План за за спроведување на ex-post евалуацијата  на Законот за семејството

План за за спроведување на ex-post евалуацијата  на Законот за семејството

Предлог 19-донесен закон

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита

Министерството за труд и социјална политика подготви Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита. Во подготовката на Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита консултиран е ЈУ Завод за социјални дејности. Повеќе

Предлог 20-донесен закон

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Посебен Регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија

Министерството за труд и социјална политика подготви Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за Посебен Регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија.

Повеќе

Предлог 21

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци-скратена постапкa

Министерството за труд и социјална политика подготви Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднaтите борци.

Во подготовката на Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднaтите борци консултирани се: Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии и Секретаријатот за законодавство.

Повеќе

Предлог 22

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за материјално обезбедување на учесниците во народноослободителната војна-скратена постапка

Министерството за труд и социјална политика подготви Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за материјално обезбедување на учесниците во народноослободителната војна.

  Повеќе

Предлог 23-донесен закон

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата

 

Министерството за труд и социјална политика подготви Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата. Министерството за труд и социјална политика ги известува сите засегнати страни (бизнис-заедницата, невладини организации, здруженија и фондации, физички и правни лица кои на каков било начин можат да бидат засегнати од имплементацијата на предлог-законот што се изготвува)  дека можат да ја преземат електронската верзија на предлог-законот и обрасците за Процена на влијанието на регулативата  на следниве локации:

Повеќе

Предлог 24-донесен закон

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за семејството

Предлог 25

Предлог на Закон за дополнување на Законот за волонтерство

Предлог 26-донесен закон

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци


Предлог 27-донесен закон

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за агенциите за привремени вработувања

Предлог 28-донесен закон

 

Предлог-Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство

Предлог 29

Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита

Предлог 30

Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 

Предлог 31

Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата 

Предлог 32

Предлог Закон за социјално претприемништво