Средба Шахпаска-Холштајн: Германија е наш долгогодишен пријател, лојален партнер на многу полиња и голем поддржувач на евроатлансткиот пат на земјава

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска оствари средба со германската амбасадорка во земјава, Анке Холштајн, на која покрај интензивната билатерална соработка во изминативе три години која како држава се стремиме да ја продлабочуваме и во иднина, беше посочено и очекувањето на првата Меѓувладина конференција во Декември, организирана токму за време на германското претседавање со Советот на ЕУ.

 

„Германија е наш долгогодишен пријател, лојален партнер во трговската размена, но и голем поддржувач на евроатлансткиот пат на земјава. Наша заложба како Влада е отворање на 80% од поглавјата до крајот на мандатот односно до 2024 година,“-истакна Шахпаска.

Покрај разговорите за европската аспирација на земјава, на средбата се разговараше и на теми кои се во надлежност на министерството за труд и социјална политика, актуелните предизвици со кои се соочуваме, последиците од корона кризата, преземените економски мерки за полесно справување со неа и идните заложби на министерството.

„Законот за заштита од дискриминација има големо значење и во однос на усогласување на нашето со европското законодавство, но и за нашите граѓани, потоа Законот против насилство на жените и заштита од друг вид на насилство и Законот за работни односи  особено во делот на пензионирање, се актуелните Закони за кои Министерството серизно се залага, со цел наскоро да бидат дел од позитивното законодавство на нашата држава, -посочи Шахпаска.

 

Од страна на германската амбасадорка беше посочено дека постоењето на социјален дијалог во општеството е од особено значење, но и чувството на граѓаните дека се дел од него, преку мерки и политики кои се во нивни интерес. Двете соговорнички изразија подготвеност на продолжување на добрата соработка и негување на добрите пријателски односи и во иднина.

 

Takim Shahpaska-Holstajn: Gjermania është miku ynë shumëvjeçar, partner besnik në shumë fusha dhe mbështetës i madh i rrugës euro-atlantike të vendit

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot u takua me ambasadoren gjermane në vend, Anke Holstajn, ku përveç bashkëpunimit intensiv dypalësh në tre vitet e fundit, të cilin ne si shtet përpiqemi ta thellojmë në të ardhmen, u theksua edhe pritja e Konferencës së parë Ndërqeveritare në dhjetor, që do të organizohet pikërisht gjatë Presidencës Gjermane të Këshillit të BE-së.

“Gjermania është miku ynë shumëvjeçar, partner besnik në shkëmbimin tregtar, por edhe mbështetës i madh i rrugës euro-atlantike të vendit. Angazhimi ynë si Qeveri është të hapim 80% të kapitujve deri në fund të mandatit, pra deri në 2024”, theksoi Shahpaska.

Krahas bisedimeve për aspiratën evropiane të vendit, në takim u diskutuan gjithashtu edhe tema që janë në kompetencë të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, sfidat aktuale me të cilat përballemi, pasojat e krizës së koronës, masat e ndërmarra ekonomike për ballafaqim më të lehtë me të dhe angazhimet e ardhshme të MPPS-së.

“Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi ka rëndësi të madhe sa i përket harmonizimit të legjislacionit tonë me atë evropian, por edhe për qytetarët tanë, pastaj Ligjit kundër dhunës ndaj grave dhe mbrojtja nga lloj tjetër i dhunës dhe Ligji për marrëdhënie pune, posaçërisht në fushën e pensionimit, janë ligjet aktuale për të cilat Ministria është angazhuar seriozisht, në mënyrë që së shpejti të bëhen pjesë e legjislacionit pozitiv të vendit tonë”, nënvizoi Shahpaska.

Ambasadorja gjermane theksoi se ekzistimi i dialogut social në shoqëri ka rëndësi të veçantë, por edhe ndjenja e qytetarëve se janë pjesë e saj, përmes masave dhe politikave që janë në interesin e tyre.

Të dyja bashkëbisedueset shprehën gatishmërinë për të vazhduar bashkëpunimin e mirë dhe për të kultivuar marrëdhënie të mira miqësore edhe në të ardhmen.

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->