Завршно обраќање на Царовска на Европски регионален состанок на МОТ во Истанбул

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, го имаше своето завршно обраќање како ко-претседавач на 10-тиот Европски регионален состанок на Меѓународната организација на трудот, во кое ја истакна важноста на социјалниот дијалог во напорите за намалување на сиромаштијата и обезбедувањето на пристојна работа.

Во рамки на регионалниот состанок, кој се одржуваше во Истанбул од 2 до 5 октомври 2017 година, Царовска оствари и билатерални средби со турската, бугарската и хрватската делегација. Покрај размената на искуства,  на средбите беше договорено и потпишување меморандуми и програми за меѓусебна соработка во иднина.

Eвропскиот регионален состанок се одржува на секои четири години и на него учествуваат трипартитните конституенти - влади, работодавачи и работници од 51 земја. Состанокот е со цел да се дискутира за клучните економски и социјални прашања во овој дел од светот, како и заради утврдување на регионалните приоритети на Meѓународната организација на трудот.

Fjala përfundimtare e Carovskës në Takimin rajonal evropian të ONP në Stamboll

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, mbajti fjalimin e saj përmbyllës si bashkëkryesuese e  Takimit të 10-të Rajonal Evropian të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, ku e theksoi rëndësinë e dialogut social në përpjekjet për të ulur varfërinë dhe për të siguruar punë të denjë .

Në kuadër të takimit rajonal, që u mbajt në Stamboll nga 2 deri më 5 tetor 2017, ministrja Carovska zhvilloi takime bilaterale me delegacionet turke, bullgare dhe kroate. Përveç shkëmbimit të përvojave, në këto takime është rënë dakord edhe nënshkrimi i memorandumeve dhe programeve për bashkëpunim të ndërsjellë në të ardhmen.

Takimi rajonal evropian mbahet çdo katër vjet dhe në të marrin pjesë konstituentët trepalësh - qeveritë, punëdhënësit dhe punëtorët nga 51 vende. Takimi ka për qëllim diskutimin e çështjeve kryesore ekonomike dhe sociale në këtë pjesë të botës, si dhe për përcaktimin e prioriteteve rajonale të Organizatës Ndërkombëtare të Punës.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->