Опис на проект

Проект “Поттикнување на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија преку подобрување на стратешките и оперативните управувачки процеси на национално ниво“


 

Цели на проектот:

Долгорочна цел:
Создавање на основа за реална и одржлива социјална инклузија на Ромите во Република Македонија

Проектни цели:

 1. Да се креира Национален Акционен План за имплементација на Декадата на Ромите за  2013; 
 2. Да се ревидира односно редизајнира Стратегијата за Роми и истата да се усогласи со стандардите и насоките на ЕУ 2020 агендата за Роми до крајот на 2013 година;
 3. Да се подобри процесот на Стратешкото менаџирање, од аспект на механизми и процеси, на имплементацијата на стратешки документи за социјална инклузија на Ромите до крајот на 2013 година;
 4. Да се подобри процесот на Оперативното менаџирање, од аспект на механизми и процеси, на имплементацијата на стратешки документи за социјална инклузија на Ромите до крајот на 2013 година.

Клучни активности

 • Истражување и анализи  (теренски и канцелариски)
 • Работни средби
 • Практични работилници за крирање на документи (оперативни и стратешки)
 • Едукативни семинари и практична обука
 • Креирање на документи
 • Подготовка и промоција на документи /програми, планови и извештаи.


Очекувани резултати

 • Создадена основа за реална и одржлива социјална  инклузија на Ромите во Република Македонија
 • Креирана повеќегодишна програма за делување на Одделението за имплементација на Стратегијата и декадата на Ромите
 • Креирана Стратегија за Ромите
 • Извршено преструктурирање на Националното Координативно Тело за декадата на Ромите и формирани 4-5 оперативни тематски работни групи
 • Подобрена компетентноста за Стратешки и Оперативен менаџмент на вклучените лица во стратешките и оперативните структури за имплементација на декадата на Ромите на национално ниво
 • Подобрена компетентноста на вклучените лица во стратешките и    оперативните структури за искористување на ИПА фондовите за социјална инклузија на Ромите во Република Македонија


Проектен тим

 • Мабера Камбери-Супервизор и лице за контакт со донаторот,
 • Марио Вељковиќ-Координатор,
 • Ферди Исмаили-Асистент,
 • Нахида Зекирова и Елвис Мемети – Соработници на проектот


Буџет:
  Вкупно 71.649 УСД  од кои 61.117 УСД  финансирање од МТМ и 10.532 УСД сопствено учество