Царовска: ,,Здрава и безбедна средина за попродуктивни работници и економски раст”

По повод Светскиот ден за безбедност и здравје при работа посветен на здравјето и безбедноста на млaдите работници и укинување на детскиот труд министерката за труд и социјална политика Мила Царовска се обрати на настанот насловен како „Безбедна и здрава генерација“, во организација на Националниот совет за безбедност и здравје при работа, а под покровителство на Министерството за труд и социјална политика.

Царовска истакна дека едно од основните човекови права и предуслов за успешна работа и поголема продуктивност на работникот е чување и унапредување на здравјето на  работниците, прашање на коешто оваа Влада е целосно посветена. ,,Сите ние заеднички ја созадаваме таа безбедна и здрава средина за да имаме попродуктивни работници. Без продуктивни работници не може да имаме економски раст и развој на оваа држава”, подвлече Царовска при тоа честитајќи го Светскиот ден за безбедност и здравје при работа.

Надополни дека Министерството интензивно работи на спроведување на Законите и Правилниците поврзани со ова прашање, но и ги повика сите работници и работодавачи да се придржуваат до нив затоа што, како што рече, ако младата генерација не ни биде здрава тогаш ние нема да имаме здрава млада работна сила која што е во интерес и на работодавачите и на државата. 

Во таа насока МТСП пред еден месец организираше акција во која на невработените лица им беше овозможен бесплатен преглед во Институот на медицина на трудот, за да добијат потврда за нивната здравствена состојба и истата може да ја искористат аплицирајќи на работни места. 

Бројот на извршените инспекциски надзори од страна на Државниот инспекторат за труд во 2017 година во делот на безбедност и здравје при работа е 7.406 редовни инспекциски надзори и 3.552 вонредни инспекциски надзори. Бројот на смртни случаи на работници на своите работни места во 2017 година е 14, во 2016 година 15, во 2015 - 24, или просечно во периодот од 2010 до 2017 година 15 смртни случаи годишно. Инспекциските надзори во оваа област се со цел работодавачите да преземаат соодветни мерки за безбедност на вработените на своите работни места.

Со самото доаѓање на оваа Влада се зацртаа насоките на делување кои се утврдени  во Стратегијата за безбедност и здравје при работа 2020, во која е дефинирана визијата, стратешкиот пристап, принципите, основните цели, очекуваните цели и резултати,  приоритетите и клучните предизвици. Се разви и Акциски план во кој се предвидени голем број на активности насочени кон системот на управување со безбедноста и здравјето при работа преку широк партиципативен  и консултативен процес, вклучувајќи ги сите засегнати страни.

За подобра имплементација на Стратегијата и Акцискиот план Советот за безбедност и здравје при работа, како експертско и советодавнио тело редовно одржува седници, дава стручни и експертски насоки за натамошно подобрување на состојбите во оваа област. И оваа година Советот со поддршка на Министерството за труд и социјална политика додели скромни признанија на компаниите со најдобри пракси  за безбедност и здравје при работа за 2017 година. Во категорија на мали компании награда доби ЕВН електрани, за средни компанијата Империјал Тобако и за големи компанијата Макстил.

 

Carovska: Mjedis i shëndoshë dhe i sigurt për punëtorë më produktivë dhe rritje ekonomike

Me rastin e Ditës Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, kushtuar shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve të rinj dhe largimit të fëmijëve nga puna, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, iu drejtua ngjarjes së titulluar “Gjeneratë e sigurt dhe e shëndoshë”, organizuar nga Këshilli Kombëtar për Siguri dhe Shëndet në Punë dhe nën kujdesin e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Carovska theksoi se një nga të drejtat themelore të njeriut dhe parakusht për punë të suksesshme dhe produktivitet më të madh të punëtorit është mbajtja dhe avancimi i shëndetit të punëtorëve, çështje në të cilën kjo qeveri është plotësisht e angazhuar. “Të gjithë ne së bashku po e ndërtojmë këtë mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm për të pasur punëtorë më produktivë. Pa punëtorë produktivë, ne nuk mund të kemi rritje ekonomike dhe zhvillim të këtij vendi”, ka nënvizuar ministrja Carovska, duke uruar Ditën Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.

Ajo shtoi se shtoi se Ministria po punon intensivisht në zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve që kanë të bëjnë me këtë çështje, por edhe u bëri thirrje të gjithë punonjësve dhe punëdhënësve t’u përmbahen atyre sepse, siç tha ajo, nëse brezi i ri nuk është i shëndetshëm, atëherë nuk do të kemi fuqi punëtore të re të shëndetshme,  që është në interes edhe të punëdhënësve edhe të shtetit.

Në këtë drejtim, MPPS para një muaji organizoi aksion në të cilin personave të papunë u është mundësuar kontroll falas në Institutin e Mjekësisë së Punës, në mënyrë që të marrin një vërtetim për gjendjen e tyre shëndetësore dhe të njëjtin mund ta shfrytëzojnë për aplikim në punë.

Numri i inspektimeve të kryera nga Inspektorati Shtetëror i Punës në vitin 2017 në sferën e sigurisë dhe shëndetit në punë është 7.406 inspektime të rregullta dhe 3.552 mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektimi. Numri i rasteve të vdekjeve të punëtorëve në vendin e punës në vitin 2017 është 14, kurse në vitin 2016 15, në vitin 2015 - 24 ose mesatarisht në periudhën 2010 - 2017, 15 vdekje në vit. Mbikëqyrjet inspektive në këtë fushë kanë për qëllim që punëdhënësit të marrin masat e duhura për sigurinë e punëtorëve në vendet e tyre të punës.

Me ardhjen e kësaj Qeverie u hartuan udhëzimet për veprim - të përcaktuara në Strategjinë e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 2020, në të cilën është definuar vizioni, qasja strategjike, parimet, qëllimet themelore, synimet e pritshme, rezultatet, prioritetet dhe sfidat kryesore. Është zhvilluar një Plan Veprimi i cili siguron një numër të madh të aktiviteteve që synojnë menaxhimin e sistemit të sigurisë dhe shëndetit në punë përmes një procesi të gjerë pjesëmarrës dhe konsultativ, duke përfshirë të gjitha palët e interesuara.

Për zbatim më të mirë të Strategjisë dhe Planit të Veprimit, Këshillit për Siguri dhe Shëndet në Punë, si një trup profesional dhe këshillëdhënës mban takime të rregullta, jep udhëzime profesionale për përmirësimin e të mëtejshëm në këtë sferë. Edhe këtë vit Këshilli me mbështetjen e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale u ndau mirënjohje modeste kompanive me praktika më të mira për siguri dhe shëndet në punë për vitin 2017. Në kategorinë e kompanive të vogla çmim mori EVN- Elektrana, për kompani të mesme Imperial Tobako dhe për kompani të madhe Makstil.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }