Премиерот Заев со министерката Царовска на формирањето Интер ресорска група за еднакви можности: Македонија ќе биде земја за пример, имаме системски пристап кон родовото прашање

Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, заедно со министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, денеска присуствуваше на Конститутивната седница на Интер ресорската советодавно консултативна група за еднакви можности на жените и мажите.

- Рековме и еве веќе воспоставуваме посебно тело за родова рамноправност, кое што ќе се грижи за имплементација на родовите перспективи во креирањето на политиките и буџетите. Тоа ќе го направите вие денеска, благодарам за брзата реакција и ви пожелувам успешна работа, рече во обраќањето до присутните, премиерот Зоран Заев.

Ова тело се формира по донесена одлука на Владата, со цел да се даде значење на решавањето на ова важно прашање и во нашата држава, а во него ќе членуваат претставници од министерствата, од државните институции, социјални партнери на МТСП, од граѓанските организации, експерти. На настанот присуствуваа и претставници од УНИЦЕФ. Сите ја поздравија посветеноста на премиерот Заев, на Министерството за труд и социјална политика и генерално на Владата за решавањето на ова важно прашање и во нашата земја, како во демократските земји во светот. 

- Во државава се случуваат големи политички промени, отворивме можности за демократска Република Македонија, за демократски општини, за демократски институции и за демократски развој во сите сфери на општественото живеење. Обезбедувањето еднакви можности на жените и мажите, за што се заложуваме како Влада, е само уште еден доказ дека го менуваме општеството. Но уште поважно, дека ние видливо се менуваме, како луѓе, како граѓани, како политички претставници на граѓаните, застанувајки зад граѓанскиот концепт за еднакви можности за сите, рече премиерот Заев.

- Родовата еднаквост е наша законска обврска, дел е од Програмата на Владата на Република Македонија, 2017 – 2020 година. Тоа е наша обврска од Агендата за одржлив развој до 2030 година. Но пред се, клучна е свеста, дека само заеднички, жени, мажи, различни по какви било основи, но сплотени во определбата за еднаквост, можеме да градиме, градиме и ќе градиме општество на еднакви граѓани, порача премиерот Заев. 

Тој информираше дека Владата ќе предложи ратификација наКонвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба противнасилството врз жените и домашното насилство од 2011 година(Истанбулска конвенција) и согласно оваа Конвенција, ќевоспостави мрежа на стандардизирани институции чијаштообврска е заштита од домашно насилство, ќе воведе програми запомагање на развојот на жените претприемачи, посебно воруралните области, ќе се заложи за вклучување на родоватаперспектива во колективното договарање на сите нивоа, ќепредложи нов Закон за родово базирано насилство и измени наКривичниот закон.

- Родовата еднаквост не е само женско прашање, не е самопрашање на почитување на уставното право на еднаквост, тукусериозно влијае на развојот на општеството во кое што живееме.Еднаквоста на жената значи прогрес за сите. Земјите со поголемародова еднаквост имаат подобар економски раст, а приоритет воагендата на Владата е намалување на сиромаштијата иобезбедување на пристоен, квалитетен живот за сите, додадепремиерот Заев.

Тој соопшти дека родовата перспектива ќе биде внесена востратешките планови и буџети на министерствата и на локалнитесамоуправи и ја охрабри Интер ресорската советодавноконсултативна група за еднакви можности на жените и мажите, даги разгледа можностите за уредување на ова прашање возаконите, секаде каде што е тоа можно.

- Македонија мора да биде пример за земја на еднакви можностиза сите. Заедно сите ќе успееме во оваа наша голема и важна цел,повика премиерот Заев во обраќањето до присутните наКонститутивната седница на работната група за еднаквиможности.

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовскасоопшти дека оваа Влада има системски пристап кон родовотопрашање и оцени дека само тоа е решение да има ефекти во брзовреме.

-Прашањето го гледаме сеопфатно, вклучувајки го тука во првплан економскиот раст и развој. Половина од жените сега сенадвор од пазарот на трудот. Ќе формираме сервиси за поддршкаи ќе го зголемиме бројот на вработувања жени. Веќе почнавме сопримена алатки за активирање на жените на пазарот на трудот,рече министерката Царовска.

- За да постигнеме активирање на жените на пазарот на трудот ида влијаеме на намалување на семејното насилство, потребно екреирање политики и креирање буџети. Оваа Влада работи и надвете нивоа, соопшти министерката Царовска.

На состанокот премиерот Заев и министерката Царовска порачаадека Интер ресорската советодавно консултативна група заеднакви можности на жените и мажите ја има целата поддршка,нивна лична и на Владата во целост да се спроведат потребнитерешенија што водат кон еднакви можности за жените и мажите,како дел од концептот на Владата за градење едно општество соеднакви можности за сите граѓани.

Kryeministri Zaev me ministren Carovska në formimin e grupit ndër-sektorial për mundësi të barabarta: Maqedonia - shtet për t’u marrë si shembull, qasje sistematike ndaj çështjeve gjinore

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev së bashku me ministren e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot kanë marrë pjesë në mbledhjen konstitutive të grupit ndër-sektorial konsultativ këshillues për mundësi të barabarta të grave dhe burrave.

“Thamë dhe tashmë kemi vendosur një trup të posaçëm për barazi gjinore, që do të përkujdeset për implementimin e politikave gjinore në krijimin e politikave dhe buxheteve. Këtë do ta bëni ju sot, ju falënderoj për reagimin e shpejtë dhe ju dëshiroj punë të mbarë”, theksoi kryeministri Zoran Zaev në fjalimin e tij para të pranishmëve.

Ky organ formohet pas vendimit të Qeverisë, me qëllim që t’i jepet rëndësi zgjidhjes së kësaj çështje të rëndësishme edhe në vendin tonë, dhe në këtë organ anëtarë janë përfaqësues nga ministritë, institucionet shtetërore, partnerët socialë të MPPS, organizata të shoqërisë civile, ekspertë etj. Në këtë ngjarje morën pjesë edhe përfaqësues nga UNICEF-i. Të gjithë e përshëndetën përkushtimin e Kryeministrit Zaev, të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe në përgjithësi të Qeverisë për zgjidhjen e kësaj çështjeje të rëndësishme edhe në vendin tonë, si në vendet demokratike të botës.

“Në vendin tonë janë duke ndodhur ndryshime të mëdha politike, ku hapëm mundësi për demokratizimin e Republikës së Maqedonisë, për komuna demokratike, për institucione demokratike dhe për zhvillim demokratik në të gjitha sferat e jetës shoqërore. Sigurimi i mundësive të barabarta për gratë dhe burrat, për çka zotohemi si Qeveri, është vetëm edhe një dëshmi se e ndryshojmë shoqërinë. Por, ajo që është më e rëndësishme, është se ne po ndryshojmë dukshëm, si njerëz, si qytetarë, si përfaqësues politikë të qytetarëve, duke qëndruar pas konceptit qytetar për mundësi të barabarta për të gjithë”, theksoi kryeministri Zaev.

“Barazia gjinore është obligim i ynë ligjor, pjesë e Programit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 2017-2020. Ky është obligim i ynë nga Agjenda e zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Por, para së gjithash, më me rëndësi është vetëdija, se vetëm të bashkuar, gra, burra, të ndryshëm në çfarëdo baze, por të bashkuar në përcaktimin për barazisë, mund të ndërtojmë, ndërtojmë dhe do të ndërtojmë shoqëri të qytetarëve të barabartë”, porositi kryeministri Zaev.

Ai informoi se Qeveria do të propozojë ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje prej vitit 2011 (Konventa e Stambollit) dhe në pajtim më këtë Konventë, do të vendosë rrjet të institucioneve të standardizuara – obligimi i të cilave është mbrojtja nga dhuna në familje, do të vendosë programe për ndihmën e zhvillimit të grave sipërmarrëse, posaçërisht në zonat rurale, do të përpiqet për inkuadrimin e perspektivës gjinore në marrëveshjet kolektive në të gjitha nivelet, do të propozojë ligj të ri për dhunën e bazuar në gjini dhe ndryshime të kodit penal.

“Barazia gjinore nuk është vetëm çështje e grave, nuk është vetëm çështje e respektimit të së drejtës kushtetuese për barazi, por seriozisht ndikon në zhvillimin e shoqërisë në të cilën jetojmë. Barazia e grave do të thotë progres për të gjithë.  Vendet me barazi më të madhe gjinore kanë rritje më të mirë ekonomike, ndaj prioritet i Qeverisë është ulja e varfërisë dhe sigurimi i jetës dinjitoze e cilësore për të gjithë”, shtoi kryeministri Zaev.

Ai kumtoi se perspektiva gjinore do të inkorporohet në buxhetet dhe planet strategjike të ministrive dhe pushtetit lokal. Ai e inkurajoi grupin ndër-sektorial konsultativ këshillues për mundësi të barabarta të grave dhe burrave, t’i shqyrtojë mundësitë për rregullimin e kësaj çështje në kuadër të ligjeve, atje ku ka mundësi.

Maqedonia duhet të jetë shembull për të gjithë sa u përket mundësive të barabarta. Së bashku të gjithë do t’ia dalim këtij qëllimi të rëndësishëm, tha kryeministri Zaev, në fjalimin e tij para të pranishmëve në seancën konstitutive të grupit të punës për mundësi të barabarta.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, kumtoi se kjo Qeveri ka qasje sistematike ndaj çështjes gjinore dhe vlerësoi se vetëm kjo mënyrë është zgjidhje për të pasur efekte në kohë të shpejtë.

“Ne e shohim çështjen në mënyrë gjithëpërfshirëse, duke përfshirë këtu në radhë të parë zhvillimin dhe rritjen ekonomike. Gjysma e grave tani janë jashtë tregut të punës. Ne do të krijojmë shërbime për përkrahje dhe do të rrisim numrin e punësimit të grave. Ne tashmë kemi filluar me  zbatimin e mjeteve për aktivizimin e grave në tregun e punës”, tha ministrja Carovka.

“Që të arrihet aktivizimi i grave në tregun e punës dhe që të ndikojmë në uljen e dhunës në familje, nevojitet krijimi i politikave dhe krijimi i buxheteve. Kjo qeveri punon edhe në të dyja nivelet”, kumtoi ministrja Carovska.

Në këtë takim kryeministri Zaev dhe ministrja Carovska porositën se grupi ndër-sektorial konsultativ këshillues për mundësi të barabarta të grave dhe burrave e ka përkrahjen e plotë personale dhe të Qeverisë që në tërësi të zbatohen zgjidhjet e nevojshme që të arrihen mundësitë e barabarta për gratë dhe burrat, si pjesë e konceptit të Qeverisë për ndërtimin e një shoqërie me mundësi të barabartë për të gjithë qytetarët.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->