Формирано национално координативно тело за недискриминација

Националното координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи во оваа област ја одржа конститутивната седница. 

Во својство на координатор се обрати министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, која нагласи дека во работата на ова тело сечие мислење ќе биде ценето, а конструктивните критики кои ќе дадат придонес во унапредување на состојбите се добредојдени. 

Потребата од формирање на посебно тело за координација и следење на состојбите со недискриминација е пред сe’ заради подигнување на транспаретноста во работењето на државните институции во оваа област, координација на активностите меѓу институциите и организациите (здруженија на граѓани и меѓународни организации), заедничко воспоставување на приоритети на годишно ниво во оваа област врз основа на меѓународни и други извештаи и анализи, како и континуирано следење на состојбите во оваа област и заедничко предлагање на мерки за подобрување на состојбите. 

Во работата на НКТ за недискриминација учествуват 36 претставници на министерства и други државни институции, граѓански и меѓународни организации, синдикати и институти.

Формирањето на ова тело е во насока на спроведувањето на Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2017-2020 и Стратегијата за еднаквост и недискриминација 2016-2020, со што ќе се постигне подобра координација и ефикасност на механизмите за спречување и заштита од дискриминација, а во насока на градење на еднакво општество за сите.

U formua Trupi Koordinues Kombëtar për mosdiskriminim 

Trupi koordinues kombëtar për ndjekjen e situatës lidhur me mosdiskriminimin dhe realizimin e ligjeve, akteve nënligjore dhe dokumenteve strategjike nga kjo sferë ka mbajtur mbledhjen konstituive. 

Në cilësinë e koordinatores u drejtua ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, e cila theksoi se në punën e këtij organi do të vlerësohet mendimi i secilit, kurse kritikat konstruktive që do të kontribuojnë në përmirësimin e situatës janë të mirëpritura.

Nevoja për formimin e një organi të veçantë për koordinimin dhe monitorimin e situatës së mosdiskriminimit është kryesisht për të rritur transparencën e punës së institucioneve shtetërore në këtë sferë, koordinimin e aktiviteteve mes institucioneve dhe organizatave (shoqata të qytetarëve dhe organizatave ndërkombëtare), vendosjen e përbashkët të prioriteteve në nivel vjetor në këtë fushë në bazë të raporteve dhe analizave ndërkombëtare, si dhe monitorimin e vazhdueshëm të gjendjes në këtë sferë dhe propozimin e masave të përbashkëta për përmirësimin e gjendjes.

Në punën e Trupit Koordinues Kombëtar për mosdiskriminim marrin pjesë 36 përfaqësues nga ministritë dhe institucionet tjera shtetërore, organizatat qytetare dhe ndërkombëtare, sindikatat dhe institutet. Formimi i këtij Trupi është në drejtim të zbatimit të Programit për punë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 2017-2020 dhe Strategjisë për barazi dhe mosdiskriminim 2016-2020, me çka do të arrihet efikasitet dhe koordinim më i mirë i mekanizmave për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, e që janë në drejtim të ndërtimit të shoqërie të njëjtë për të gjithë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }