МТСП: Грижата за најмладите ни е висок приоритет, исплатен образовен додаток за над 26 илјади деца, бројот на корисници континуирано расте

Министерството за труд и социјална политика информира дека е извршена исплата на додатокот за образование, за четвртиот мерен период, за 26.050 деца. Со оваа исплата, образовен додаток добија над 2.000 деца повеќе.

Континуирано го зголемуваме опфатот на деца со образовен додаток. Се грижиме за секое дете и не дозволуваме здравствено-економската криза да се одрази на најмладата популација, која е иднината на оваа земја. Затоа и во исклучително сложени услови ја зголемуваме поддршката за кој поединец, за секое семејство. Многу е значајно децата од семејства без или со ниски приходи да добијат дополнителна помош и затоа Владата донесе уредба со кој престана важењето на условот за потврда за редовност за исплата на додатокот за образование, за третиот и четвртиот мерен период за учебната 2019/2020 година. Тоа беше со цел да го олесниме пристапот до овие права.

Една од придобивките на социјалната реформа е што повеќекратно го зголемивме бројот на деца корисници на ова право. Споредбено, пред реформата, бројот на корисници на програмата условен паричен надоместок изнесуваше 2.877.

 

MPPS: Kujdesin për më të rinjtë e kemi prioritet të lartë, është kryer pagesa e shtesës arsimore për mbi 26 mijë fëmijë, numri i përfituesve rritet në kontinuitet 

Në kontinuitet jemi duke e rritur përfshirjen e fëmijëve në shtesën arsimore. Jemi duke u kujdesur për secilin fëmijë dhe nuk lejojmë që kriza shëndetësore-ekonomike të reflektohet tek popullata më e re, që është e ardhmja e këtij vendi. Prandaj, edhe në këto kushte jashtëzakonisht të komplikuara jemi duke e rritur mbështetjen për secilin individ, për secilën familje. Është shumë me rëndësi që fëmijët e familjeve pa të hyra ose më të hyra të ulëta të marrin ndihmë shtesë, prandaj Qeveria miratoi Dekret me të cilin ndërpritet të vlejë kushti për vërtetim për rregullshmëri për pagesën e shtesës arsimore, për periudhën e tretë dhe të katërt për vitin shkollor 2019/2020. Kjo ka për qëllim që të lehtësojmë qasjen në këto të drejta. 

Një nga përfitimet e reformës sociale është që e rritëm shumëfish numrin e fëmijëve - përfitues të kësaj të drejte. Sa për krahasim, me periudhën para reformës, numri i përfituesve të Programit shtesë e kushtëzuar në të holla arrinte 2.877. ​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->