МТСП: Царовска на Форум за родова еднаквост во Стокхолм

Министерката за труд и социјална политика учествува на Форумот за родова еднаквост во Стокхолм, чиј домаќин е шведската министерка за надворешни работи Маргот Валстром.

Тркалезната маса на која се обрати министерката Царовска е посветена на мултидимензионалната родова перспектива на социјалниот дијалог и развојот на социјалниот дијалог како инструмент за родова еднаквост. Во своето обраќање таа истакна: ,,Трипартитниот социјален дијалог е есенцијална алатка за унапредување на родовата еднаквост во светот на работата. Родовата еднаквост е во суштината на пристојната работа и истата треба да се промовира паралелно со промовирањето на социјалниот дијалог. Оттука, застапувањето, односно претставеноста на жените треба да се промовира на сите нивоа низ институциите на социјалниот дијалог. Родовата еднаквост е една од фундаменталните вредности на глобалното партнерство имајќи во предвид дека е составен дел од инклузивниот раст во полето на пристојната работа’’. 

Царовска нагласи дека токму затоа Република Македонија во декември минатата година пристапи кон,,Global Deal’’- глобално партнерство за пристојна работа и инклузивен развој, како единствен партнер од овој регион. Исто така, во програмата за работа на Владата на Република Македонија е предвидено вклучување на родовата перспектива во колективното договарање на сите нивоа, заради дополнително унапредување и заштита на жените работнички.

На Форумот во Стокхолм, кој се одржува од 15 до 17 април, присуствуваат министри, високи претставници на агенциите на ООН, граѓански организации и синдикати. Во насока на постигување на целта за родово еднаков свет, на форумот се става акцент на социјалниот дијалог како значајна алатка за промовирање на родовата еднаквост на работното место.  Учеството на жените во институциите кои го водат социјалниот дијалог е само 15% на глобално ниво (МОТ). Дури и во индустриите кае што работната сила е сочинета првенствено од жени, тие најчесто се претставувани од мажи. Ова се однесува и на земјите во развој и на развиените земји. Притоа, покрај зголемувањето на репрезентативноста на жените,  особено важно е дали се отвораат и решаваат  релевантни прашања како што е еднаквата плата, социјалната заштита, родителското отсуство, сексуалното вознемирување итн.

MPPS: Carovska në Forumin për Barazi Gjinore në Stokholm

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale merr pjesë në Forumin e Barazisë Gjinore në Stokholm, organizuar nga ministrja e Punëve të Jashtme e Suedisë, Margot Valstrom.

Tryeza e rrumbullakët, të cilës iu drejtua ministrja Carovska, është përkushtuar perspektivës gjinore shumëdimensionale të dialogut social dhe zhvillimit të dialogut social si instrument për barazinë gjinore. Në fjalën e saj, ajo theksoi: “Dialogu social trepalësh është mjet thelbësor për avancimin e barazisë gjinore në sferën e punës. Barazia gjinore është në thelbin e punës së denjë dhe e njëjta duhet të promovohet paralelisht me promovimin e dialogut social. Prandaj, përfaqësimi, respektivisht përfaqësimi i grave duhet të promovohet në të gjitha nivelet nëpërmjet institucioneve të dialogut social. Barazia gjinore është një nga vlerat themelore të partneritetit global, duke pasur parasysh se ajo është një pjesë përbërëse e rritjes gjithëpërfshirëse në sferën e punës së denjë”.

Carovska theksoi se pikërisht për këtë Republika e Maqedonisë në dhjetor të vitit të kaluar u bashkua me “Global Deal” - një partneritet global për punë të denjë dhe zhvillim inkluziv si partneri i vetëm nga ky rajon. Gjithashtu, në programin e punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë është paraparë përfshirja e perspektivës gjinore në marrëveshjet kolektive në të gjitha nivelet, me qëllim të avancimit dhe mbrojtjes së mëtejshme të punëtoreve gra.

Në Forumin e Stokholmit, i cili mbahet nga 15 deri më 17 prill, marrin pjesë ministra, përfaqësues të lartë të agjencive të OKB-së, organizata qytetare dhe sindikata. Në drejtim të arritjes së qëllimit të botës së njëjtë sa i përket gjinisë, në forum theks i veçantë ishte dialogu social si një mjet i rëndësishëm për promovimin e barazisë gjinore në vendin e punës. Pjesëmarrja e grave në institucionet që udhëheqin dialogun social është vetëm 15% në nivel global (ONP). Madje edhe në industritë ku fuqia punëtore përbëhet kryesisht nga gratë, ato zakonisht përfaqësohen nga burrat. Kjo vlen edhe për vendet në zhvillim dhe vendet e zhvilluara. Përveç kësaj, përveç rritjes së përfaqësimit të grave, është veçanërisht e rëndësishme nëse çështjet e rëndësishme hapen dhe zgjidhen,  si: paga e barabartë, mbrojtja sociale, leja prindërore, ngacmimi seksual etj. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }