Пилот мерка во ревидинираниот ОП 2017: Поддршка за создавање на нови работни места во граѓанските организации

Министерката  за труд и социјална политика Мила Царовска, постојаната претставничка на Програмата за развој на Обединетите нации, Луиза Винтон и директорката на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Билјана Јовановска ја промовираа активната мерка за отворање на нови работни места во граѓанските организации, како дел од Оперативниот план на активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот.  

 

Во рамките на оваа програма проектирани се 50 нови работни места, а Владата на Република Македонија од буџетот за неа  одвои 6.452.500 денари.

,,За првпат се зборува за инвестирање од страна на Владата во оперативна мерка која што ќе генерира нови работни места во граѓанскиот сектор. Но, важно е тоа да го поврземе со социјалниот систем. Оваа мерка ќе помогне да се создадат услови за развој на социјалните услуги на локално ниво и ќе се помогне социјалното претприемништво’’, рече во своето обраќање министерката за труд и социјална политика Мила Царовска.  

 Постојаната претставничка на Програмата за развој на Обединетите нации Луиза Винтон подвлече дека: ,,Со оваа програма се реализираат две многу важни развојни цели: обезбедување на квалитетни работни места и достојна работа и поддршка на невладиниот сектор. Затоа го охрабруваме невладиниот сектор да се вклучи во активен дијалог, се со цел креирање најсоодветна мерка за поддршка за отворање на нови работни места”. 

Право на аплицирање имаат работодавачите од граѓанските организации кои сакаат да ја прошират и да ја развијат својата организација со отворање на нови работни места. Критерумите се избор на невладини организации се: да бидат најмалку 1 година регистрирани, да имаат најмалку 1 вработен, да имаат евидентирано економска активност во 2016 година, и да имаат регистрирано седиште во Република Македонија.Акцент со мерките е ставен на зголемување на вработливоста на младите лица до 29 години, па така поддршката за вработување на лице над 29 години изнесува 92.000 денари, а за лица под 29 години 153.750 денари.Средствата може да се искористат за набавка на репроматеријали или опрема поврзани со дејноста на организацијата.

,,Најдоцна до овој викенд  ќе биде објавен јавниот повик и ќе може да се аплицира во сите 30 центри за вработување. Програмата ќе се реализира во наредните два месца и ќе претставува искуство за креирање мерки и политики во 2018 година’’, информираше директорката на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Билјана Јовановска.Работодавачот ќе има обврска лицата вработени преку оваа мерка да ги задржи најмалку една години во работен однос, без да го намали бројот на вработените.  

 

Masa pilot në Planin Operativ 2017 të rishikuar: Përkrahje për krijimin e vendeve të reja të punës në organizatat civile

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska, përfaqësuesja e përhershme e Programit të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara, Louiza Vinton dhe drejtorja e Agjencisë së Punësimit së Republikës së Maqedonisë, Biljana Jovanovska, e  promovuan masën aktive për hapjen e vendeve të reja të punës në organizatat e shoqërisë civile, si pjesë e Planit operativ të masave dhe programeve aktive për punësim dhe shërbime në tregun e punës.Në kuadër të këtij programi janë projektuar 50 vende të reja pune, kurse Qeveria e Republikës së Maqedonisë nga buxheti i saj ka ndarë 6.452.500 denarë.

“Për herë të parë flitet për investim nga Qeveria në masën operative e cila do të gjenerojë vende të reja punë në sektorin civil. Por, është me rëndësi që ta lidhim me sistemin social. Kjo masë do të ndihmojë të krijohen kushte për zhvillimin e shërbimeve sociale në nivel lokal dhe do të ndihmohet sipërmarrësia sociale”, tha në fjalimin e saj ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska.

Përfaqësuesja e përhershme e Programit të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara, Louiza Vinton nënvizoi: “Me këtë program do të sigurohen dy qëllime shumë të rëndësishme zhvillimore: sigurimi i vendeve cilësore të punës dhe punë dinjitoze dhe mbështetje e sektorit joqeveritar. Prandaj, e inkurajojmë sektorin joqeveritar të angazhohet në dialog aktiv, me qëllim të krijimit të masës më të përshtatshme për përkrahje për hapjen e vendeve të reja të punës”.

Të drejtë aplikimi kanë punëdhënësit e organizatave civile që duan ta zgjerojnë dhe zhvillojnë organizatën e tyre me hapjen e vendeve të reja të punës. Kriteret për përzgjedhjen e organizatave joqeveritare janë: të jenë së paku 1 vjet të regjistruara, të kenë së paku 1 të punësuar, të kenë të evidentuara aktivitet ekonomik në vitin 2016 dhe të kenë të regjistruara seli në Republikën e Maqedonisë.

Me këtë masë theks është vënë në rritjen e punësimit të të rinjve deri në moshën 29 vjeçare, ashtu që përkrahja për punësimin e një personi mbi moshën 29 vjeçare është 92.000 denarë, kurse për personin nën moshën 29 vjeçare është 153.750 denarë.Mjetet mund të shfrytëzohen për furnizimin e repromaterialeve apo pajisjes që kanë të bëjnë me veprimtarinë e organizatës.

“Më së voni këtë vikend do të shpalljet thirrja publike dhe do të mund të aplikohet në të gjitha 30 qendrat e punësimit. Programi do të realizohet në dy muajt e ardhshëm dhe do të paraqesë përvojë për krijimin e masave dhe politikave në vitin 2018”, informoi drejtorja e Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë, Biljana Jovanovska. Punëdhënësi do të ketë obligim që personat e punësuar përmes kësaj mase t’i mbajë në punë së paku edhe një vit në marrëdhënie pune, pa e zvogëluar numrin e të punësuarve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->