Мерката за самовработување креира успешни приказни- во 2017 отворени 165 фирми, вработени 191 лица  

Кристијан Трајковски, Марко Зарев и Симон Стојановски наскоро ќе ја промовираат својата прва видео игра. На почетокот на годинава го отвориле своето независно студио за изработка и издавање на видео игри ,,Дарк-1’’. Дилемата дали да отворат фирма во земјава или пак во странство ја решиле откако дознале за можноста да добијат грант за самовработување од 10 илјади евра преку мерките од Оперативниот план за активни мерки и услуги за вработување. Оваа можност била одлучувачка да започнат со остварување на својот сон во својата земја.  

Денеска министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски и директорот на Фондот за иновации, Јован Деспотовски го посетија студиото ,,Дарк-1’’, со цел директно да ги слушнат предизвиците и потребите на млади луѓе кои се охрабриле и започнале сопствен бизнис со почетна поддршка од државата.  

Првата игра која ќе излезе од ова студио е наречена ,,Одиум до јадрото’’ (Odium to the core), која веќе е изработена и ќе биде пуштена во официјална продажба на 11 мај.  Младите претприемачи се задоволни од тоа како се развива нивната мала фирма, но посочија дека им е потребна поддршка за надминување на одредени пречки поврзани со пласман на нивниот производ на светскиот пазар. Министерот Манчевски изјави дека може да помогне во овој дел, но и во однос на промоцијата и маркетингот. Деспотовски ги информираше дека Фондот за иновации нуди дополнителни можности за финансирање на стартапите формирани преку оперативната програма за самовработување. Износите на средства се од 30 000 до 100 000 евра во зависност од степенот на развој преку двата инструмента на финансирање од Светска банка. Фондот и Министерството за труд и социјална политика развиваат заедничка мерка во која поддршката преку инструментите и оперативната програма ќе биде олеснета за сите млади лица.  

На укажувањето на Кристијан, Марко и Симон дека нивни познаници и колеги се заинтересирани да го следат нивниот пример, министерката Царовска посочи дека и во моментов може да се искористи шансата која се нуди со Оперативниот план за 2018 година за добивање неповратни средства за самовработување од 246.000 до  615.000 денари, но и да ја комбинираат оваа мерка со мерките за обуки за знаења и вештини.  Според неа, приказната на ,,Дарк-1’’ е навистина успешен пример, кој  треба да претставува мотивација за сите невработени млади луѓе.  

Во 2017 година преку оваа мерка од Оперативниот план се отворени 165 старт ап бизниси и реализирани 191 вработување. Овогодинешниот оглас за мерката за самовработување беше распишан на 23 март 2018 година од страна на МТСП и АВРМ и за само еден месец се поднесени над 1400 апликации.

 

Masa e vetëpunësimit shkruan histori suksesi - në vitin 2017 u hapën 165 kompani, u punësuan 191 persona

Kristijan Trajkovski, Marko Zarev dhe Simon Stojanovski së shpejti do të promovojnë videon lojën e tyre të parë. Në fillim të vitit ata hapën studion e tyre të pavarur për përpilimin dhe nxjerrjen në dritë të video lojës “Dark-1”. Dilemën rreth asaj nëse të hapin kompani në vend apo jashtë vendit e kanë zgjidhur pasi mësuan për mundësinë për të marrë grant për vetëpunësim prej 10 mijë euro përmes masave të Planit operativ për shërbimet dhe masat aktive të punësimit. Kjo mundësi ka qenë vendimtare për të filluar realizimin e ëndrrës së tyre në vendin e tyre.
Sot ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, ministri i Shoqërisë Informative dhe Administratës Damjan Mançevski dhe drejtori i Fondit të Inovacioneve Jovan Despotovski vizituan studion "Dark-1" me qëllim të dëgjojnë drejtpërdrejtë për sfidat dhe nevojat e të rinjve të cilët janë inkurajuar dhe kanë filluar biznesin e tyre personal me përkrahje fillestare nga shteti.

Loja e parë që do të dalë nga kjo studio quhet Odium to the core, e cila tashmë është prodhuar dhe do të lëshohet në shitje më 11 maj. Sipërmarrësit e rinj janë të kënaqur me zhvillimin e kompanisë së tyre të vogël, por ata thonë se kanë nevojë për mbështetje për tejkalimin e disa pengesave lidhur me vendosjen e produktit të tyre në tregun botëror.

Ministri Mançevski tha se mund të ndihmojë në këtë pjesë, por edhe në drejtim të promovimit dhe marketingut. Despotovski informoi se Fondi për Inovacione ofron mundësi shtesë për financimin e start-up projekteve të krijuara përmes Programit operativ për vetëpunësim. Shumat e fondeve janë nga 30,000 deri në 100,000 euro në varësi të nivelit të zhvillimit nëpërmjet dy instrumenteve të financimit të Bankës Botërore. Fondi dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale zhvillojnë masë të përbashkët në të cilën mbështetja do të lehtësohet për të gjithë të rinjtë përmes instrumenteve dhe programit operativ.

Me sugjerimin e Kristijanit, Markos dhe Simonit se të njohurit dhe kolegët e tyre janë të interesuar të ndjekin shembullin e tyre, ministrja Carovska theksoi se mund të shfrytëzohen mundësitë e ofruara me Planin Operativ 2018 për të marrë fonde të pakthyeshme për vetëpunësim në shumë prej prej 246,000 deri në 615.000 denarë, por edhe për të kombinuar këtë masë me masat e trajnimit për njohuri dhe shkathtësi. Sipas saj, historia e “Dark-1” është një shembull vërtet i suksesshëm, i cili duhet të jetë motivim për të gjithë të rinjtë e papunë.

Në vitin 2017, përmes kësaj mase nga Plani Operativ u hapën 165 start-up biznese dhe u realizuan 191 punësime. Shpallja e këtij viti për masën e vetëpunësimit u publikua më 23 mars të vitit 2018 nga MPPS dhe APRM dhe, vetëm për një muaj, janë parashtruar mbi 1,400 aplikime.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }