МТСП: Ќе се развива Национален индекс за родова еднаквост

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Државниот завод за статистика на Република Македонија и Европскиот институт за родова еднаквост од Вилнус, Литванија, пристапија кон развивање на Национален индекс за родова еднаквост.  По тој повод, министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска одржа работна средба со Виргинија Лангбак, директорка на Европскиот Институт за родова еднаквост. 

 

Индексот за родова еднаквост претставува единствен сложен индикатор којшто ја одразува многустраната реалност на родовата еднаквост. Со пресметката на Индексот на родовата еднаквост за Република Македонија би добиле клучен индикатор за мерење на родовата еднаквост.

Исто така, со овој индикатор би правеле споредба со ЕУ и со нејзините земји членки по однос на родовата еднаквост, имајќи предвид дека европските лидери го насочуваат фокусот кон оваа проблематика и преземаат мерки, воведувајќи нови законски одредби за да ја намалат нееднаквоста. 

За таа цел, Европскиот институт за родова еднаквост остварува консултации за понатамошна соработка во развивањето и унапредувањето на родовиот Индекс.

Покрај средбата со министерката Царовска, Лангбак ќе оствари средби и со други поддржувачи на родовата еднаквост во Република Македонија, меѓу кои се членовите на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите и Клубот на жени парламентарки.  

 

MPPS: Do të zhvillohet Indeksi Nacional për Barazi Gjinore

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me Entin Shtetëror të Statistikës të Republikës së Maqedonisë dhe Institutin Evropian për Barazi Gjinore nga Vilnius, Lituani, kanë filluar zhvillimin e Indeksit Nacional të Barazisë Gjinore. Me këtë rast, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, mbajti një takim pune me Virginia Langbak, drejtore e Institutit Evropian për Barazi Gjinore.

Indeksi i barazisë gjinore është i vetmi indikator kompleks që pasqyron realitetin e gjithanshëm të barazisë gjinore. Me përllogaritjen e Indeksit të Barazisë Gjinore për Republikën e Maqedonisë do të sigurohet një indikator kryesor për matjen e barazisë gjinore.

Gjithashtu, me këtë tregues do të bëhej krahasim me BE-në dhe shtetet anëtare të saj lidhur me barazinë gjinore, duke pasur parasysh se udhëheqësit evropianë e kanë në fokus këtë çështje dhe janë duke ndërmarrë masa, duke futur dispozita të reja ligjore për të reduktuar pabarazinë.

Për këtë qëllim, Instituti Evropian për Barazi Gjinore kryen konsultimi për bashkëpunim të mëtejshëm në zhvillimin dhe promovimin e Indeksit Gjinor.

Përpos takimit me ministren  Carovska, zonja Langbak do të takohet edhe me përkrahës të tjerë të barazisë gjinore në Republikën e Maqedonisë, ndër të cilat janë anëtarët e Komisionit për Mundësi të Barabarta për Gratë dhe Burrat dhe të Klubit të Grave Parlamentare.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }