МТСП: Исплата на права од социјална и детска заштита 

Министерството за труд и социјална политика информира дека денеска (5.4.2018 година) изврши исплатата на долунаведените права за месец март 2018 година.

Права од социјална заштита:

 • Социјална парична помош
 • Паричен надоместок за помош и нега од друго лице (туѓа нега) 
 • Цивилна инвалиднина 
 • Мобилност и слепило 
 • Постојана парична помош 
 • Еднократна парична помош 
 • Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа
 • Сместување во згрижувачко семејство
 • Парична помош за студирање 
 • Парична помош за згрижувач
 • Социјално домување
 • Азиланти домување
 • Социјална парична помош  за азиланти
 • Субвенции за електрична енергија

Права од детска заштита:

 • Детски додаток 
 • Еднократна парична помош за новороденче 
 • Родителски додаток за трето дете 
 • Родителски додаток за четврто дете
 • Единствен родителски додаток 
 • Посебен додаток-за месец 04/2018 година. 

 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se sot (05.04.2018) ka bërë pagesën e të drejtave të poshtëshënuara, për muajin mars 2018.

Të drejta nga mbrojtja sociale:

 • Asistenca sociale në të holla
 • Kompensimi në të holla për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër; 
 • Invaliditeti civil; 
 • Asistenca e përhershme në të holla;
 • Ndihma e njëhershme në të holla; 
 • Ndihmë në të holla për personat që deri në moshën 18 vjeçare kanë pasur statusin e fëmijës pa prindër dhe përkujdesje prindërore;
 • Ndihmë në të holla për studime;
 • Ndihmë në të holla për përkujdesës;
 • Banim social;- Banim për azilantë;
 • Ndihmë sociale në të holla për azilantë;
 • Subvencione për energji elektrike

Të drejta nga mbrojtja e fëmijëve:

 • Shtesë fëmijërore;
 • Ndihmë të njëhershme në të holla për fëmijë të sapolindur;
 • Shtesë prindërore për fëmijën e tretë;
 • Shtesë prindërore për fëmijën e katërt;-
 • Shtesë e vetme prindërore;
 • Shtesë e posaçme – për muajin 04/2018.
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }