Царовска во Валандово: годинава ќе се изгради нова градинка во село Брајковци

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска ја посети општина Валандово на покана на градоначалникот Перо Костадинов, кој ги презентираше проектите од областа на детска и социјална заштита за 2018 година. 

Покрај реконструкцијата на засега единствената валандовска градинка ,,Калинка’’, со цел објектот да стане енергетски ефикасен, општината годинава ќе добие и нова градинка, лоцирана во село Брајковци.

Министерката Царовска посочи дека МТСП во Буџетот за 2018 година обезбеди средства за новиот објект во Брајковци, во износ од 8.600.000,00 денари за градежни работи и средства за набавка на опрема во износ од 1.450.000,00 денари. Според предвидената динамика, градинката треба да биде изградена до септември 2018 година. Објектот ќе биде со капацитет за 40 деца, а ќе го користат граѓаните и од соседните населени места. Ова е чекор кон овозможување подеднакви услови за сите деца и поддршка за родителите кои се занимаваат со земјоделска дејност, а во насока на постигнување рамномерен регионален развој.

Министерката ги поздрави напорите на градоначалникот и неговиот тим за подобрување на условите и опфатот на деца во предучилишни установи, што е една од програмските цели на Владата, како и креирањето на Општинскиот солидарен фонд. 

Царовска и Костадинов беа и во кратка обиколка на Дневниот центар за деца со попреченост и Центарот за социјални работи во Валандово.

 

Carovska në Vallandovë: këtë vit do të ndërtohet kopsht i ri në fshatin Brajkovc


Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska e ka vizituar komunën e Vallandovës, me ftesë të kryetarit të komunës Pero Kostadinov, i cili i prezantoi projektet nga sfera e sociale dhe e fëmijëve për vitin 2018.

Përveç rikonstruktimit të kopshtit të vetëm në Vallandovë “Kalinka”, me qëllim që objekti të behet me efikasitet energjetik, komuna do të ndërtojë edhe një kopsht të ri, në fshatin Brajkovc.

Ministrja Carovska theksoi se MPPS-ja në buxhetin për vitin 2018 ka siguruar mjete për objektin e ri në Brajkovc, në shumë prej 8,600,000.00 denarë për punët ndërtimore dhe mjete për blerjen e pajisjeve në vlerë prej 1,450,000.00 denarë. Sipas dinamikës së parashikuar, kopshti duhet të ndërtohet deri në shtator të vitit 2018. Objekti do të ketë kapacitet për 40 fëmijë, dhe do ta shfryëzojnë edhe qytetarët nga vendbanimet fqinje. Ky është një hap në mundësimin e kushteve të barabarta për të gjithë fëmijët dhe mbështetje për prindërit që merren me bujqësi, që është në drejtim të arritjes së zhvillimit të barabartë rajonal.

Ministrja Carovska i ka përshëndetur përpjekjet e kryetarit të komunës dhe ekipit të tij për përmirësimin e kushteve dhe përfshirjen e fëmijëve në institucionet parashkollore, që është një nga qëllimet programore të Qeverisë, si dhe lidhur me krijimin e Fondit solidar komunal.

Carovska dhe Kostadinov ishin në një turne të shkurtër në Qendrën Ditore për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara dhe në Qendrën për Punë Sociale në Vallandovë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }