијарда и 400 милиони денари или нешто повеќе од 17 милиони евра, ќе можеме да помогнеме на деловната заедница да најде работници, а и работниците да си најдат соодветна работа. Оттука, оперативниот план за вработување отвора можности и за работниците и за деловната заедница“ порача премиерот Заев.

Премиерот Заев сподели искуство од неодамнешната посета на Австрија каде што овој проблем, меѓу другото, се решава со дуално образование, и рече дека државата ќе финансира преквалификација и дека целта на мерките е стекнување на практично искуство и трајно вработување.

„Тоа ќе го реши проблемот на работодавачите да најдат компетитивна и квалификувана работна сила, а оние наши сограѓани кои се невработени, бараат работа, а обично ја има таму каде што тие немаат квалификации, тие може да бидат квалификувани и полесно да најдат работа“, истакна премиерот Заев.

Премиерот Заев посочи дека постои недостаток на текстилни работнички, заварувачи, келнери, готвачи, и оцени дека дебатите од овој тип за проблемите со кои се соочуваат работодавачите до Владата се чекор кон изнаоѓање на решенија.

„Социјалниот дијалог мора да постои во државата ако сакаме да создаваме општество коешто ќе значи доволна мотивација овде да се гради животот, овде да се создава семејство и овде да ни останат младите луѓе, а истовремено да ги почитуваме сите професии и сите дејности и да ги вреднуваме чесно заработениот денар дали како плата или добивка. Во општество во кое сите чинители ќе бидат активни, задоволни и перспективни ќе можеме да ја создаваме Македонија којашто сите ја посакуваме“ порача премиерот Заев.

Министерката Царовска зборуваше подетално за мерките од Оперативниот план на активни мерки за вработување.

„Како и сите политики на оваа реформска влада, така и Оперативниот план за мерки и услуги за вработување беше направен во соработка и со дискусија и со работодавачите, но и со работниците. Сметам дека креиравме неколку важни мерки кои што ќе дадат придонес во креирање на стручен, квалификуван кадар, согласно барањата на работодавачите. Со тоа правиме две добра, вработуваме лица кои што се тешко вработливи, а и можност за компаниите да се развиваат, а со тоа да се развива и економијата во Република Македонија. Ги повикувам и работодавачите и невработените лица да се пријават и да ги искористат мерките од Оперативниот план“, информираше министерката Царовска.

 

Kryeministri Zaev dhe Ministrja Carovska në takim pune në Shtip - Plani operativ për punësim hap mundësi edhe për punëtorët edhe për komunitetin e biznesit


Në kuadër të vizitës në Shtip sot, kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev dhe Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska, në një takim pune me punëdhënësit nga rajoni i Shtipit i prezantuan masat dhe programet nga Plani Operativ për masat aktive të punësimit dhe shërbimet në tregun e punës.

Në takimin e punës u ndanë mendimet, idetë dhe sugjerimet nga punëdhënësit për nevojat e tyre për punëtorë dhe kuadër të kualifikuar, ndërsa u diskutua edhe për mundësitë që hapen me Planin operativ për masat aktive për punësim, për të tejkaluar problemet e mungesës së fuqisë punëtore të kualifikuar. Kryeministri Zaev dhe ministrja Carovska u bënë thirrje punëdhënësve që të shfrytëzojnë masat dhe mbështetjen nga Qeveria që është në dispozicion dhe të bëhen pjesë e procesit të krijimit të kuadrit profesional dhe të kualifikuar për zhvillimin ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës.
Pas përfundimit të takimit të punës, kryeministri Zaev dhe ministrja Carovska kanë dhënë deklarata të shkurtra për mediat.

“I prezantuam masat nga Plani Operativ për punësim, me të cilat do të zgjidhim një çështje që po bëhet gjithnjë e më shumë aktuale në Maqedoni. Shkalla e papunësisë në vend është 22.4 për qind, kurse punëdhënësit kërkojnë punëtorë dhe shumë vështirë i  gjejnë. Prandaj shteti duhet të luaj rolin e vet, pra të mbulojë atë zbrazëtirë. Përmes këtyre masave,  ku janë ndarë mbi 1 miliard e 400 milionë denarë ose pak më shumë se 17 milionë euro, ne do të jemi në gjendje të ndihmojmë komunitetin e biznesit për të gjetur punëtorë, ndërsa punëtorët të gjejnë punë adekuate. Prandaj, Plani operativ për punësim hap mundësi edhe për punëtorët edhe për komunitetin e biznesit”, deklaroi kryeministri Zaev.

Kryeministri Zaev ndau përvojën e tij nga një vizitë të kohëve të fundit në Austri, ku ky problem, ndër të tjera, zgjidhet me arsim të dyfishtë, dhe tha se shteti do të financojë rikualifikimin dhe se qëllimi i masave është të fitojë përvojë praktike dhe punësim të përhershëm.

Kryeministri Zaev vuri në dukje se ka mungesë të punonëtorëve të tekstilit, saldatorëve, kamerierëve, atyre që gatuajnë dhe vlerësoi se debatet e këtij lloji për problemet me të cilat punëdhënësit përballen me Qeverinë janë një hap drejt gjetjes së zgjidhjeve.

“Dialogu social duhet të ekzistojë në shtet, nëse duam të krijojmë një shoqëri që do të jetë motivim i mjaftueshëm këtu për të ndërtuar jetën, këtu për të krijuar familjen dhe këtu për të qëndruar të rinjtë, dhe në të njëjtën kohë t’i respektojmë të gjitha profesionet dhe të gjitha veprimtaritë dhe të vlerësojmë denarin e fituar me ndershmëri, qoftë si pagë apo fitim. Në një shoqëri ku të gjithë aktorët do të jenë aktivë, të kënaqur dhe premtues, do të mund të krijojmë Maqedoninë të cilën ne të gjithë dëshirojmë”, ka porositur kryeministri Zaev.

Ministrja Carovka foli në mënyrë të detajuar për masat nga Plani operativ për masat aktive për punësim.

“Ashtu si të gjitha politikat e kësaj Qeverie reformatore, ashtu edhe Plani Operativ për masat dhe shërbimet e punësimit është bërë në bashkëpunim dhe diskutim edhe me punëdhënësit edhe me punëtorët. Konsideroj se kemi krijuar disa masa të rëndësishme që do të kontribuojnë në krijimin e kuadrit professional dhe të kualifikuar, në përputhje me kërkesat e punëdhënësve. Me këtë bëjmë dy gjëra të mira, punësojmë njerëz që e kanë vëshirë të punësohen, njëherësh edhe mundësi për kompanitë që të zhvillohen dhe kështu të zhvillohet edhe ekonomia në Republikën e Maqedonisë. U bëj thirrje edhe punëdhënësve edhe personave të pa punë që të paraqiten dhe të përfitojnë nga masat e  Planit operativ”, njoftoi ministrja Carovska. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }