Децентрализација, деинституционализација, унапредувањето на социјалните услуги се потврда на заложбите на МТСП за поголема грижа за лицата на кои им е потребна

Заменикот министер за труд и социјална политика Енвер Хусејин по повод одбележувањето на Светскот ден на лицата со церебрална парализа денеска учествуваше на настан организиран од страна на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија.

„На овој ден 6 ти октомври, кога во светот се одбележува денот на лицата со церебрална парализа, би сакал да испратам порака до целата јавност, односно до сите општествени чинители и до сите граѓани, дека само со заедничка желба и грижа ќе направиме уште повеќе за лицата со церебрална парализа да можат да ги остваруваат правата и можностите коишто ги имаат сите останати граѓани во нашето општество. Јавната свест за потребите и проблемите со кои се соочуваат лицата со церебрална парализа, ќе биде секогаш показател за нашата зрелост и свесност во процесот на создавање на функционално општеството, коешто ќе обезбедува можности за интегриран живот на лицата со церебрална парализа, “ –истакна заменик министерот Хусејин.

Тој посочи дека системот на социјална заштита во Република Северна Македонија континиурано се унапредува преку спроведување на низа реформски процеси во социјалната заштита и социјалното вклучување на ранливите групи на граѓани, со воведување на нови принципи и методи на работа за развивање и унапредување на социјалните услуги, имајќи ги во предвид општествениот контекст, социјалните проблеми и социјалните ризици на кои се изложени граѓаните.

„Церебралната парализа не е само болест, таа е комплексен медицински, психолошки и социјален проблем и бара мултидисциплинарен пристап. Поради тоа Министерството за труд и социјална политика своите политики и стратегии ги спроведува преку децентрализација, деинституционализација, приватизација на социјалните услуги и спроведување на проекти во соработка со граќанскиот сектор,“ истакна Хусејин.

Заменик министерот Хусејин изрази уверување дека овие процеси во нашата држава ќе продолжат, социјалните услуги и алтернативните облици на грижа во заедницата ќе се прошируваат, во зависност од специфичните потреби на граѓаните, преку развој на квалитетни услуги за социјална заштита во заедницата,  почитување на човековите права и постигнување добар квалитет на живот на сите оние на кои им е потребна грижа и поддршка.  

 

Decentralizimi, deinstitucionalizimi, avancimi i shërbimeve sociale janë konfirmim i përpjekjeve të MPPS për kujdes më të madh për njerëzit që u nevojitet

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Enver Husein, me rastin e Ditës Botërore të Personave me Paralizë Cerebrale, sot mori pjesë në ngjarje të organizuar nga Aleanca Nacionale e Personave me Aftësi të Kufizuara Fizike të Maqedonisë.

“Në këtë ditë, 6 tetor, kur në Botë shënohet Dita e Personave me Paralizë Cerebrale, do të doja të dërgoja një mesazh për të gjithë publikun, respektivisht tek të gjithë aktorët shoqërorë dhe të gjithë qytetarët, se vetëm me dëshirë dhe kujdes të përbashkët do të bëjmë edhe më shumë për njerëzit me paralizë cerebrale që të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtat dhe mundësitë që i kanë të gjithë qytetarët e tjerë në shoqërinë tonë. Vetëdija publike për nevojat dhe problemet me të cilat përballen personat me paralizë cerebrale do të jetë gjithmonë një tregues i pjekurisë dhe ndërgjegjësimit tonë në procesin e krijimit të një shoqërie funksionale, e cila do të sigurojë mundësi për jetë të integruar të personave me paralizë cerebrale”, tha zëvendësministri Husein.

Ai vuri në dukje se sistemi i mbrojtjes sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut është duke u përmirësuar vazhdimisht përmes implementimit të një serie procesesh reformuese në mbrojtjen sociale dhe përfshirjen sociale të grupeve të rrezikuara të qytetarëve, duke prezantuar parime të reja dhe metoda të punës për zhvillimin dhe avancimin e shërbimeve sociale, duke marrë parasysh kontekstin shoqëror, problemet sociale dhe rreziqet sociale ndaj të cilave janë të ekspozuar qytetarët.

“Paraliza cerebrale nuk është thjesht një sëmundje, është një problem kompleks mjekësor, psikologjik dhe social dhe kërkon një qasje multidisiplinare. Prandaj, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale politikat dhe strategjitë e saj i zbaton përmes decentralizimit, deinstitucionalizimit, privatizimit të shërbimeve sociale dhe zbatimit të projekteve në bashkëpunim me sektorin civil”, theksoi Husein.

Zëvendësministri Husein shprehu besimin se këto procese në vendin tonë do të vazhdojnë, shërbimet sociale dhe format alternative të kujdesit ndaj komunitetit do të zgjerohen, varësisht nga nevojat specifike të qytetarëve, përmes zhvillimit të shërbimeve cilësore për mbrojtje sociale në komunitet, respektimit të të drejtave të njeriut dhe arritjes së cilësisë të mirë të jetës për të gjithë ata që kanë nevojë për kujdes dhe mbështetje.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->