Премиерот Заев, министерката Шахпаска и националниот координатор Алаѓазовски се сретнаа со делегација на Сојузот на борците

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија Зоран Заев прими делегација на Сојузот на борците предводена од претседателот на главниот одбор на сојузот Никола Стојаноски, придружуван од потпретседателот на главниот одбор Борко Зафировски.

На средбата, на која присуствуваа и министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, и националниот координатор за интеркултурализам, едно општество, развој на културата и меѓуресорска соработка Роберт Алаѓозовски, премиерот Заев истакна дека Владата останува и понатаму посветената на поддршката на Сојузот на борците во негувањето на традициите и на светлите датуми од Народно-ослободителната борба за зачувување и чествување на остварувањата од кои се роди македонската државност.

Премиерот Заев истакна дека во таа насока Владата ќе ги поддржи сите активности на Сојузот на борците кои идната година со серија свечености ќе го одбележат големиот јубилеј -  80 години од народното востание.

Претседателот Никола Стојановски, и потпретседателот Борко Зафировски, во име на организацијата на борците, му ја честитаа изборната победа и повторниот избор за претседател на Владата на премиерот Заев, и беа пренесени изразите на поддршка на членовите на Сојузот на борците на големите чекори и успеси на глобален план, односно членството во НАТО и отворањето на преговорите со ЕУ. На средбата беше истакнато дека Сојузот на борци го асоцира патот за членство на нашата земја во ЕУ, успесите во зачувувањето на идентитетот како и членството во НАТО како борбата на модерното време и на оваа генерација, бидејќи се остварување на стратешки цели зацртани во визијата и вредностите на основоположниците на Сојузот на борците.

 

Kryeministri Zaev, ministrja Shahpaska dhe koordinatori nacional Allagjozovski u takuan me delegacionin nga Shoqata e Luftëtarëve

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev e priti delegacionin e Shoqatës së luftëtarëve, të udhëhequr nga kryetari i bordit kryesor të Shoqatës, Nikolla Stojanoski, i shoqëruar nga nënkryetari i bordit kryesor, Borko Zafirovski.

Në takim në të cilin morën pjesë edhe ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska dhe Koordinatori nacional për ndërkulturalizëm, një shoqëri, zhvillim të kulturës dhe bashkëpunim ndërsektorial, Robert Allagjozovski, Kryeministri Zaev theksoi se Qeveria edhe më tej mbetet e përkushtuar në mbështetjen e Shoqatës së luftëtarëve, në ruajtjen e traditave dhe datave të rëndësishme nga Lufta nacionale-çlirimtare për ruajtjen dhe nderimin e arritjeve prej të cilave u krijua shtetësia maqedonase.

Kryeministri Zaev theksoi se në këtë drejtim, Qeveria do t’i mbështesë të gjitha aktivitetet e Shoqatës të luftëtarëve, të cilat vitin e ardhshëm me një sërë solemnitetesh do të shënojnë jubileun e madh – 80 vite kryengritja popullore.

Kryetari Nikolla Stojanovski dhe nënkryetari Borko Zafirovski, në emër të organizatës së luftëtarëve, e uruan për fitoren në zgjedhje dhe riemërim për Kryetarin e Qeverisë Zoran Zaev, si dhe u përcollën mbështetjet nga anëtarët e Shoqatës së luftëtarëve për hapat e mëdha dhe sukseseve në plan global, gjegjësisht anëtarësimin në NATO dhe hapjen e bisedimeve me BE-në. Në takim u theksua se Shoqata e luftëtarëve e asocon rrugën e anëtarësimit të vendit tonë në BE, sukseset në ruajtjen e identitetit, si dhe anëtarësimin në NATO, si luftë të kohës moderne të kësaj gjenerate, sepse janë realizim i qëllimeve strategjike të përshkruara në vizionin dhe vlerat e themeluesve të Shoqatës së Luftëtarëve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->